• BIST 100.618
 • Altın 141,095
 • Dolar 3,5120
 • Euro 3,9960
 • Trabzon 24 °C
 • İstanbul 27 °C
 • Ankara 21 °C

28 Şubat siyasi kışkırtma

28 Şubat siyasi kışkırtma
Genelkurmay eski Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, 28 Şubat davasında sürecin ‘darbe’ olmadığını ileri sürdü. Karadayı, gerilim için “Kışkırtma tamamen siyasi boyutta” ifadesini kullandı.

28 Şu­bat da­va­sın­da dö­ne­min Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı emek­li Or­ge­ne­ral İs­ma­il Hak­kı Ka­ra­da­yı, sa­vun­ma­sı­nı yap­tı. Uzun sü­re­dir ra­por­lu ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le da­va­ya ka­tıl­ma­yan Ka­ra­da­yı, An­ka­ra 13. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­’n­de­ki du­ruş­ma­da 28 Şu­bat dö­ne­mi için “Bu sü­reç ba­zı çev­re­ler­de söy­len­di­ği gi­bi bir dar­be sü­re­ci de­ğil­dir. Ül­ke ge­ne­lin­de bü­yük bir ger­gin­lik ya­şan­mış­tır. Se­bep so­nuç iliş­ki­le­ri­ne de bak­mak ge­re­kir, bir ola­yı­na se­bep­ler cid­di bir şe­kil­de in­ce­len­me­li­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

‘KIŞ­KIRT­MA­’ SUÇ­LA­MA­SI

Sü­re­ci si­ya­si ger­gin­li­ğin baş­lat­tı­ğı­nı ile­ri sü­ren Ka­ra­da­yı, “Kış­kırt­ma ta­ma­men si­ya­si bo­yut­ta­dı­r” di­ye ko­nuş­tu. Gö­rev­de ol­duk­la­rı sü­re­de de­mok­ra­si dı­şın­da bir yö­ne­timi as­la dü­şün­me­dik­le­ri­ni ifa­de eden Ka­ra­da­yı, “Si­lah­lı kuv­vet­ler her za­man si­ya­se­tin dı­şın­da kal­ma­lı ve gü­cü­nü mu­ha­fa­za et­me­li­dir. Bu, sa­de­ce be­nim de­ğil bü­tün ar­ka­daş­la­rı­mın be­nim­se­di­ği bir hu­sus­tu­r” dedi.

ARA­DA İLAÇ AL­DI

Sa­vun­ma­sı­nın ara­sın­da ilaç alan Ka­ra­da­yı, hiç­bir za­man dar­be dü­şün­ce­sin­de olun­ma­dı­ğı­nı ile­ri sür­dü. Ka­ra­da­yı, “Çil­ler baş­ba­kan ola­rak gö­re­vi tes­lim al­say­dı bu­gün biz­le­ri he­def alan böy­le bir da­va açı­la­cak mıy­dı? Şa­yet Er­ba­kan ha­yat­tay­ken bu da­va açıl­mış ol­say­dı, vic­da­ni so­rum­lu­luk ge­re­ği as­la si­lah­lı kuv­vet­le­ri­mi­zin kar­şı­sın­da ola­ma­ya­cak­tı. Cum­hur­baş­ka­nı De­mi­rel ana­ya­sa­da­ki tak­dir hak­kı­nı kul­la­na­rak bu gö­re­vi Me­sut Yıl­ma­z’­a ver­miş­tir. Böy­le­ce Mec­lis o gün­kü si­ya­si bu­na­lı­mı çöz­müş­tür. Bu ge­liş­me­ler için­de be­nim ro­lüm ne ol­muş­tur. Bu sos­yal ve si­ya­sal ka­rı­şık­lı­ğı as­ke­re yük­le­mek bü­yük bir yan­lış­lık­tır.”

MGK kararları Başbakanlık emri oldu

Ka­ra­da­yı, Mil­li Gü­ven­lik Ku­ru­lu­’n­da (MGK) alı­nan ka­rar­lar hak­kın­da şun­la­rı söy­le­di: “İd­di­ana­me­de şöy­le bir de­ğer­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır. Bu top­lan­tı­da alı­nan ka­rar­la­rın da­ha ön­ce TSK ta­ra­fın­dan ha­zır­lan­dı­ğı, bas­kı içe­ren ka­rar­lar­la ku­ru­lun si­vil un­sur­la­rı­na da­ya­tıl­dı­ğı söy­len­mek­te­dir. Ka­ra­rın im­za­lan­ma­sı er­te­si gü­ne kal­dı. Ge­ce çok geç ol­muş­tu. Bir kıs­mı­nın iti­raz­lar­dan do­la­yı tek­rar dü­zen­len­me­si ge­rek­ti.

28 Şu­ba­t’­ta alı­nan ka­rar­lar, 14 Mart 1997’de Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­rar­la­rı ha­li­ne ge­ti­ril­miş­tir. MGK’­nın tav­si­ye ni­te­li­ğin­de­ki bu ka­rar­la­rı Baş­ba­kan­lık emir­le­ri ha­li­ne ge­ti­ril­miş­tir. İr­ti­ca­i olay­lar da te­rör ve bö­lü­cü­lük gi­bi iç teh­dit kav­ra­mı­na dö­nüş­tü­rü­le­rek Mil­li Gü­ven­lik si­ya­set bel­ge­si­ne so­kul­muş­tur.”

‘Ne söylediğimi hatırlamıyorum’

Mahkeme Başkanı, Karadayı’ya “MGK’da, ‘Bu gelişmeler darbeye götürür’ gibi sözleri kullanmanızın özel amacı var mı” sorusunu yöneltti. “Hayır, kesinlikle böyle bir şey düşünmedim” diyen Karadayı, ne söylediğini de tam hatırlamadığını bildirdi. Karadayı, 28 Şubat’taki MGK’da gündemi askerin belirlemediğini ifade etti.
BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • YAŞ mesaisi başladı!28 Haziran 2017 Çarşamba 18:20
 • MTA Oruç Reis Karadeniz'e açıldı28 Haziran 2017 Çarşamba 18:16
 • Bahçeli'den Ozan Arif’e suç duyurusu28 Haziran 2017 Çarşamba 17:51
 • Kilis'te askeri araç devrildi28 Haziran 2017 Çarşamba 16:54
 • CHP'den flaş yürüyüş açıklaması28 Haziran 2017 Çarşamba 16:47
 • Buraya çözüm için geldik!28 Haziran 2017 Çarşamba 16:18
 • Hakkari'den acı haber28 Haziran 2017 Çarşamba 13:18
 • TSK Kuzey Irak'ı bombaladı28 Haziran 2017 Çarşamba 13:10
 • Afrika sıcakları geliyor!28 Haziran 2017 Çarşamba 13:01
 • İzni olmadan taşındı tazminatı kazandı28 Haziran 2017 Çarşamba 12:38
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.