• BIST 108.489
 • Altın 151,139
 • Dolar 3,6704
 • Euro 4,3242
 • Trabzon 17 °C
 • İstanbul 18 °C
 • Ankara 15 °C
 • Trabzonspor 15'ini birden sattı!
 • Trabzonsporlu futbolcu için İspanyol kulübüyle görüşüyorlar
 • Onazi'den Yanal'a gönderme...
 • Trabzonspor 15'ini birden sattı!
 • Trabzonsporlu futbolcu için İspanyol kulübüyle görüşüyorlar
 • Onazi'den Yanal'a gönderme...

3 bin dershane adına ortak açıklama

3 bin dershane adına ortak açıklama
ÖZ-DE-BİR, GÜVENDER, TÖDER, ÖZDER ve KÜLTÜR-BİR’in temsilcileri ortak bir basın toplantısı düzenledi.

3 bin dershane adına konuştuklarını belirten ÖZ-DE-BİR Başkanı Köprülü, konunun en önemli paydaşlarından olmalarına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendi görüşleri olmadan çalışmaları yürüttüğünü söyledi. Köprülü, “Düzenleme bu haliyle çıkarsa AİHM’e kadar gitmeyi düşünüyoruz” dedi.

Ulu­sal ders­ha­ne der­nek­le­ri 3 bin ders­ha­ne adı­na yap­tık­la­rı açık­la­ma­da, ders­ha­ne­ler­le il­gi­li ça­lış­ma­la­rın uzun sü­re­dir ko­nu­nun en önem­li pay­daş­la­rın­dan bi­ri ol­ma­la­rı­na rağ­men ken­di gö­rüş­le­ri alın­mak­sı­zın yü­rü­tül­dü­ğü­ne dik­kat çek­ti.

Der­nek­ler adı­na açık­la­ma­da bu­lu­nan Özel Ders­ha­ne­ler Bir­li­ği Der­ne­ği (ÖZ-DE-BİR) Baş­ka­nı Fa­ruk Köp­rü­lü, so­ru­nun sa­de­ce yüz­de 25 ola­rak te­laf­fuz edi­len bir ke­si­min so­ru­nu, bir ke­si­min mü­ca­de­le­si gi­bi gös­te­ril­me­si­nin yan­lış ol­du­ğu­nun al­tı­nı çiz­di.

Köp­rü­lü, “Gö­rül­müş­tür ki alt­ta im­za­sı olan 3 bin ders­ha­ne­yi tem­sil eden der­nek­ler, tüm ders­ha­ne sek­tö­rü hat­ta tüm özel öğ­re­tim ku­rum­la­rı der­nek ve çev­re­le­ri bu so­ru­na sa­hip çık­mış, or­tak bir ba­kış­la ve de­mok­ra­tik hak­la­rı­nı kul­la­na­rak so­ru­nun çö­zü­mü­ne yö­nel­miş­ti­r” de­di.

DOĞRULARI ANLATIYORUZ

Özel Ders­ha­ne­ler Bir­li­ği Der­ne­ği (ÖZ-DE-BİR), Gü­ven Ders­ha­ne Sa­hip­le­ri Der­ne­ği (GÜ­VEN­DER), Tüm Özel Öğ­re­tim Ku­rum­la­rı Der­ne­ği (TÖ­DER), Özel Öğ­re­tim Der­ne­ği (ÖZ­DER) tem­sil­ci­le­ri, ders­ha­ne­ler­le il­gi­li tar­tış­ma­la­rı de­ğer­len­dir­mek için An­ka­ra­’da or­tak ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di.

Or­tak ba­sın açık­la­ma­sı­nı oku­yan ÖZ-DE-BİR Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Fa­ruk Köp­rü­lü, ders­ha­ne ko­nu­su­nun gün­de­mi meş­gul et­me­ye de­vam et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, ders­ha­ne­le­re yö­ne­lik tar­tış­ma­lar sü­re­cin­de hü­kü­met­le ça­tış­ma­dan doğ­ru bil­dik­le­ri­ni ak­tar­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı söy­le­di.

Köp­rü­lü, özel ders­ha­ne­ler ko­nu­su­nun son Ba­kan­lar Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da gö­rü­şül­dü­ğü­nü, Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Bü­lent Arınç ile Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın açık­la­ma­la­rıy­la ko­nu­nun tüm ka­mu­oyun­ca öğ­re­nil­miş ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’n­ca bu ko­nu­da yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar­da, en önem­li pay­daş­lar­dan bi­ri ol­ma­la­rı­na rağ­men ken­di­le­ri­ne gö­rüş­le­ri­nin so­rul­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Köp­rü­lü, Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’nun ol­du­ğu gün tem­sil­ci­ler­le ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de ya­sa tas­la­ğı­nın der­nek­ler­ce ka­bul edil­me­si­nin is­ten­di­ği­ni kay­det­ti.

DAYATMA OLMAMALI

“So­ru­nun sa­de­ce yüz­de 25 ola­rak te­laf­fuz edi­len bir ke­si­min so­ru­nu, bir ke­si­min mü­ca­de­le­si gi­bi gös­te­ril­me­si yan­lış­tı­r” di­yen Köp­rü­lü, 3 bin ci­va­rı ders­ha­ne­yi tem­sil eden der­nek­ler, tüm ders­ha­ne sek­tö­rü, hat­ta tüm özel öğ­re­tim ku­rum­la­rı der­nek ve çev­re­le­ri­nin so­ru­na sa­hip çık­tı­ğı­nı söy­le­di.

Ko­nu­nun ye­ni­den ta­raf­la­rın gö­rüş­le­ri de alı­na­rak de­ğer­len­di­ril­me­si­ni olum­lu bir ge­liş­me ola­rak ni­te­len­di­ren Köp­rü­lü, ba­kan­lık bü­rok­rat­la­rıy­la ya­pı­la­cak gö­rüş­me­ler­de kar­şı­lık­lı da­yat­ma ol­ma­dan ya­pı­cı kat­kı­lar­da bu­lun­mak is­te­dik­le­ri­ni be­lirt­ti.

Köp­rü­lü, “Bu ko­nu­nun çok da­ral­tıl­mış se­çe­nek­le­riy­le bir da­yat­ma bi­çi­min­de su­nu­la­rak çö­zü­le­ce­ği­nin sa­nıl­ma­sı bü­yük bir ya­nıl­gı­dır. Ba­zı ba­sın ku­ru­luş­la­rın­da san­ki Ba­kan­lar Ku­ru­lu son­ra­sı ders­ha­ne tem­sil­ci­le­riy­le gö­rüş­me­ler ya­pıl­mış ve mu­ta­ba­kat sağ­lan­mış gi­bi ha­ber­ler var. Bun­la­rı doğ­ru­yu yan­sıt­ma­mak­ta­dı­r” de­di.

Somut bir teklif gelmedi

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Köprülü, “Bakanlıkta yapılan görüşmelerde nelerin konuşulduğu” sorusu üzerine, sürece ilişkin kendilerinin görüşlerinin alındığını, somut önerilerin sunulmadığını kaydetti.

“Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, özel okula dönüşmeyen dershanelere ceza yok. Başbakan Erdoğan tam tersi müeyyide olacak dedi. Bu konuda bir gelişme var mı” sorusuna da Köprülü, açıklamaların çeliştiği, kendilerine konuyla ilgili somut bir teklifin gelmediği yanıtı verdi.

Özel okulların yüzde 40’ı boş

Ders­ha­ne me­se­le­si­nin sa­de­ce ders­ha­ne­le­ri de­ğil; öğ­ret­men, ça­lı­şan, öğ­ren­ci ve ve­li­le­ri dik­ka­te alın­dı­ğın­da hal­kın çok bü­yük bir kıs­mı­nı il­gi­len­dir­di­ği­ni be­lir­ten Köp­rü­lü, “Bun­dan do­la­yı me­se­le­nin ol­du bit­ti­ye ge­ti­ril­me­den, za­man bas­kı­sı ol­ma­dan, hu­kuk­sal so­run­la­ra yol aç­ma­ya­cak bi­çim­de ay­rın­tı­la­rıy­la gö­rü­şül­me­si­ni bek­li­yo­ru­z” de­di.

Okul ve ders­ha­ne­le­rin bi­rer eği­tim ku­ru­mu ol­du­ğu­nu ve bun­la­rın bir­bir­le­ri­ni ta­mam­la­yan ku­rum­lar ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Köp­rü­lü, mev­cut özel okul­lar­la il­gi­li şu bil­gi­yi ver­di: “Şu an­da özel oku­lar yüz­de 60 ka­pa­si­te­yle ça­lış­mak­ta baş­ka bir ifa­de ile yüz­de 40 kon­ten­jan açı­ğı ile ça­lı­şı­yor. Bir ta­raf­tan özel okul­lar bu açık­la ça­lış­ma­la­rı­na de­vam eder­ken ye­ni ye­ni mağ­dur özel okul­la­rı oluş­tur­ma dü­şün­ce­si­ni da­yat­ma­yı an­la­mak müm­kün de­ğil­dir.”

MEB’in Halk Eğitim kursları açması eksikliği tescilledi

ÖZ-DE-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Köprülü, dershanlerin rantçı olarak ifade edilmesini doğru bulmadıklarını ifade ederek, dershanelerin bu hizmeti zorlayarak yapmadığını, veli ve öğrencilerin isteyerek geldiğini söyledi.

RAĞBET EDİLMİYOR

Bu büyük yarış içinde fen ve Anadolu lisesi öğrencilerinin dershaneye gitmesinin yadsınmaması gerektiğini belirten Köprülü, dershanelerin yarışın o ilk dilimindeki öğrencilere de hizmet verdiğini belirtti.

“Halk Eğitim Merkezleri’nde açılacak kurslar dershanelerin yerini tutabilir mi” sorusuna da Köprülü, bu kurslarla ilgili bir endişe taşımadıklarını, önceden bunun denendiğini, bu kurslara öğrencilerin rağbet etmediğini söyledi.

TERCİH DERSHANELER

Köprülü, “Milli Eğitim Bakanlığı, Halk Eğitim’de açılacak kursları düzenleme hakkına elbette ki sahiptir. Ancak bu kurslar varken dershaneler tercih ediliyorsa bunun da iyi irdelenmesi gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, Halk Eğitimler’de kurs açarak, bu konudaki eksikliği tescillemiştir” dedi.

Dönüşüme 200 dershane müsait

Köprülü, özel okula dönüşmek isteyen yüzde 75 dershane olduğu konusunun yanlış aksettirildiğini kaydederek “Bakanlık, geçen yıl dershaneci arkadaşlarımıza hazırlamış olduğu soruları iletti. Bu soruların içerisinde, ‘Özel okula dönüşmeyi arzu edip etmedikleri’ soruldu. Doğal olarak dershaneci her arkadaşımızın ondan sonraki hedeflerinin özel okulculuk olması doğal bir süreçtir. Böyle bir soru kime gelirse gelsin, doğal olarak ‘evet’ şeklinde değerlendirilebilir” diye konuştu. Yaklaşık 200-250 civarında dershanenin özel okula müsait olduğunu belirten Köprülü, “Bütün dershaneleri şu an itibarıyla özel okula dönüştürsek dershaneye olan ihtiyacı ortadan kaldırmış değiliz” dedi.

Süreci AİHM’e taşırız

3 bin dershaneyi temsilen burada bulunduklarını belirten ÖZ-DE-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Köprülü, konunun herkesi ilgilendirdiğini söyledi. Köprülü, “Konu yasalaşırsa, istenmeyen bir noktaya gelirse önce ülkemizdeki yasal haklarımızı kullanacağız. Sonuç alınamazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar bu süreci taşıma düşüncesi içindeyiz” dedi.

BÜTÜN KAPILARI ÇALACAĞIZ

“Yasanın onay sürecinde Cumhurbaşkanı ile görüşür müsünüz” sorusu üzerine Köprülü, “Kendimizi her ortamda anlatma gayreti içindeyiz. Bu gayret devam edecektir. Bu açıdan bütün kapıları çalacağız” açıklamasında bulundu.

“Dershane müfredatına göre sınavların yapıldığı” konusunu değerlendirmesi istenen Köprülü, okulda öğretilmeyen soruların sorulduğu yaklaşımının doğru olmadığını, Başbakan Erdoğan’a yanlış bilgiler ulaştırıldığını ileri sürdü.

KAYNAK - BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Erdoğan'dan Trump ve ABD'ye sert sözler!21 Ekim 2017 Cumartesi 13:14
 • Aracı olanlar dikkat! Yeniden yasaklandı21 Ekim 2017 Cumartesi 13:03
 • ABD'den flaş Öcalan açıklaması!21 Ekim 2017 Cumartesi 12:40
 • Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü21 Ekim 2017 Cumartesi 12:37
 • İşçilerden saygısız restorasyon!21 Ekim 2017 Cumartesi 12:35
 • Yaza veda ediyoruz21 Ekim 2017 Cumartesi 12:27
 • Atama kararları Resmi Gazete’de!21 Ekim 2017 Cumartesi 11:24
 • Erdoğan ile Putin'den kritik görüşme21 Ekim 2017 Cumartesi 11:06
 • PKK'lıların mağaraları imha edildi!21 Ekim 2017 Cumartesi 11:02
 • Katar Dışişleri Bakanı Türkiye’ye geliyor20 Ekim 2017 Cuma 22:45
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.