• BIST 106.239
 • Altın 161,217
 • Dolar 3,8713
 • Euro 4,5671
 • Trabzon 12 °C
 • İstanbul 14 °C
 • Ankara 1 °C
 • Muharrem Usta, Çalımbay'ı aradı
 • 5 yıllık imzayı attı... İlk maçına çıkıyor!
 • Radardaki o futbolcudan inanılmaz dönüş!
 • Muharrem Usta, Çalımbay'ı aradı
 • 5 yıllık imzayı attı... İlk maçına çıkıyor!
 • Radardaki o futbolcudan inanılmaz dönüş!

3 gazeteciye 51 yıl hapis istemiyle soruşturma

3 gazeteciye 51 yıl hapis istemiyle soruşturma
Sadece gazetecilik yaparak skandal belgeleri kamuoyuna duyuran Mehmet Baransu, Arzu Yıldız ve Hüseyin Özkaya hakkında toplam 51 yıl hapis isteniyor. Siyasilerden ve hukukçulardan, açılan soruşturmalara tepki yağdı.

Gazeteciler Mehmet Baransu, Arzu Yıldız ve Hüseyin Özkaya yaptıkları haberler nedeniyle devlet kurumlarının hedefi oldu. MİT’in, Almanya’yı Türkiye’ye karşı savaşa tahrik etmekle suçladığı Özkaya hakkında 26 yıl hapis istemiyle suç duyurusunda bulunuldu.

‘Gülen Cemaati bitirme’ belgesi olarak tarihe geçen 2004 Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararlarını kamuoyuna duyuran Baransu hakkında Başbakanlık, MGK Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yapılan 3 ayrı suç duyurusunda toplam 23 yıl hapis istendi. Bir kamu kurumundaki dinleme skandalını ortaya çıkaran Yıldız’a ise 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

TOPLAM 23 YIL İSTEDİLER

Fethullah Gülen Cemaati’ni bitirmeye yönelik kararların alındığı 2004 tarihli MGK belgesini haberleştiren gazeteci Mehmet Baransu hakkında Başbakanlık, MİT ve MGK Genel Sekreterliği ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

MGK, Baransu’nun TCK 329. maddesi kapsamında gizli belge yayınlama suçlamasıyla 5 ile 10 yıl arasında hapsini istedi. Başbakanlık, Müsteşar Efkan Ala hakkında yapılan haberlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemli dilekçe verdi. MİT de teşkilat kanununun 27. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle Baransu’nun 8 yıla kadar hapsini istedi.

MGK BELGELERİNİ YAYINLADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisizlik kararı vererek dosyayı gönderdiği Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu dün soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı Sıddık İlgar’ın, Baransu hakkında “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken belgeleri açıklama”, “Siyasal ve askeri casusluk” ve “Yasaklanan bilgileri açıklamak” suçlarından resen başlattığı soruşturma, görevsizlik kararı verilerek Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. maddesi ile yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

BÖCEKLERİ HABER YAPMIŞTI

Gazeteci Arzu Yıldız, Türkiye Gazetesi’nde çalıştığı dönemde Başbakanlık’a bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda bulunan böcek adı verilen iki dinleme cihazının bulunmasını haberleştirdi. Yıldız hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’nin suç duyurusu ile İstanbul’da ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal’ suçundan dava açıldı. Yıldız’ın 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi.

‘Savaşa tahrik’ suçlaması

Ta­raf Ga­ze­te­si­’ni Al­man­ya Baş­ba­ka­nı An­ge­la Mer­ke­l’­i Tür­ki­ye­’ye sa­vaş aç­ma­sı için tah­rik et­mek­le suç­la­yan MİT, ha­ber­de im­za­sı bu­lu­nan mu­ha­bir Hü­se­yin Öz­ka­ya­’nın 26 yıl hap­si­ni is­te­di. MİT, “giz­li­” dam­ga­lı suç du­yu­ru­sun­da Öz­ka­ya­’nın “Dev­le­te kar­şı sa­va­şa tah­ri­k” ve “İf­ti­ra­” suç­la­rı­nı iş­le­di­ği­ni id­di­a et­ti.

Öz­ka­ya 5 ve 6 Ağus­to­s’­ta­ki ha­ber­le­rin­de Al­man­ya­’nın kır­mı­zı bül­ten­le ara­dı­ğı ve nük­le­er mal­ze­me­le­ri Tür­ki­ye üze­rin­den İra­n’­a gön­der­di­ği id­di­a edi­len İran uy­ruk­lu Hü­se­yin Tan­de­h’­in MİT ta­ra­fın­dan Al­man­ya­’dan ka­çı­rıl­dı­ğı ar­dın­dan da ba­sit bir suç­tan yar­gı­la­nıp Al­man­ya­’ya ia­de­si­nin ön­len­di­ği id­di­a edi­li­yor­du.

Ortada gizlilik yok ki

12 Ey­lül, 28 Şu­bat, Eş­ref Bit­lis, Ma­lat­ya Zir­ve ci­na­ye­ti, Koz­mik Oda ve Tur­gut Özal so­ruş­tur­ma­la­rın­da da ha­ber yap­tı­ğı­nı be­lir­ten Ar­zu Yıl­dız, hiç­bi­rin­de ‘giz­li­li­ği ih­la­l’ ko­nu­sun­da so­ruş­tur­ma ge­çir­me­di­ği­ni söy­le­di. “Ba­sit din­le­me ola­yın­da ne­den da­va açı­lı­yo­r” di­ye so­ran Yıl­dız, “Di­ğer so­ruş­tur­ma­lar­da kim­se ra­hat­sız ol­mu­yor da bun­da kim ra­hat­sız olu­yor ki giz­li­li­ği ih­lal da­va­sı açı­lı­yor? An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­ve­kil­li­ği, olay baş­ka par­ti için ol­say­dı suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nur muy­du? Or­ta­da giz­li­lik yok ki giz­li­li­ği ih­lal de ol­su­n” di­ye ko­nuş­tu.

Gazeteci Zeyrek ceza almamıştı

Ra­di­kal Ga­ze­te­si An­ka­ra Tem­sil­ci­si De­niz Zey­rek, 2003 yı­lın­da ya­yın­la­dık­la­rı MGK bel­ge­si ne­de­niy­le 3 ki­şiy­le bir­lik­te 10 yı­la ka­dar ha­pis is­te­miy­le hak­la­rın­da açı­lan da­va­da ce­za al­ma­dık­la­rı­nı söy­le­di.

ÖRNEK 2 DAVA İLE BERAAT

Zey­rek, 2003’te dö­ne­min Bağ­cı­lar Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Ali Ça­kı­r’­ın MGK’­nın ‘çok giz­li­’ dam­ga­sı ta­şı­yan ve Tür­ki­ye­’nin han­gi psi­ko­lo­jik harp yön­tem­le­riy­le yö­ne­til­di­ği­ni gös­te­ren yö­net­me­li­ği­ni ya­yım­la­dık­la­rı için Ra­di­kal hak­kın­da so­ruş­tur­ma baş­lat­tı­ğı­nı ak­tar­dı. Zey­rek, id­di­ana­me­si­ni bi­le gö­re­me­dik­le­ri da­va sü­re­ci­ni şöy­le at­lat­tı: “Hak­kı­mız­da ‘giz­li bel­ge­’ ya­yım­la­mak­tan 3 yıl­dan 10 yı­la ka­dar ha­pis is­te­nen TCK 132/2 ve ce­za­nın alt sı­nı­rı­nı 3 yıl­dan 5 yı­la çı­ka­ran TCK 136/1 mad­de­le­rin­den da­va açıl­mış­tı.

5 se­ne­den faz­la ce­za al­ma­mız du­ru­mun­da TCK’­nın 33. mad­de­si­ne gö­re ba­ba­lık ve ko­ca­lık hak­la­rın­dan mah­rum ka­la­bi­lir­dik. Ben­zer 2 ay­rı ör­nek da­va bul­duk. Biri, bir mes­lek­ta­şı­mı­zın ‘giz­li­li­k’ de­re­ce­li bir bel­ge­yi ya­yım­la­dı­ğı için yar­gı­lan­dı­ğı da­vay­dı. Mah­ke­me bel­ge­nin as­lı­nı dev­le­tin il­gi­li bi­ri­min­den is­te­miş, an­cak bel­ge ‘giz­li­’ ol­du­ğun­dan ori­ji­nal bel­ge mah­ke­me­ye gön­der­me­miş­ti.

Is­lak im­za­lı ori­ji­na­li mah­ke­me­de ol­ma­yın­ca da mah­ke­me suç­la­ma­yı ‘giz­li­li­ği id­di­a edi­len bel­ge ya­yım­la­ma­k’ ola­rak de­ğiş­tir­miş­ti. Ci­na­yet ro­man­la­rın ün­lü rep­li­ğin­de­ki ‘ce­set yok­sa ci­na­yet da­va­sı da dü­şe­r’ sö­zü gi­bi ‘giz­li­’ bel­ge mah­ke­me ta­ra­fın­dan gö­rül­me­di­ği için de mes­lek­ta­şı­mız be­ra­at et­miş­ti. İİs­tan­bul DGM Baş­sav­cı­lı­ğı hak­kı­mız­da so­ruş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı­na ka­rar ver­di.”

Uzmanlar ne dedi?

Fişleme suç yayınlamak değil

İs­tan­bul Ba­rosu es­ki Baş­ka­nı Yü­cel Say­man: MGK ka­rar­la­rı­nın ya­yın­lan­ma­sı suç kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ri­le­mez. MGK’­nın Ana­ya­sa­’da yer al­ma­sı an­ti­de­mok­ra­tik bir du­rum. Kal­dı­rıl­ma­sı ge­re­kir. MGK’­da hü­kü­met yet­ki­li­le­rin bir kıs­mı ile as­ker­ler bir ara­ya ge­li­yor. Alı­nan ka­rar­lar­dan hü­kü­met yet­ki­li­le­ri­nin hep­si ha­ber­dar ol­maz. MGK top­lan­tı­la­rın­da giz­li ka­rar alı­nı­yor. Bu­ra­da esas olan MGK ka­rar­la­rı­nın ya­yın­lan­ma­sı de­ğil bu ka­ra­la­rın giz­li alın­ma­sı­dır. Hal­ktan giz­li ka­rar­la­rın alın­ma­sı fa­şi­zan re­jim­ler­de olur. Giz­li ola­rak fiş­le­me ya­pan­lar hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nul­ma­lı. Fiş­le­me suç­tur. Bu ka­ra­rın alın­ma­sı ve açık­lan­ma­ma­sı­dır suç olan ama Tür­ki­ye­’de her şey ter­si­ne iş­li­yor.

Asıl fişleyenler araştırmalı

Emek­li Yar­gı­tay Baş­sav­cı­sı Re­şat Pe­tek: Özel­lik­le 2011 yı­lın­dan son­ra ya­pı­lan fiş­le­me­ler­le il­gi­li ya­yın­lar üze­ri­ne ya­pı­lan suç du­yu­ru­su­nu ba­sın öz­gür­lü­ğü açı­sın­dan doğ­ru bul­mu­yo­rum. Çün­kü ga­ze­te­ci kay­na­ğı­na ula­şır, ha­be­ri­ni ya­yın­lar. Bu­ra­da­ki dev­let sır­rı da MGK ka­rar­la­rı­nın giz­li­li­ği me­se­le­si. Bu ku­ru­lun za­bıt­la­rı­nı tu­tan ve bu ku­ru­la ka­tı­lan ki­şi­le­rin so­rum­lu­lu­ğu­nu ge­rek­ti­rir. Bu ko­nu so­ruş­tu­rul­ma­lı­dır ama tah­ki­kat bu­nu kim sız­dır­dı tah­ki­ka­tı ol­ma­ma­lı­dır.

Zi­ra si­ya­si ira­de­nin ‘in­san­lar di­nin­den, inan­cın­dan do­la­yı fiş­len­me­ye­ce­k’ de­di­ği ve bu­na pa­ra­lel si­ya­sal dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­dı­ğı dö­nem­de kim­dir dev­let için­de dev­let ro­lü­nü üst­le­nip in­san­la­rı ha­la fiş­le­yen­ler araş­tı­rıl­ma­lı­dır. Asıl bu­nun so­ruş­tu­rul­ma­sı la­zım. Çün­kü biz geç­miş­te TSK için­de­ki olu­şum­lar­la il­gi­li bun­la­rı kim sız­dır­dı so­ruş­tur­ma­sı ya­pıp da bu işi ya­pan­lar hak­kın­da ida­ri so­ruş­tur­ma yap­ma­yan as­ke­ri yet­ki­le­ri de eleş­tir­miş­tik.

Türkiye’de basın özgürlüğü diye bir şey yok

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto: DGM’lerin olduğu dönemde de bir meslektaşımız hakkında soruşturma açılmış ve arkadaşımıza 4 yıl ağır hapis cezası verilmişti. Daha sonra Yargıtay bu kararı bozmuştu. Şimdi ‘Devlet sırrı’ deniliyor ama evraklar bürokraside elden ele dolaşıyor. Böyle garip bir durum varken gazetecilere yayınladı diye soruşturma açılması kabul edilemez. Türkiye’de gazetecilerin her yazdığı tehlike altında. Maalesef yasalar da buna çok müsait. Artık şunu söyleyebiliriz; basın özgürlüğü açısından kaygı duymuyoruz çünkü; Türkiye’de basın özgürlüğü diye bir şey yok.

‘Gerçekleri halktan saklama girişimi’

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, es­ki ba­kan­lar­dan Meh­met Göl­ha­n’­ın ce­na­ze tö­re­ni­nin ar­dın­dan so­ru­la­rı ya­nıt­la­dı. Ta­raf ga­ze­te­si ile ga­ze­te­ci Meh­met Ba­ran­su hak­kın­da Baş­ba­kan­lık, MGK Ge­nel Sek­re­ter­li­ği ve MİT Müs­te­şar­lı­ğı­‘nın suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­duğunun ha­tır­la­tıl­ma­sı üze­ri­ne Kı­lıç­da­roğ­lu şun­la­rı söy­le­di:

DEMOKRATİK BİR HAK

“Ga­ze­te­le­rin ve ga­ze­te­ci­le­rin öz­gür­lü­ğü­nü sı­nır­lar­sa­nız hal­kın ha­ber al­ma hak­kı­nı sı­nır­la­mış olur­su­nuz. Ta­raf önem­li bir ga­ze­te, ya­yın ya­pı­yor. Be­ğe­nir­si­niz ve­ya be­ğen­mez­si­niz. Ama ga­ze­te­ci­le­rin öz­gür­ce ya­yın yap­ma­la­rı de­mok­ra­si­nin te­mel ko­şul­la­rın­dan bi­ri­si­dir. Bu­na her­ke­sin özen gör­me­si la­zım. Suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nul­ma­sı, ik­ti­da­rın halk­tan giz­le­di­ği ba­zı ger­çek­le­rin, halk ta­ra­fın­dan öğ­re­nil­me­si­ni ön­le­me­ye yö­ne­lik­tir. O açı­dan doğ­ru bul­mu­yo­rum.”

CPJ: Belgeler suç teşkil etmez

Mer­ke­zi New Yo­k’­ta bu­lu­nan ulus­la­ra­ra­sı Ga­ze­te­ci­le­ri Ko­ru­ma Ko­mi­te­si (CPJ), Ta­raf Ga­ze­te­si ile ga­ze­te­ci Meh­met Ba­ran­su­ hakkındaki suç du­yu­ru­su­na sert tep­ki gös­ter­di. Ta­ra­f’­ın ya­yın­la­mış ol­du­ğu MGK ka­rar­la­rı­nın Türk top­lu­mu­nun ta­ma­mı­nı il­gi­len­dir­di­ği­ni be­lir­ten CPJ İda­ri Mü­dü­rü Jo­el Si­mon, “Hal­kı il­gi­len­di­ren şey­le­ri ya­yın­la­mak ga­ze­te­ci­lik gö­re­vi ve so­rum­lu­lu­ğu­du­r” de­di.

Ta­ra­f’­a ya­pı­lan suç du­yu­ru­su­nu, “hal­kın ba­ğım­sız ha­ber al­ma öz­gür­lü­ğü­ne bir en­ge­l’­’ di­ye yo­rum­la­yan Si­mon şöy­le de­vam et­ti: “Hü­kü­me­ti­n tav­rı be­nim için sür­priz ol­ma­dı. Bel­ge­nin doğ­ru­lu­ğun­dan şüp­he yok; iş­te bu se­bep­le da­ha faz­la za­rar ver­me po­tan­si­ye­li ol­du­ğu dü­şü­nü­lü­yor. Çok açık­ça gö­rü­lü­yor ki, bel­ge­nin ya­yın­lan­ma­sı on­lar için bir utanç ol­muş ve bu­na çok kız­mış­lar. Hü­kü­me­tin tav­rı çok kış­kır­tı­cı­. Ya­pı­la­n sa­de­ce bir ga­ze­te­ci­lik. Saygı duyulmalı.”

TGF: Börtü böcek haberciliği isteniyor

Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu (TGF) Ge­nel Baş­ka­nı Atil­la Ser­tel, Ta­raf Ga­ze­te­si ve Meh­met Ba­ran­su hak­kın­da suç du­yu­ru­su için “En yük­sek ma­kam­lar ara­cı­lı­ğıy­la ba­sın öz­gür­lü­ğü­ne ağır bir dar­be da­ha vu­rul­muş­tu­r” de­di.

Ser­tel, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma şun­la­rı söy­le­di: “Meh­met Ba­ran­su­’nun yap­tı­ğı ‘ba­vul ga­ze­te­ci­li­ği­’ni uy­gun bul­ma­sak da ka­mu­oyu­na yan­sı­yan id­di­alar ha­ber­ci­lik­tir. Baş­ba­kan­lık, MGK ve Mİ­T’­in bu ha­ber­ler hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­ma­sı ise tam an­la­mıy­la ba­sın öz­gür­lü­ğü­ne dar­be­dir. Bunun te­me­lin­de; ga­ze­te­ci­ler ara­sı­na ye­ni bir kor­ku da­ha sal­mak, ga­ze­te­ci­le­rin ve do­la­yı­sıy­la top­lu­mun ger­çek­le­ri öğ­ren­me­si­nin önü­ne geç­mek, bu­nun ye­ri­ne su­ya sa­bu­na do­kun­ma­yan bör­tü bö­cek ve ma­ga­zin­sel ha­ber­le­rin ya­pıl­ma­sı­nı is­te­mek var­dır.”

BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.