• BIST 106.702
 • Altın 146,549
 • Dolar 3,4864
 • Euro 4,1701
 • Trabzon 26 °C
 • İstanbul 28 °C
 • Ankara 33 °C

3 parti de karşı çıktı

3 parti de karşı çıktı
TBMM Adalet Komisyonu’nda büyük kavgalar eşliğinde kabul edilen HSYK kanun teklifine ilişkin hazırlan rapora CHP, MHP ve BDP muhalefet şerhi yazdı. Teklifin Anayasa’ya aykırı olduğuna vurgu yapıldı.

Ada­let Ko­mis­yo­nu­’n­da AK Par­ti­’nin oy­la­rı ile ka­bul edi­len HSYK ka­nun tek­li­fi ile il­gi­li ko­mis­yon ra­po­ru ha­zır­lan­dı. Ra­po­ra CHP, MHP ve BDP mu­ha­le­fet şer­hi yaz­dı. CHP mu­ha­le­fet şer­hin­de 49 mad­de için ay­rı ay­rı en­di­şe­le­ri­ni di­le ge­tir­di. Mad­de­le­rin Ana­ya­sa’­nın 2, 138, 153 ve 159. mad­de­le­ri­ne ay­kı­rı ol­du­ğu ifa­de edil­di. Tef­tiş Ku­ru­lu baş­kan ve yar­dım­cı­la­rı­nın se­çim yet­ki­si­nin ba­ka­na ve­ril­me­si­nin kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı, yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı ve ha­kim­lik te­mi­na­tı il­ke­le­ri­ne açık­ça ay­kı­rı ol­du­ğu bil­di­ril­di.

İTİ­RAZ­I İN­CE­LE­ME YET­KİSİ YOK

Ge­nel Ku­ru­l’a ta­nı­nan iti­raz­la­rı in­ce­le­me yet­ki­si­nin or­ta­dan kal­dı­rıl­dı­ğı be­lir­til­di. Bir­bi­ri­ni iz­le­yen da­ire­le­re ka­rar­la­ra kar­şı ya­pı­lan iti­raz­la­rı de­ğer­len­dir­me yet­ki­si ta­nı­ma­nın yan­lış­lı­ğı­na dik­kat çe­ki­le­rek, “Bu­na gö­re si­ya­si bir ki­şi­lik olan Ada­let Ba­ka­nı­’nın, dai­re üye­le­ri­nin da­ğı­lı­mı ve da­ire­le­rin olu­şu­mu üze­rin­de­ki yet­ki­si dik­ka­te alın­dı­ğın­da ha­kim ve sav­cı­lar­la il­gi­li ata­ma, yet­ki, ter­fi ve di­sip­lin gi­bi çok önem­li iş­ler hak­kın­da ya­pı­la­cak iti­raz­la­rın her­han­gi si­ya­si mü­da­ha­le ola­na­ğı bu­lun­ma­yan Ge­nel Ku­rul ta­ra­fın­dan ka­ra­ra bağ­lan­ma­sı ge­re­ki­r” de­nil­di.

Tek­li­fe 5 iti­raz­da bu­lu­nan MHP de tek­li­fin par­la­men­ter sis­te­min kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı, mah­ke­me­le­rin ba­ğım­sız­lı­ğı ve ta­raf­sız­lı­ğı il­ke­le­ri­ne ay­kı­rı ol­du­ğunu vur­gu­l­adı.

MHP’­DEN TEK­Lİ­FE 5 İTİ­RAZ

Yar­gı er­ki­ni yü­rüt­menin ta­hak­kü­mü al­tı­na so­kul­ma­sı, Ada­let Ba­ka­nı­’nın, dar­be ve muh­tı­ra­la­rın et­ki­li ol­du­ğu ola­ğa­nüs­tü dö­nem­ler­de bi­le ta­nın­ma­yan yet­ki­lerle do­na­tıl­ma­sı­nın Ana­ya­sal si­ya­si re­ji­mi de­ğiş­ti­re­cek va­ha­met­te Ana­ya­sa­’ya ay­kı­rı ol­du­ğu ifa­de edil­di. Yar­gı­tay se­çim­le­ri­ne si­ya­si amaç­la mü­da­ha­le edil­di­ği di­le ge­ti­ril­di.

Amaç kadro tasfiyesi

BDP ise mu­ha­le­fet şer­hin­de ta­sa­rı­nın hu­kuk dev­le­ti ya­pı­sı­nın güç­len­di­ril­me­si­ne yö­ne­lik de­ğil, Ada­let Aka­de­mi­si­’n­den baş­la­ya­rak bü­tün yar­gı üst ku­rul­la­rın­da kad­ro de­ği­şi­mi­ne ve kad­ro tas­fi­ye­si­ne se­bep ola­cak ni­te­lik­te ol­du­ğu be­lir­tti. Ta­sa­rı­nın ama­cı­nın hu­kuk ku­rul­la­rın­da ege­men kad­ro­la­rı de­ğiş­tir­mek ol­du­ğu­ vur­gu­lan­dı.Ve­ne­dik Kri­ter­le­ri­’n­de esas alın­dı­ğı gi­bi Ada­let Ba­ka­nı­’nın ku­rul üze­rin­de et­ki­li ve yet­ki­li ol­ma­sı­nın ku­ru­lun ba­ğım­sız­lı­ğı­na ha­lel ge­ti­re­ce­ği ha­tır­la­tıl­dı. Ya­sa­ma ve yü­rüt­me­nin ya­nın­da apay­rı bir gö­re­vi ic­ra eden yar­gı er­ki­nin tüm bas­kı ve et­ki­ler­den uzak tu­tul­ma­sı ge­rek­ti­ği di­le ge­ti­ril­di.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Meral Akşener tarih verdi!19 Eylül 2017 Salı 10:40
 • Kerkük'te çatışma!19 Eylül 2017 Salı 09:13
 • TSK'da sistem değişiyor19 Eylül 2017 Salı 09:09
 • AK Parti il başkanı istifa etti18 Eylül 2017 Pazartesi 22:19
 • Türkiye genelinde dev denetim!18 Eylül 2017 Pazartesi 21:42
 • Ak Partili vekilden trafik polisine azar!18 Eylül 2017 Pazartesi 20:54
 • Abdullah Gül'den TEOG açıklaması18 Eylül 2017 Pazartesi 20:50
 • Barzani'ye gözdağı!18 Eylül 2017 Pazartesi 18:40
 • Akar'dan SİHA mesajı18 Eylül 2017 Pazartesi 17:50
 • Vahşi cinayet kamerada18 Eylül 2017 Pazartesi 16:26
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.