• BIST 106.843
 • Altın 142,669
 • Dolar 3,5367
 • Euro 4,1209
 • Trabzon 25 °C
 • İstanbul 26 °C
 • Ankara 20 °C

3 parti de karşı çıktı

3 parti de karşı çıktı
TBMM Adalet Komisyonu’nda büyük kavgalar eşliğinde kabul edilen HSYK kanun teklifine ilişkin hazırlan rapora CHP, MHP ve BDP muhalefet şerhi yazdı. Teklifin Anayasa’ya aykırı olduğuna vurgu yapıldı.

Ada­let Ko­mis­yo­nu­’n­da AK Par­ti­’nin oy­la­rı ile ka­bul edi­len HSYK ka­nun tek­li­fi ile il­gi­li ko­mis­yon ra­po­ru ha­zır­lan­dı. Ra­po­ra CHP, MHP ve BDP mu­ha­le­fet şer­hi yaz­dı. CHP mu­ha­le­fet şer­hin­de 49 mad­de için ay­rı ay­rı en­di­şe­le­ri­ni di­le ge­tir­di. Mad­de­le­rin Ana­ya­sa’­nın 2, 138, 153 ve 159. mad­de­le­ri­ne ay­kı­rı ol­du­ğu ifa­de edil­di. Tef­tiş Ku­ru­lu baş­kan ve yar­dım­cı­la­rı­nın se­çim yet­ki­si­nin ba­ka­na ve­ril­me­si­nin kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı, yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı ve ha­kim­lik te­mi­na­tı il­ke­le­ri­ne açık­ça ay­kı­rı ol­du­ğu bil­di­ril­di.

İTİ­RAZ­I İN­CE­LE­ME YET­KİSİ YOK

Ge­nel Ku­ru­l’a ta­nı­nan iti­raz­la­rı in­ce­le­me yet­ki­si­nin or­ta­dan kal­dı­rıl­dı­ğı be­lir­til­di. Bir­bi­ri­ni iz­le­yen da­ire­le­re ka­rar­la­ra kar­şı ya­pı­lan iti­raz­la­rı de­ğer­len­dir­me yet­ki­si ta­nı­ma­nın yan­lış­lı­ğı­na dik­kat çe­ki­le­rek, “Bu­na gö­re si­ya­si bir ki­şi­lik olan Ada­let Ba­ka­nı­’nın, dai­re üye­le­ri­nin da­ğı­lı­mı ve da­ire­le­rin olu­şu­mu üze­rin­de­ki yet­ki­si dik­ka­te alın­dı­ğın­da ha­kim ve sav­cı­lar­la il­gi­li ata­ma, yet­ki, ter­fi ve di­sip­lin gi­bi çok önem­li iş­ler hak­kın­da ya­pı­la­cak iti­raz­la­rın her­han­gi si­ya­si mü­da­ha­le ola­na­ğı bu­lun­ma­yan Ge­nel Ku­rul ta­ra­fın­dan ka­ra­ra bağ­lan­ma­sı ge­re­ki­r” de­nil­di.

Tek­li­fe 5 iti­raz­da bu­lu­nan MHP de tek­li­fin par­la­men­ter sis­te­min kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı, mah­ke­me­le­rin ba­ğım­sız­lı­ğı ve ta­raf­sız­lı­ğı il­ke­le­ri­ne ay­kı­rı ol­du­ğunu vur­gu­l­adı.

MHP’­DEN TEK­Lİ­FE 5 İTİ­RAZ

Yar­gı er­ki­ni yü­rüt­menin ta­hak­kü­mü al­tı­na so­kul­ma­sı, Ada­let Ba­ka­nı­’nın, dar­be ve muh­tı­ra­la­rın et­ki­li ol­du­ğu ola­ğa­nüs­tü dö­nem­ler­de bi­le ta­nın­ma­yan yet­ki­lerle do­na­tıl­ma­sı­nın Ana­ya­sal si­ya­si re­ji­mi de­ğiş­ti­re­cek va­ha­met­te Ana­ya­sa­’ya ay­kı­rı ol­du­ğu ifa­de edil­di. Yar­gı­tay se­çim­le­ri­ne si­ya­si amaç­la mü­da­ha­le edil­di­ği di­le ge­ti­ril­di.

Amaç kadro tasfiyesi

BDP ise mu­ha­le­fet şer­hin­de ta­sa­rı­nın hu­kuk dev­le­ti ya­pı­sı­nın güç­len­di­ril­me­si­ne yö­ne­lik de­ğil, Ada­let Aka­de­mi­si­’n­den baş­la­ya­rak bü­tün yar­gı üst ku­rul­la­rın­da kad­ro de­ği­şi­mi­ne ve kad­ro tas­fi­ye­si­ne se­bep ola­cak ni­te­lik­te ol­du­ğu be­lir­tti. Ta­sa­rı­nın ama­cı­nın hu­kuk ku­rul­la­rın­da ege­men kad­ro­la­rı de­ğiş­tir­mek ol­du­ğu­ vur­gu­lan­dı.Ve­ne­dik Kri­ter­le­ri­’n­de esas alın­dı­ğı gi­bi Ada­let Ba­ka­nı­’nın ku­rul üze­rin­de et­ki­li ve yet­ki­li ol­ma­sı­nın ku­ru­lun ba­ğım­sız­lı­ğı­na ha­lel ge­ti­re­ce­ği ha­tır­la­tıl­dı. Ya­sa­ma ve yü­rüt­me­nin ya­nın­da apay­rı bir gö­re­vi ic­ra eden yar­gı er­ki­nin tüm bas­kı ve et­ki­ler­den uzak tu­tul­ma­sı ge­rek­ti­ği di­le ge­ti­ril­di.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • İşte FETÖ'nün yeni taktiği!23 Temmuz 2017 Pazar 13:49
 • 200 personel alınacak23 Temmuz 2017 Pazar 13:43
 • Denizden ceset çıktı!23 Temmuz 2017 Pazar 13:02
 • ABD'den Türkiye itirafı!23 Temmuz 2017 Pazar 11:34
 • Erdoğan, Körfez turu öncesi konuştu23 Temmuz 2017 Pazar 10:40
 • İsrail-Filistin gerginliğinde flaş gelişme!22 Temmuz 2017 Cumartesi 22:13
 • Diyanet'in başına KTÜ'den profesör22 Temmuz 2017 Cumartesi 21:48
 • Almanlar vermezse daha iyisini yaparız22 Temmuz 2017 Cumartesi 21:01
 • Ege yine sallandı22 Temmuz 2017 Cumartesi 20:48
 • Darbecileri yakalayan komutan terfi etti22 Temmuz 2017 Cumartesi 20:46
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.