• BIST 105.026
 • Altın 162,577
 • Dolar 3,9187
 • Euro 4,6430
 • Trabzon 6 °C
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 4 °C
 • İşte Çalımbay’ın gitmesini istediği oyuncularla ilgili düşünceleri…
 • Çubukçu’ya dedi ki: “Bu haliyle ona forma vermem!”
 • Ak Parti’ye karşı Trabzon’da ittifak…
 • İşte Çalımbay’ın gitmesini istediği oyuncularla ilgili düşünceleri…
 • Çubukçu’ya dedi ki: “Bu haliyle ona forma vermem!”
 • Ak Parti’ye karşı Trabzon’da ittifak…

3 yeni paket yolda

3 yeni paket yolda
Tutukluluk süresiyle ilgili yeni bir çalışma yaptıklarını açıklayan Başbakan Erdoğan, “Tutukluluk süresini yeni çalışmayla 5 yıla indiriyoruz. Meclis’ten bunun da çıkmasıyla yüzlerce, binlerce insan istifade edecek” dedi.

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Al­man­ya­’ya ha­re­ke­ti ön­ce­si İs­tan­bul Ata­türk Ha­va­li­ma­nı­’n­da ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Te­mas­la­rıy­la il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­nın ar­dın­dan ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­yan Er­do­ğan, ön­ce­ki gün Dol­ma­bah­çe Ça­lış­ma Ofi­si­’n­de kur­may­la­rıy­la yap­tı­ğı de­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­ti­nin içe­ri­ği­ni so­rul­ma­sı üze­ri­ne şun­la­rı söy­le­di:

‘EN HA­YA­Tİ OLA­NI­’

“Bi­zim 3 pa­ke­ti­miz da­ha var. Bun­lar İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, Ada­let Ba­kan­lı­ğı ve şef­faf­laş­may­la il­gi­li. Özel yet­ki­li mah­ke­me­le­ri sü­rat­le kal­dır­ma dü­şün­ce­sin­de­yiz. TMK ile il­gi­li ye­ni dü­zen­le­me­miz var. Ama bu­ra­da en ha­ya­ti olan şu ola­cak­tır; Tu­tuk­lu­luk sü­re­si da­ha ön­ce 10 yıl­dan 7,5 yı­la in­di­ril­miş­ti. Biz dün yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma ile bu­nu 5 yı­la in­di­ri­yo­ruz. Mec­li­s’­ten bu­nun da çık­ma­sıy­la yüz­ler­ce, bin­ler­ce in­san is­ti­fa­de ede­cek.”

Er­do­ğan, se­çim an­ket­le­riy­le il­gi­li so­ru­ya da ya­nıt ver­di. Er­do­ğan, ba­zı an­ket­le­re tep­ki gös­te­re­rek, “Bu an­ket­ler pa­ra­lel ya­pı­lan­ma an­ket­le­ri­dir. Dün­ya­nın bir ucun­da du­rup da Tür­ki­ye yö­ne­til­mez. Çı­kar­sın ge­lir­sin ne ya­pa­cak­san bu­ra­da ya­par­sın. Bu­gün Al­man­ya se­ya­ha­tim var. Cu­ma gü­nü So­çi­’ye gi­de­ce­ğim. Bun­dan son­ra ta­ma­men ara­zi­de­yiz. Mey­dan­lar ko­nu­şa­cak. Bi­zim her ay 4 ta­ne an­ke­ti­miz var. Adım­la­rı­mı­zı bun­la­ra gö­re ata­rız. Biz ha­ya­li pro­je­ler­le de ko­nuş­mu­yo­ruz, yap­tık­la­rı­mız­la ko­nu­şu­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu.

MÜŞTEREK ÇALIŞIYORSUNUZ

Za­man Ga­ze­te­si mu­ha­bi­ri­nin “17 Ara­lı­k’­ta İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’nın baş­lat­tı­ğı ope­ras­yon­dan 8 ay ön­ce Mİ­T’­in si­ze bir ra­por sun­du­ğu med­ya­ya yan­sı­dı. Şu an­da tu­tuk­lu bu­lu­nan Rı­za Sar­ra­f’­ın söz ko­nu­su ba­kan­lar­la iliş­ki­de ol­du­ğu, Mİ­T’­in de bu yön­de si­zi uyar­dı­ğı, iliş­ki­le­rin or­ta­ya çık­ma­sı du­ru­mun­da hü­kü­met aley­hi­ne kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği­ne iliş­kin bir ra­por yan­sı­dı. Böy­le bir ra­por si­ze su­nul­du mu­” şek­lin­de­ki so­ru­su üze­ri­ne Er­do­ğan, Mİ­T’­in uya­rı de­ğil, tes­pit yap­tı­ğı­nı be­lirt­ti. Er­do­ğa­n’­ın “Mİ­T’­in bu tür ra­por­la­rı­na nü­fuz ede­bi­le­cek ka­dar pa­ra­lel ya­pı­nın tem­sil­ci­si du­ru­mu­na dü­şü­yor­su­nu­z” de­me­si üze­ri­ne so­ru­yu so­ran ga­ze­te­ci, söz ko­nu­su ra­po­run Ta­raf Ga­ze­te­si­’n­de ya­yın­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Bu­nun üze­ri­ne ise

Baş­ba­kan Er­do­ğan, şöy­le ko­nuş­tu:

“Müş­te­rek ça­lı­şı­yor­su­nuz da onun için. Bu ka­dar açık net her şey or­ta­da. Mİ­T’­in ra­po­ru­nu bi­le­cek ka­dar, ona nü­fuz ede­cek ka­dar pa­ra­lel ya­pı. Müş­te­rek ça­lı­şı­yor­su­nuz söy­le­me­di­ği­ni­zi söy­let­ti­ri­yor­su­nuz ve baş­ka­la­rı­na da bu­nu yap­tı­rı­yor­su­nuz. Ta­bi sen de­ğil, pat­ron­la­rı­nız, bu şe­kil­de de bu iş­le­re nü­fuz et­me yo­lu­na gi­di­yor­su­nuz. Mİ­T’­in bu tür bel­ge­le­ri­ne na­sıl nü­fuz edi­yor­lar aca­ba, na­sıl bun­lar ele ge­çi­ri­li­yor?

‘NA­DİM OL­MA­SI LA­ZI­M’

Baş­ba­kan Er­do­ğan, es­ki Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar ile gö­rü­şe­rek, is­ti­fa­sı­na yö­ne­lik ik­na et­ti­ği id­di­ala­rı­nın so­rul­ma­sı üze­ri­ne de şun­la­rı söy­le­di: “Gö­rüş­me yap­tım ama be­nim ik­na gi­bi bir gay­re­tim söz ko­nu­su de­ğil çün­kü Er­do­ğan Bey ik­na edi­le­cek bir kar­de­şi­miz, bir ar­ka­da­şı­mız de­ğil ki. Be­nim­le 20-25 yıl­lık geç­mi­şi olan bir ar­ka­da­şı­mız ve bu geç­miş­te ne­re­den ne­re­ye bir­lik­te na­sıl yü­rü­dü­ğü­müz bel­li. Ora­da kul­lan­mış ol­du­ğu yan­lış bir ifa­de­yi dü­zelt­mek onun gö­re­vi­dir. Onun için de ik­na gay­re­ti içe­ri­si­ne gir­mem ge­rek­mez. Onun na­dim ol­ma­sı la­zım, piş­man ol­ma­sı la­zım, olay bu.”

Yasalaşırsa kimler tahliye edilecek?

Başbakan Erdoğan’ın hazırlanmakta olduğunu söylediği tutukluluk süresini 5 yılla sınırlandırılacak yasa ile uzun süredir devam eden Ergenekon gibi davalarda tutuklu olan ve cezaları kesinleşmemiş sanıkların tahliyesinin önü açılacak. Tasarı yasalaştığı taktirde tahliye edilecek Ergenekon sanıkları arasında gazeteci Tuncay Özkan, emekli Tuğgeneral Veli Küçük, Türk Ortodoks Patrikhanesi sözcüsü Sevgi Erenerol, emekli Orgeneral Hurşit Tolon, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, Doğu Perinçek, Emniyet eski Özel Hareket Dairesi Başkanı İbrahim Şahin, Danıştay sanığı Alparslan Arslan, Sedat Peker, yazar Ergün Poyraz gibi isimler bulunuyor.

BUGÜN GAZETESİ

 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.