• BIST 106.239
 • Altın 161,321
 • Dolar 3,8713
 • Euro 4,5671
 • Trabzon 15 °C
 • İstanbul 16 °C
 • Ankara 13 °C
 • Çalımbay’a geldi ve ‘Ancak bu kadar oynayabilirim’ dedi
 • Çalımbay o iki oyuncuyu aynı anda sahada istemiyor
 • Muharrem Usta, Çalımbay'ı aradı
 • Çalımbay’a geldi ve ‘Ancak bu kadar oynayabilirim’ dedi
 • Çalımbay o iki oyuncuyu aynı anda sahada istemiyor
 • Muharrem Usta, Çalımbay'ı aradı

4 Savcıdan 4 Suç duyurusu

4 Savcıdan 4 Suç duyurusu
Savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara, Fikret Seçen ve Muammer Akkaş haklarında yalan haber yapan gazeteler ile mahkeme kararlarını uygulamayan sıralı amirler hakkında suç duyurusunda bulundu.

İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Ce­lal Ka­ra, Star Ga­ze­te­si­’nin ön­ce­ki gün man­şet­ten ver­di­ği ‘Baş­ba­ka­n’ı suç­la ser­best bı­ra­ka­lı­m’ baş­lık­lı ha­be­ri so­ruş­tur­ma­yı et­ki­le­me­ye yö­ne­lik ka­ra pro­pa­gan­da ola­rak de­ğer­len­dir­di. İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı Ba­sın Suç­la­rı Bü­ro­su­’na suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nan Sav­cı Ka­ra di­lek­çe­sin­de ba­zı ya­yın or­gan­la­rı­nın Ze­ke­ri­ya Öz’­ün ta­yi­ni­nin ar­dın­dan ken­di­si hak­kın­da asıl­sız ha­ber­ler yap­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

ŞÜP­HE­Lİ­NİN İFA­DE­Sİ­Nİ AL­MA­DIM

Ya­pı­lan ha­ber­le­ri ‘a­dil yar­gı­la­ma­yı et­ki­le­me­ye te­şeb­bü­s’ ola­rak ni­te­len­di­ren Ka­ra, “Ay­nı med­ya or­gan­la­rı ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­dü­ğü göz­lem­le­nen bu ka­ra pro­pa­gan­da­nın ön­ce Baş­sav­cı ve­ki­li Ze­ke­ri­ya Öz üze­rin­de yo­ğun­la­şıp onun ta­yi­ni sağ­la­dık­tan son­ra ta­ra­fı­ma yö­nel­di­ği­ni gör­mek sı­ra­dan bir med­ya iz­le­yi­ci­si ola­rak da ko­lay­lık­la fark edi­le­cek ha­le gel­miş­ti­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Ka­ra suç du­yu­ru­sun­da ha­be­rin içe­ri­ği iti­ba­riy­le çe­liş­ki ve ya­lan­la do­lu ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

İFADELERDE AVUKAT VARDI

Bah­si ge­çen şa­hıs­la­rın ifa­de­si­ni al­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek şöy­le de­vam et­ti: “Ta­ra­fım­ca hiç ifa­de­si alın­ma­mış ve mu­ha­tap olun­ma­mış şüp­he­li­le­re gü­ya rüş­ve­ti ‘Baş­ba­kan için al­dık de­yin si­zi tu­tuk­la­ma­ya­lı­m’ de­di­ğim id­di­a edil­mek­te­dir. Oy­sa be­lir­til­di­ği üze­re ha­ber­de bah­si ge­çen hiç­bir şüp­he­li­nin ta­ra­fım­ca ifa­de­si alın­ma­mış­tır. Bir ba­kan oğ­lun­dan da ‘İ­fa­den­le hü­kü­me­ti dü­şür, kur­tul, iyi dü­şü­n’ di­ye ifa­de ver­me­si­nin is­te­nil­di­ği şek­lin­de ta­ma­men ya­lan ha­ber ya­pıl­dı­ğı, oy­sa bah­si ge­çen ki­şi­nin ifa­de­si­nin iki avu­ka­tı hu­zu­run­da alın­dı­ğı ve ifa­de sı­ra­sın­da iki de ka­ti­bin ha­zır bu­lun­du­ğu na­za­ra alın­dı­ğın­da bu ha­be­rin­ de ka­ra pro­pa­gan­da amaç­lı ya­pı­lan, tü­müy­le ya­lan ve if­ti­ra­dan iba­ret ol­du­ğu an­la­şıl­mak­ta­dır.”

2) Eylemlerden sorumlular

İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı Ve­ki­li Fik­ret Se­çen, suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du. Se­çe­n’­in ko­ru­ma ara­cı­nın ve iki ko­ru­ma me­mu­ru­nun İs­tan­bul Va­li­si­’nin bil­gi­si dı­şın­da ken­di­sin­den alın­ma­sı üze­ri­ne, suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du­ğu öğ­re­nil­di. Se­çe­n’­in İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’na yap­tı­ğı suç du­yu­ru­sun­da, “Ko­ru­ma po­lis­le­ri ve ko­ru­ma ara­cı­nın alın­dı­ğı ta­rih iti­ba­riy­le suç ör­güt­le­ri ta­ra­fın­dan ken­di­si­ne yö­ne­lik dü­zen­le­ne­bi­le­cek tüm ey­lem­ler­den İs­tan­bul İl Em­ni­yet Mü­dü­rü ve Ko­ru­ma Şu­be Mü­dü­rü­’nü so­rum­lu tut­tu­ğu ve hak­la­rın­da gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­mak su­çun­dan da­va açıl­ma­sı­nı ta­lep et­ti­ği öğ­re­nil­di. İstanbul Emniyeti ise yaptığı açıklamada Seçen’in korumalarının değiştirildiğini, sayısının ise değişmediğini açıkladı. Koruma Şube tarafından yönetmeliğe aykırı olarak verilen aracın geri alındığı vurgulandı.

3) Hedef gösterildim

İs­tan­bul Baş­sav­cı Ve­kil­li­ği­’n­den Ba­kır­köy Baş­sav­cı Ve­kil­li­ği gö­re­vi­ne ata­nan Ze­ke­ri­ya Öz, ata­ma ka­ra­rı­na iti­raz et­ti. Öz, yıl­lık izi­ne ay­rıl­dı.

Ze­ke­ri­ya Öz, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Sa­bah Ga­ze­te­si Ha­ber Ko­or­di­na­tö­rü Şa­ban Ars­lan ile ken­di­siy­le il­gi­li bil­gi­le­ri ya­sa dı­şı yol­lar­dan te­min eden ka­mu gö­rev­li­le­ri hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du. Öz, di­lek­çe­sin­de ken­di­si hak­kın­da­ki ger­çek­dı­şı id­di­ala­rı ha­ber­leş­tir­di­ği­ni id­di­a et­ti­ği Sa­bah Ga­ze­te­si­’nin ya­nı sı­ra Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın mi­ting alan­la­rın­da sarf et­ti­ği söz­le­ri de­lil ola­rak gös­ter­di. Öz, ‘Gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­ma, if­ti­ra, ha­ka­ret, he­def gös­ter­me ve ki­şi­sel bil­gi­le­ri ya­sa dı­şı yol­lar­la el­de et­me ve ya­yın­la­ma­’ suç­la­ma­la­rın­dan iş­lem ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di.

4) Sıralı amirler suç işledi

Yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sın­dan el çek­ti­ri­len Sav­cı Mu­am­mer Ak­kaş, mah­ke­me ka­rar­la­rı­nı uy­gu­la­ma­yan Ma­li Şu­be Mü­dü­rü, İs­tan­bul Va­li­si Hü­se­yin Av­ni Mut­lu ve ad­li kol­luk bi­ri­mi­nin tüm sı­ra­lı amir­le­ri hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du. Ak­kaş, ara­la­rın­da Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın ol­du­ğu ikin­ci yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı­nı yü­rü­tür­ken gö­rev­den alın­mış­tı. Ak­ka­ş’­ın po­li­se gö­zal­tı ta­li­ma­tı ver­di­ği an­cak ye­ri­ne ge­ti­ril­me­di­ği be­lir­til­miş­ti. Baş­ba­ka­n’­ın hak­kın­da ‘yüz ka­ra­sı­’ de­di­ği sav­cı, ad­li­ye önün­de yap­tı­ğı açık­la­may­la dik­kat çek­miş, eleş­ti­ril­miş­ti. HSYK 3. Da­ire­si de ara­la­rın­da İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Tu­ran Ço­lak­ka­dı, sav­cı­lar Ze­ke­ri­ya Öz ve Mu­am­mer Ak­ka­ş’­ın bu­lun­du­ğu ba­zı sav­cı­lar hak­kın­da­ in­ce­le­me ya­pıl­ma­sı­na ka­rar ver­miş­ti.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Otomobil kadın kuaförüne girdi18 Kasım 2017 Cumartesi 10:44
 • Mehmetçik, PKK'nın inlerine girdi18 Kasım 2017 Cumartesi 10:37
 • Türkiye genelinde büyük operasyon18 Kasım 2017 Cumartesi 10:36
 • Türkiye'den NATO ve Norveç'e çok sert tepki!18 Kasım 2017 Cumartesi 10:34
 • Uyuşturucu ile gelen acı son!17 Kasım 2017 Cuma 22:40
 • Sedat Şahin tutuklandı!17 Kasım 2017 Cuma 19:22
 • NATO'dan Türkiye'ye özür mektubu17 Kasım 2017 Cuma 19:20
 • Meteoroloji açıkladı...17 Kasım 2017 Cuma 19:14
 • TSK duyurdu: PKK'nın iki önemli ismi öldürüldü17 Kasım 2017 Cuma 18:04
 • Erdoğan'dan Norveç'deki skandala sert tepki17 Kasım 2017 Cuma 14:50
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.