• BIST 97.533
 • Altın 145,901
 • Dolar 3,5801
 • Euro 4,0019
 • İstanbul 19 °C
 • Ankara 11 °C
 • Trabzon 18 °C
 • İzmir 0 °C
 • Antalya 0 °C
 • Bursa 0 °C
 • Erzurum 0 °C
 • Gaziantep 0 °C

5 ilde yolsuzluk ve rüşvet operasyonu

5 ilde yolsuzluk ve rüşvet operasyonu
TCDD’ye bağlı liman işletmelerinin ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı iddialarıyla ilgili, müdürlerin de aralarında olduğu 25 kişi gözaltına alındı. Demiryolu bürokratının rüşvet parasını müdürlüğün tuvaletinde teslim aldığı kamerayla tespit edildi

İha­le­ye fe­sat ka­rış­tır­ma ve li­man iş­lem­le­rin­de yol­suz­luk id­di­asıy­la İz­mir mer­kez­li 5 il­de eş­za­man­lı ope­ras­yon ya­pıl­dı. De­mir­yol­la­rı mü­dür­le­ri­nin de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 25 ki­şi gö­zal­tın­da. İz­mir Li­man İş­let­me­le­ri­’ne dü­zen­le­nen iha­le yol­suz­lu­ğu ope­ras­yo­nu DDY Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nü içi­ne ala­cak şe­kil­de ge­niş­le­til­di. İz­mir Li­man İş­let­me Mü­dür­lü­ğü­’nün 2012-2013’te ger­çek­leş­tir­di­ği 20’yi aş­kın iha­le­ye fe­sat ka­rış­tı­rıl­dı­ğı ve usul­süz­lük ya­pıl­dı­ğı id­di­a edil­di. So­ruş­tur­ma­nın, Di­yar­ba­kı­r’­a ata­nan es­ki İz­mir Va­li­si Ca­hit Kı­ra­ç’­a ge­len bir ih­bar mek­tu­bu ile baş­la­dı­ğı öğ­re­nil­di. Mek­tup­ta, İz­mir Li­ma­nı­’n­da­ki yük bo­şalt­ma ve pa­let gi­bi iha­le­ler­de yol­suz­luk ya­pıl­dı­ğı ve rüş­vet çar­kı ku­rul­du­ğu öne sü­rül­dü.

1 YIL TEKNİK TAKİP

Mah­ke­me ka­ra­rı ile adı ge­çen fir­ma sa­hip­le­ri ile li­man per­so­ne­li­nin te­le­fon­la­rı 1 yıl din­len­di. Çı­kar iliş­ki­si ve rüşvet alışverilişi ka­me­ra­ya kay­de­dil­di. DDY Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nün tu­va­le­tin­de ger­çek­le­şen rüş­ve­t alışverişinin de­lil ola­rak dos­ya­ya da gi­ren giz­li ka­me­ra ile tespit edildiği belirtildi. İz­mir Li­ma­nı­’n­da­ki bir iha­le­ye ka­tı­lan fir­ma sa­hi­bi­nin içi pa­ra do­lu Ja­mes Bond ti­pi bir çan­ta ile DDY Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’n­de­ki bir tu­va­le­te gir­di­ği be­lir­til­di.

ÇANTA BÜROKRATA GEÇTİ

İşada­mı­nın ar­dın­dan DDY’­de gö­rev­li bir bü­rok­ra­tın ay­nı tu­va­le­te gir­di­ği ve işa­da­mı­nın çı­kar­ken elin­de çan­ta olmadığı ak­ta­rıl­dı. Rüş­vet pa­ra­la­rı­nın ko­nul­du­ğu id­di­a edi­len çan­ta­nın bir­kaç da­ki­ka son­ra tu­va­let­ten çı­kan bü­rok­ra­tın elin­de gö­rün­tü­len­di­ği be­lir­til­di.

Komisyon 3 kez değişti

İd­di­ala­ra gö­re, gö­zal­tı­na alı­nan ka­mu gö­rev­li­le­ri iha­le ön­ce­si ve son­ra­sı rüş­ve­ti na­kit al­dı. Po­lis ka­me­ra­sı­nın da rüş­vet tra­fi­ği­ni sa­ni­ye sa­ni­ye gö­rün­tü­le­di­ği ak­ta­rıl­dı. So­ruş­tur­ma­nın İz­mir aya­ğın­da dö­nen rüş­vet mik­ta­rı­nın 700-800 bin TL’­yi bul­du­ğu id­di­alar ara­sın­da. İz­mir Li­ma­nı­’n­da­ki iha­le­le­rin de rüş­vet­le pay­laş­tı­rıl­dı­ğı ile­ri sü­rül­dü. Bir fir­ma­nın iha­le­yi ka­zan­ma­sı için İha­le Ko­mis­yo­nu­’nun üç kez de­ğiş­ti­ril­di­ği ak­ta­rıl­dı. Li­man per­so­ne­li ile men­fa­at iliş­ki­si ku­ran fir­ma­nın bu sa­ye­de pa­let iha­le­si­ni ka­zan­dı­ğı id­di­a edil­di.

İSTEDİKLERİ FİRMAYA İŞ SERVİSİ

T.C. Dev­let De­mir­yol­la­rı Li­man İş­let­me­le­ri­’ne bağ­lı iha­le­ler­de usul­süz­lük ih­ba­rı üze­ri­ne baş­la­tı­lan so­ruş­tur­ma­da İz­mir baş­ta ol­mak üze­re İs­tan­bul, An­ka­ra, Ha­tay ve Va­n’­da zan­lı­la­ra ait ev ve iş­yer­le­ri­ne 500 po­li­sin ka­tıl­dı­ğı eş­za­man­lı ope­ras­yon­ yapıldı. İz­mir Li­man İş­let­me Mü­dü­rü T.Y’­nin de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 25 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. So­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da ikin­ci yol­suz­luk ope­ras­yo­nun­da da adı ge­çen işa­da­mı M.C.B’­nin de bu­lun­du­ğu 12 ki­şi­nin aran­dı­ğı bil­di­ril­di.

İHALE BİLGİSİ SIZDIRILMIŞ

Zan­lı­la­rın, TCDD’­nin li­man iş­let­me­le­rin­de­ki iha­le­le­re fe­sat ka­rış­tır­dı­ğı, rüş­vet kar­şı­lı­ğı iş­lem yap­tı­ğı, iha­le ve iş­lem­ler­le il­gi­li bil­gi sız­dır­dı­ğı, gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­dı­ğı id­di­a edil­di. Zan­lı­la­rın ay­rı­ca iha­le­ler­de usul­süz­lük ya­pa­rak is­te­dik­le­ri ki­şi­le­re ve­ril­me­si­ni sağ­la­dık­la­rı ile­ri sü­rül­dü.Gö­zal­tı­na alı­nan İz­mir Li­man İş­let­me Mü­dü­rü T.Y, İz­mir Li­man İş­let­me Mü­dür Yar­dım­cı­sı B.B, İz­mir Li­man İş­let­me Mü­dür Yar­dım­cı­sı M.Ö, İz­mir Li­ma­nı Ter­mi­nal Şe­fi M.A, İz­mir Ope­ras­yon Mü­dü­rü I.O, İz­mir Ter­mi­nal Şe­fi H.Ç, İz­mir Li­man Ope­ras­yon Mü­dü­rü Ş.A, li­man iş­let­me me­mur­la­rı N.A. ile H.B, pu­an­tör me­mu­ru A.O.Y, An­ka­ra TCDD Li­man Es­ki Dai­re Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ş.Ç, İs­ken­de­run Li­man Mü­dür Yar­dım­cı­sı O.N, Tat­van Van Gö­lü Fe­ri­bot iş­let­me­le­ri Mü­dü­rü Ş.Ç, işa­dam­la­rı S.E. ile G.B’­nin sor­gu­la­rı­nın ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan ad­li­ye­ye sevk edi­le­ce­ği bil­di­ril­di.

Operasyonu yapan polisler açığa alındı

İz­mi­r’­de li­man ope­ras­yo­nunu ger­çek­leş­ti­ren bi­rim­le­rin ba­şın­da­ki Em­ni­yet Mü­dür Yar­dım­cı­sı Meh­met Ali Şe­vik, Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür Yar­dım­cı­sı Ta­ner Ay­dın ve Nar­ko­tik Suç­la­rıy­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dü­rü Beh­zat Tuz­cu, dün öğ­le­den son­ra gö­rev­le­rin­den alın­dı.

Yıldırım: Önemli olan iş yapmaktır

Ulaş­tır­ma De­niz­ci­lik Ha­ber­leş­me es­ki Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım, li­man ope­ras­yo­nuna ilişkin “3 yıl ara­dan son­ra ope­ras­yonun za­man­la­ma­sı ma­ni­dar­” dedi. Ya­pı­lan her iş­te mut­la­ka bir şey bul­mak is­ternirse “Bu­lur­su­nuz” ifadesini kullanan Yıldırım, “önemli olan iş yap­mak or­ta­ya bir ürün koy­maktır” dedi. Bacanağı olduğu iddia edilen C.H.’nin arandığının sorulması üzerine “A­lı­nıp alın­ma­dı­ğı­nı bil­mi­yo­rum” de­di.

TCDD: İnceledik cezalık durum yok

TCDD Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, li­man­da­ki rüşvet id­di­ala­rına yö­ne­lik sav­cı­lı­ğı­n 14 Ka­sım 2011’de so­ruş­tur­ma baş­lat­tı­ğı­nı açık­la­dı. Ko­nu­nun incelendiği bil­di­ri­le­rek, “Li­man­da­ki doğ­ru­dan te­min­ler, TCDD Tef­tiş Ku­ru­lu­’n­ca in­ce­len­miş ve ad­li ce­za­yı ge­rek­ti­re­cek her­han­gi bir du­rum ol­ma­dı­ğı tes­pit edil­miş­ti­r” de­nil­di. Ay­rı­ca TCDD’de ça­lı­şan 8 per­so­ne­lin bil­gi­le­ri­ne baş­vu­rul­mak üze­re gö­zal­tı­na alın­dı­ğı, Ge­nel Mü­dür­lük bi­na­sın­da ara­ma ya­pıl­ma­dı­ğı kay­de­dil­di.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Erdoğan: 'Talimat verdim arena ismi kalkacak'26 Mayıs 2017 Cuma 17:05
 • Van'adn acı haber geldi25 Mayıs 2017 Perşembe 16:17
 • 12 terörist öldürüldü!25 Mayıs 2017 Perşembe 16:13
 • Başhekim gözyaşları ile uğurlandı25 Mayıs 2017 Perşembe 15:53
 • Kışlada enfeksiyon alarmı!25 Mayıs 2017 Perşembe 15:30
 • Erdoğan Macron'la görüştü25 Mayıs 2017 Perşembe 14:47
 • Bahçeli'den Erdoğan'a yanıt!25 Mayıs 2017 Perşembe 14:30
 • Ozan Tufan'dan sonra sıra o isimlerde....25 Mayıs 2017 Perşembe 13:27
 • Almanya ile yeni kriz!25 Mayıs 2017 Perşembe 12:50
 • Bakan açıkladı: 5 bin eleman alınacak25 Mayıs 2017 Perşembe 12:47
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.