• BIST 107.844
 • Altın 143,054
 • Dolar 3,5306
 • Euro 4,1345
 • Trabzon 30 °C
 • İstanbul 23 °C
 • Ankara 26 °C

AB ile bahar havası

AB ile bahar havası
Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve AB’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Füle’den vize muafiyetiyle ilgili pozitif açıklamalar geldi. Davutoğlu, görüş ayrılıklarının önemli ölçüde giderildiğini belirtti. Füle ise olumlu neticenin bir iki hafta içinde görüleceği

Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ah­met Da­vu­toğ­lu, Ge­niş­le­me ve Kom­şu­luk Po­li­ti­ka­sın­dan So­rum­lu Av­ru­pa Bir­li­ği (AB) Ko­mi­se­ri Ste­fan Fü­le ile An­ka­ra­’da bir ara­ya gel­di. Dı­şiş­le­ri Ko­nu­tu­’n­da ger­çek­le­şen gö­rüş­me­nin ar­dın­dan or­tak ba­sın­ top­lan­tı­sı dü­zen­len­di. Da­vu­toğ­lu, “En­gel­ler ne olur­sa ol­sun, AB he­de­fi­miz hiç şaş­ma­mış­tı­r” söz­le­riy­le Tür­ki­ye­’nin AB ka­rar­lı­lı­ğı­nı ifa­de et­ti.

BLOKAJ KALDIRILMALI

Son dö­nem­de Tür­ki­ye ile AB ara­sın­da mü­za­ke­re sü­re­cin­de çok olum­lu ge­liş­me­ler ya­şan­dı­ğı­nı be­lir­ten Da­vu­toğ­lu, Fü­le ile kap­sam­lı bir gö­rüş­me yap­tık­la­rı­nı kay­det­ti. Fran­sa es­ki Cum­hur­baş­ka­nı Ni­co­las Sar­kozy ta­ra­fın­dan blo­ke edi­len di­ğer fa­sıl­lar­da­ki blo­ka­jın kal­dı­rıl­ma­sı­nı ve Tür­ki­ye-AB mü­za­ke­re­le­rin­de ger­çek an­lam­da bir iv­me ka­zan­ma­sı­nı ar­zu et­tik­le­ri­ni ifa­de et­ti.

Da­vu­toğ­lu, vi­ze mu­afi­ye­ti ve Ge­ri Ka­bul An­laş­ma­sı ko­nu­la­rın­da da iler­le­me sağ­lan­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Da­vu­toğ­lu, “Ö­nü­müz­de­ki dö­nem­de çok önem­li ge­liş­me­ler bek­li­yo­ruz. Bu­gün bu­nu bir kez da­ha te­yit et­tik. Üze­rin­de ça­lış­tı­ğı­mız me­tin ve yol ha­ri­ta­sı ko­nu­sun­da çok öz­de iler­le­me­ler sağ­lan­dı. Ümit ede­riz önü­müz­de­ki haf­ta­lar­da son­ra­ki aşa­ma­la­rı be­lir­le­yen ni­ha­i ba­zı adım­lar atı­la­bi­lir. Bu ko­nu­yu Baş­ba­ka­nı­mız­la hü­kü­me­ti­miz içe­ri­sin­de de­ğer­len­di­re­ce­ği­z” di­ye ko­nuş­tu. Da­vu­toğ­lu, vi­ze mu­afi­ye­ti ko­nu­sun­da­ki gö­rüş ay­rı­lık­la­rı­nın önem­li öl­çü­de gi­de­ril­di­ği­ni gör­mek­ten bü­yük mem­nu­ni­yet duy­duk­la­rı­nı ifa­de et­ti.

‘BİR ÇİÇEKLE BAHAR GELMEZ’

Ge­niş­le­me­den So­rum­lu AB Ko­mi­se­ri Ste­fan Fü­le, AB’­nin, her za­man için Tür­ki­ye­’de­ki re­form sü­re­ci­nin plat­for­mu ol­ma­ya de­vam et­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. Fü­le, “Bir çi­çek­le ba­har gel­mez. Do­la­yı­sıy­la ama­cı­mız tüm di­ğer fa­sıl­la­rın açıl­dı­ğı­nı gör­me­k” de­di. Fü­le, Ge­ri Ka­bul An­laş­ma­sı­’nın im­za­la­na­cak ha­le ge­ti­ril­me­si ve vi­ze mu­afi­ye­ti di­ya­loğgu­nun baş­la­ma­sı için AB İçiş­le­ri Ko­mi­se­ri Ce­ci­li­a Malms­tröm ile yap­tık­la­rı yo­ğun ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­si­nin bir iki haf­ta için­de gö­rü­le­ce­ği­ne inan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

Suriye’deki bataklığın sorumlusu Türkiye değil

Suriye’de El-Kaide türü radikal gruplar hakkında değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, “7 milyon insanın mülteci durumuna düştüğü bir konjonktür doğmuşsa, bir bataklık oluşmuşsa, orada her türlü haşerat türer” dedi. Türkiye’nin hiçbir şekilde bu bataklığın oluşmasında sorumluluğu bulunmadığını, aksine bu bataklıktan en fazla zarar gören ülke olduğunu ve bu çevrelere hiçbir katkı sağlamadığını vurguladı.

Kıbrıs’ta çözüm için en doğru zaman

Da­vu­toğ­lu ve Fü­le gö­rüş­me­sin­de Kıb­rıs so­ru­nu da ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı. Fü­le­’nin de zi­ya­re­tin­den ön­ce Kıb­rıs ko­nu­sun­da gö­rüş­me­ler yap­tı­ğı­nı söy­le­yen Da­vu­toğ­lu, “Ü­mit ede­riz ki önü­müz­de­ki gün­ler­de Kıb­rıs ko­nu­sun­da kap­sam­lı mü­za­ke­re­ler baş­lar ve bu ko­nu AB ve Tür­ki­ye ara­sın­da en­gel­le­yi­ci bir fak­tör ol­mak­tan çı­kar. Bu, hem Kıb­rı­s’­a ba­rış ge­ti­re­cek­tir hem de AB’­nin kü­re­sel bir ak­tör ol­ma ko­nu­mu­nu Tür­ki­ye­’nin ka­tı­lı­mıy­la güç­len­di­re­cek­ti­r” de­di.

YA­PI­CI GÖ­RÜŞ­ME­LE­RE DES­TEK

Fü­le ise Kıb­rıs ko­nu­sun­da kap­sam­lı mü­za­ke­re­le­rin baş­la­ma­sı için en doğ­ru za­man ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “İ­ki ta­ra­fın ya­pı­cı şe­kil­de gö­rüş­me­le­ri­ni tam an­la­mıy­la des­tek­le­di­ği­mi­zi söy­le­mek is­ti­yo­rum. Hem An­ka­ra hem Ati­na­’da baş­mü­za­ke­re­ci­le­rin bir ara­ya ge­le­ce­ği, ça­lış­ma­la­rın en azın­dan ka­ğıt üze­ri­ne ge­çe­ce­ği bir dek­la­ras­yo­nun ana hat­la­rı­nın or­ta­ya çı­ka­ca­ğı, bun­dan yo­la çı­ka­rak da mü­za­ke­re­le­rin şe­kil­le­nip baş­la­ya­ca­ğı bir sü­re­cin ba­şın­da­yı­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Diğer fasıllar da açılsın

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Ge­niş­le­me ve Kom­şu­luk Po­li­ti­ka­sın­dan So­rum­lu AB Ko­mi­se­ri Ste­fan Fü­le­’yi Çan­ka­ya Köş­kü­’n­de ka­bul et­ti. Tür­ki­ye­’nin te­mel ön­ce­li­ği­nin, mü­za­ke­re sü­re­ci­nin ba­şa­rıy­la ta­mam­lan­ma­sı ol­du­ğu­nu ve bun­da her iki ta­ra­fın da ya­ra­rı bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Gül, “Bu ko­nu­da AB li­der­le­rin­den, Tür­ki­ye­’nin üye­lik sü­re­ci­ni stra­te­jik bir ba­kış açı­sıy­la ele ala­rak ce­sa­ret­li ve viz­yo­ner bir yak­la­şım ser­gi­le­me­le­ri­ni bek­li­yo­ruz. Ye­ni bir fas­lın açıl­ma­sı doğ­ru yol­da atıl­mış bir adım­dır; za­man kay­bet­me­den di­ğer fa­sıl­la­rın da açıl­ma­sı ge­re­ki­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

KAYNAK - BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Cuma Hutbesi 28 Temmuz 201728 Temmuz 2017 Cuma 01:18
 • Havada panik!27 Temmuz 2017 Perşembe 22:53
 • S-400 savunma sisteminde sona yaklaşıldı27 Temmuz 2017 Perşembe 21:58
 • İçtüzük değişikliği kabul edildi27 Temmuz 2017 Perşembe 20:18
 • Haydarpaşa Limanı'nda yangın27 Temmuz 2017 Perşembe 19:56
 • İstanbul'u şiddetli yağış vurdu27 Temmuz 2017 Perşembe 19:41
 • Antalya için korkutan uyarı!27 Temmuz 2017 Perşembe 17:46
 • Göl faciası!27 Temmuz 2017 Perşembe 17:33
 • Mescid-i Aksa'nın kapıları açıldı27 Temmuz 2017 Perşembe 17:22
 • AK Parti'de neşter vuruluyor27 Temmuz 2017 Perşembe 17:13
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.