• BIST 104.861
 • Altın 163,007
 • Dolar 3,9261
 • Euro 4,6483
 • Trabzon 7 °C
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 5 °C
 • İşte Çalımbay’ın gitmesini istediği oyuncularla ilgili düşünceleri…
 • Çubukçu’ya dedi ki: “Bu haliyle ona forma vermem!”
 • Ak Parti’ye karşı Trabzon’da ittifak…
 • İşte Çalımbay’ın gitmesini istediği oyuncularla ilgili düşünceleri…
 • Çubukçu’ya dedi ki: “Bu haliyle ona forma vermem!”
 • Ak Parti’ye karşı Trabzon’da ittifak…

AB'den Türkiye'ye çifte uyarı

AB'den Türkiye'ye çifte uyarı
AB Parlamento Komisyonu üyesi Andrew Duff, gelişmelerin Türkiye-AB müzakere sürecini durdurma riski taşıdığını söyledi. “Kaos ortamı var. Erdoğan tüm gücü elinde toplamak istiyor” dedi.

Tür­ki­ye-AB Kar­ma Par­la­men­to Ko­mis­yo­nu üye­si An­drew Duff, yol­suz­luk ope­ras­yo­nu son­ra­sı ge­liş­me­le­rin Tür­ki­ye-AB mü­za­ke­re sü­re­ci­ni dur­dur­ma ris­ki ta­şı­dı­ğı­nı söy­le­di. 17 Ara­lık son­ra­sı ge­liş­me­le­ri AB­Ha­be­r’­e de­ğer­len­di­ren Av­ru­pa Par­la­men­to­su Li­be­ral grup üye­si Duff, önem­li uya­rı­lar­da bu­lun­du. Duff, “17 Ara­lık son­ra­sı ya­şa­nan­lar bi­ze Türk dev­le­tin­de bir kriz ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. Bir ka­os or­ta­mı var. Er­do­ğan tüm gü­cü elin­de top­la­mak is­ti­yor. Ba­sın, yar­gı ve­sa­ire. Ama Er­do­ğa­n’­a si­vil ve as­ke­ri bü­rok­ra­si kar­şı. Fet­hul­lah Gü­len Tür­ki­ye­’de yol­suz­lu­ğa kar­şı. Ben­ce hak­lı­” di­ye ko­nuş­tu.

YAR­GI­YA MÜ­DA­HA­LE

Yar­gı­ya mü­da­ha­le de­vam eder­se AB ile mü­za­ke­re sü­re­ci­nin dur­du­rul­ma­sı­nın gün­de­me ge­le­ce­ği ika­zı­nı ya­pan Duff, “Av­ru­pa Par­la­men­to­su Tür­ki­ye ra­po­ru­na 17 Ara­lık sü­re­ciy­le il­gi­li çok sa­yı­da de­ği­şik­lik öner­ge­si ve­ril­di. Tüm bu ge­liş­me­le­ri Ge­zi Par­kı ve ye­ni bir ana­ya­sa ya­pı­la­ma­ma­sı nok­ta­sın­da de­ğer­len­dir­me­li­yi­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

ÇI­KIŞ­LAR SO­RU­NU BÜ­YÜT­TÜ

Duff, Kıb­rıs ko­nu­su­nun çok kar­ma­şık bir so­run ol­du­ğu­nu söy­le­yerek, “Er­do­ğa­n’­ın Kıb­rıs so­ru­nuy­la il­gi­li çı­kış­la­rı so­ru­nu da­ha da bü­yüt­tü” dedi. Er­ge­ne­ko­n’­la ala­ka­lı yar­gı sü­re­ci­ni de ‘şüp­he­li­’ bu­lduğunu kaydetti.

AB: Av­ru­pa Bir­li­ği (AB) Ko­mis­yo­nu, gö­rüş­me­le­ri Ada­let Ko­mis­yo­nu­’n­da sü­ren HSYK ya­pı­sın­da de­ği­şik­lik ön­gö­ren ka­nun tek­li­fi ya­sa­laş­ma­dan ön­ce AB mev­zu­atı­na uy­gun ol­ma­sı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la da­nış­ma­lar­da bu­lu­nul­ma­sı­nı is­te­di. Ta­lep, AB Ko­mis­yo­nu­’nun ge­niş­le­me ve kom­şu­luk po­li­ti­ka­sın­dan so­rum­lu üye­si Ste­fan Fü­le­’den gel­di. Fü­le­’nin söz­cü­sü Pe­ter Sta­no, Tür­ki­ye­’nin AB ada­yı ol­ma­sı ne­de­niy­le ül­ke­de­ki ge­liş­me­le­ri çok ya­kın­dan iz­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Ge­liş­me­le­rin ka­tı­lım sü­re­ci ve kri­ter­le­ri­ne uy­gun olup ol­ma­dı­ğı­na ba­kı­yo­ruz. HSYK ile il­gi­li tas­la­ğı da Tür­ki­ye­’de yar­gı­nın ba­ğım­sız ve et­ki­li kal­ma­sı­nı sağ­la­ma pers­pek­ti­fiy­le in­ce­li­yo­ru­z” de­di. Sta­no, si­ya­si kri­ter­le­re bağ­lı kal­ma­nın, Tür­ki­ye­’nin ka­tı­lım sü­re­cin­de­ki ta­ah­hüt­le­ri ara­sın­da yer al­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı.

‘Değişiklikler demokrasinin altını oyacak’

AB­D’­li dü­şün­ce ku­ru­lu­şu Free­dom Hou­se, hü­kü­me­tin HSYK’­da yap­ma­yı plan­la­dı­ğı de­ği­şik­lik­le­rin “de­mok­ra­si­nin al­tı­nı oya­ca­ğı­” uya­rı­sın­da bu­lun­du. HSYK’­yı Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’na bağ­la­ma tek­li­fi­nin, AB il­ke­le­ri­ne ve geç­miş­te­ki re­form­la­ra ay­kı­rı ola­cağı vurgulandı. Yü­rüt­me­nin, yar­gı­nın üze­rin­de doğ­ru­dan kon­tro­lü­nün ku­rum­sal­laş­ma­sı gi­ri­şi­mi­ ol­du­ğu be­lir­til­di. Değişikliğin Tür­ki­ye­’de­ki bü­tün ha­kim­le­rin se­çi­mi­ni kon­trol im­ka­nı ve­re­ceği vurgulandı. Bu durumun yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­na aykırı olduğu kaydedildi. Baş­kan Da­vid Kra­mer de Mec­li­s’in, yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­nı bal­ta­la­ya­cak bu ta­sa­rı­yı red­det­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti. Kramer, “Ta­sa­rı ge­çer­se, Cum­hur­baş­ka­nı ya­sa­yı ve­to et­me­li­. Bu­nun ya­sa­laş­ma­sı güç­ler ay­rı­lı­ğı il­ke­sin­den ay­rıl­ma nok­ta­sın­da teh­li­ke­li bir adım ve hü­kü­me­tin de­mok­ra­si­ye olan bağ­lı­lı­ğı­nın za­yıf­la­dı­ğı­nın bir baş­ka işa­re­ti ola­cak­” dedi.


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Satanist cinayet diye düşünülüyordu24 Kasım 2017 Cuma 09:17
 • Saffet Sancaklı açtı ağzını yumdu gözünü!24 Kasım 2017 Cuma 09:13
 • 24 Kasım 2017 Türkiye Geneli Cuma Hutbesi23 Kasım 2017 Perşembe 23:30
 • Firari FETÖ'cü Hakan Şükür bunu da yapmış!23 Kasım 2017 Perşembe 23:27
 • Askerin yemek duası değişiyor...23 Kasım 2017 Perşembe 21:36
 • Türkiye'den kritik NATO açıklaması...23 Kasım 2017 Perşembe 16:51
 • Haydar Revi öğretmenler gününü kutladı23 Kasım 2017 Perşembe 16:17
 • Bakandan işsizlik açıklaması!23 Kasım 2017 Perşembe 09:53
 • Esrarı sobada yakınca sızıp kaldılar23 Kasım 2017 Perşembe 09:50
 • Bitlis’te deprem!23 Kasım 2017 Perşembe 08:52
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.