• BIST 108.162
 • Altın 151,204
 • Dolar 3,6561
 • Euro 4,3295
 • Trabzon 19 °C
 • İstanbul 22 °C
 • Ankara 21 °C
 • Trabzonspor'a haciz şoku!
 • Muharrem Usta o üç futbolcuyu gözden çıkardı mı?
 • Trabzonspor yöneticisi başkanlığa hazırlanıyor!
 • Trabzonspor'a haciz şoku!
 • Muharrem Usta o üç futbolcuyu gözden çıkardı mı?
 • Trabzonspor yöneticisi başkanlığa hazırlanıyor!

Adli kolluk yönetmeliği düzenlemesine çifte dava

Adli kolluk yönetmeliği düzenlemesine çifte dava
Soruşturulan adli olayların mülki idari amirlerine bildirilmesi zorunluluğu getiren Adli Kolluk Yönetmeliği değişikliğinin iptali için Türkiye Barolar Birliği ve Yargıçlar Sendikası dava açtı.

İs­tan­bul mer­kez­li rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nu son­ra­sı Ad­li Kol­luk Yö­net­me­li­ği­’n­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik ile so­ruş­tur­ma­la­rın mül­ki ida­ri amir­le­ri­ne bil­di­ril­me­si zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ril­me­si yar­gı­yı aya­ğa kal­dır­dı. Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği (TBB) ve Yar­gıç­lar Sen­di­ka­sı de­ği­şik­li­ğin ip­ta­li için da­va aç­tı.

GİZ­Lİ­Lİ­ĞE AY­KI­RI

TBB, de­ği­şik­li­ğin “So­ruş­tur­ma­la­rın giz­li­li­ği­nin ih­la­li­” an­la­mı­na gel­di­ği ge­rek­çe­siy­le Da­nış­ta­y’­a ip­tal baş­vu­ru­sun­da bu­lun­du. Di­lek­çe­de, ad­li kol­luk gö­rev­li­le­ri­nin, ken­di­le­ri­ne ya­pı­lan bir su­ça iliş­kin ih­bar ve­ya şi­ka­yet­le­ri, el koy­duk­la­rı olay­la­rı, ya­ka­la­nan ki­şi­ler ile uy­gu­la­nan ted­bir­le­ri der­hal en üst de­re­ce­li kol­luk ami­ri­ne bil­di­re­ce­ği­ne iliş­kin hük­mün, CMK’­nın ad­li kol­luk ve cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­nın gö­rev­le­ri­ni içe­ren mad­de­le­ri ile so­ruş­tur­ma­nın giz­li­li­ği­ne iliş­kin 157. mad­de­si­ne ve kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı il­ke­si­ne ay­kı­rı ol­du­ğu be­lir­til­di. Ye­ni yö­net­me­lik­te cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rı­nın, cum­hu­ri­yet baş­sav­cı­lı­ğı ile iliş­ki­le­ri­nin na­sıl yü­rü­tü­le­ce­ği ko­nu­sun­da ida­re­ye dü­zen­le­me yap­ma yet­ki­si ve­ril­me­di­ği vur­gu­la­nan di­lek­çe­de, “Da­va­lı­lar yet­ki­si ol­ma­dı­ğı bir alan­da dü­zen­le­me yap­tı­ğın­dan, be­lir­ti­len hü­küm, açık­ça ka­nu­ni da­ya­nak­tan yok­sun­du­r” de­ni­le­rek yö­net­me­li­ğin ip­ta­li is­ten­di.

YAR­GI BA­ĞIM­SIZ­LI­ĞI­NA AY­KI­RI

Dü­zen­le­me­nin yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­na ay­kı­rı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Yar­gıç­lar Sen­di­ka­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ömer Fa­ruk Emi­na­ğa­oğ­lu da ad­li so­ruş­tur­ma­da­ki ta­raf­sız­lı­ğı or­ta­dan kal­dır­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Da­va­nın ta­kip­çi­si ola­cak­la­rı­nı be­lir­ten Emi­na­ğa­oğ­lu, “Tüm so­ruş­tur­ma­lar­dan mül­ki amir­ler bil­gi­len­di­ril­mek­te, bu du­rum ida­re ve yü­rüt­me­nin tüm so­ruş­tur­ma­lar­dan bil­gi sa­hi­bi ol­ma­sı­na, ida­ri ya­pı­lan­ma iti­ba­rıy­la da yü­rüt­me bi­rim­le­ri­nin her tür­lü giz­li so­ruş­tur­ma­lar­dan ha­ber­dar ol­ma­la­rı­na yol açıl­mak­ta­dır. Bu de­ği­şik­lik­ler, ida­ri kol­luk için et­ki al­tın­da kal­ma­ya­ca­ğı bir or­tam­da ad­li kol­luk gö­re­vi­ni ya­pa­bil­me­si­ni ola­nak­sız kıl­mak­ta­dı­r” de­di.

‘Yargıyı bağımsız kılacak çalışmalar başlamalı’

TBB Baş­ka­nı Me­tin Fey­zi­oğ­lu, Twit­ter üze­rin­den ope­ras­yon ko­nu­sun­da­ki gö­rüş­le­ri­ni pay­laş­tı. Fey­zi­oğ­lu­’nun “As­rın yol­suz­lu­ğun­da dü­şün­ce­le­-

ri­m” baş­lı­ğıy­la at­tı­ğı me­saj­lar şöy­le: “Ba­kan­lar der­hal is­ti­fa et­me­li. Hü­kü­met so­ruş­tur­ma­ya mü­da­ha­le­le­re son ver­me­li. Baş­ba­kan ve ik­ti­dar, pa­ra­lel dev­let­ten şi­ka­yet eder­ken so­rum­lu­yu dı­şa­rı­da ara­mak­tan vaz­geç­me­li, ‘Biz ne yap­tı­k’ de­me­li. Pa­ra­lel dev­let ya­pı­lan­ma­sı­nın nor­mal ol­ma­dı­ğı unu­tul­ma­ma­lı, bu du­rum ka­nık­san­ma­ma­lı. De­mok­ra­si­de se­çi­min esas ol­du­ğu unu­tul­ma­ma­lı; yar­gı üze­rin­den si­ya­si bek­len­ti­ye gi­ril­me­me­li; si­ya­set halk için hal­kın için­de ya­pıl­ma­lı. Ger­çek­ten de­mok­ra­si­ye ina­nan­lar yar­gı­yı ta­raf­sız, si­ya­si ik­ti­dar­dan ve her tür­lü ya­pı­dan ba­ğım­sız kı­la­cak ça­lış­ma­la­ra der­hal baş­la­ma­lı. As­rın yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı­nı su­lan­dı­ran, ayak­ka­bı ku­tu­la­rın­da­ki do­lar­la­rı dış güç­le­re bağ­la­yan­lar iti­bar yi­ti­re­cek­le­ri­ni bil­me­li.”

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Bahçeli'den Gökçek açıklaması!19 Ekim 2017 Perşembe 14:29
 • Baykal'ın son durumu ne?19 Ekim 2017 Perşembe 14:26
 • Sıra Barzani'ye mi geliyor?19 Ekim 2017 Perşembe 13:59
 • Terör örgütünden Ege ormanlarını yakma talimatı!19 Ekim 2017 Perşembe 13:54
 • 'Kırmızı fularlı kız'ın annesine tazminat!19 Ekim 2017 Perşembe 13:52
 • AK Partili Metiner'den o rektöre: İstifa et!19 Ekim 2017 Perşembe 11:54
 • Türkiye'nin konuştuğu vahşette şok gerçek!19 Ekim 2017 Perşembe 11:51
 • Balıkçıların umudu çinekop19 Ekim 2017 Perşembe 11:49
 • Ehliyet alacaklar dikkat!19 Ekim 2017 Perşembe 11:40
 • Yunanistan'a geçişler durdu19 Ekim 2017 Perşembe 10:03
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.