• BIST 99.639
 • Altın 141,794
 • Dolar 3,5028
 • Euro 3,9236
 • Trabzon 24 °C
 • İstanbul 31 °C
 • Ankara 28 °C

Adli kolluk yönetmeliği düzenlemesine çifte dava

Adli kolluk yönetmeliği düzenlemesine çifte dava
Soruşturulan adli olayların mülki idari amirlerine bildirilmesi zorunluluğu getiren Adli Kolluk Yönetmeliği değişikliğinin iptali için Türkiye Barolar Birliği ve Yargıçlar Sendikası dava açtı.

İs­tan­bul mer­kez­li rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nu son­ra­sı Ad­li Kol­luk Yö­net­me­li­ği­’n­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik ile so­ruş­tur­ma­la­rın mül­ki ida­ri amir­le­ri­ne bil­di­ril­me­si zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ril­me­si yar­gı­yı aya­ğa kal­dır­dı. Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği (TBB) ve Yar­gıç­lar Sen­di­ka­sı de­ği­şik­li­ğin ip­ta­li için da­va aç­tı.

GİZ­Lİ­Lİ­ĞE AY­KI­RI

TBB, de­ği­şik­li­ğin “So­ruş­tur­ma­la­rın giz­li­li­ği­nin ih­la­li­” an­la­mı­na gel­di­ği ge­rek­çe­siy­le Da­nış­ta­y’­a ip­tal baş­vu­ru­sun­da bu­lun­du. Di­lek­çe­de, ad­li kol­luk gö­rev­li­le­ri­nin, ken­di­le­ri­ne ya­pı­lan bir su­ça iliş­kin ih­bar ve­ya şi­ka­yet­le­ri, el koy­duk­la­rı olay­la­rı, ya­ka­la­nan ki­şi­ler ile uy­gu­la­nan ted­bir­le­ri der­hal en üst de­re­ce­li kol­luk ami­ri­ne bil­di­re­ce­ği­ne iliş­kin hük­mün, CMK’­nın ad­li kol­luk ve cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­nın gö­rev­le­ri­ni içe­ren mad­de­le­ri ile so­ruş­tur­ma­nın giz­li­li­ği­ne iliş­kin 157. mad­de­si­ne ve kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı il­ke­si­ne ay­kı­rı ol­du­ğu be­lir­til­di. Ye­ni yö­net­me­lik­te cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rı­nın, cum­hu­ri­yet baş­sav­cı­lı­ğı ile iliş­ki­le­ri­nin na­sıl yü­rü­tü­le­ce­ği ko­nu­sun­da ida­re­ye dü­zen­le­me yap­ma yet­ki­si ve­ril­me­di­ği vur­gu­la­nan di­lek­çe­de, “Da­va­lı­lar yet­ki­si ol­ma­dı­ğı bir alan­da dü­zen­le­me yap­tı­ğın­dan, be­lir­ti­len hü­küm, açık­ça ka­nu­ni da­ya­nak­tan yok­sun­du­r” de­ni­le­rek yö­net­me­li­ğin ip­ta­li is­ten­di.

YAR­GI BA­ĞIM­SIZ­LI­ĞI­NA AY­KI­RI

Dü­zen­le­me­nin yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­na ay­kı­rı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Yar­gıç­lar Sen­di­ka­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ömer Fa­ruk Emi­na­ğa­oğ­lu da ad­li so­ruş­tur­ma­da­ki ta­raf­sız­lı­ğı or­ta­dan kal­dır­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Da­va­nın ta­kip­çi­si ola­cak­la­rı­nı be­lir­ten Emi­na­ğa­oğ­lu, “Tüm so­ruş­tur­ma­lar­dan mül­ki amir­ler bil­gi­len­di­ril­mek­te, bu du­rum ida­re ve yü­rüt­me­nin tüm so­ruş­tur­ma­lar­dan bil­gi sa­hi­bi ol­ma­sı­na, ida­ri ya­pı­lan­ma iti­ba­rıy­la da yü­rüt­me bi­rim­le­ri­nin her tür­lü giz­li so­ruş­tur­ma­lar­dan ha­ber­dar ol­ma­la­rı­na yol açıl­mak­ta­dır. Bu de­ği­şik­lik­ler, ida­ri kol­luk için et­ki al­tın­da kal­ma­ya­ca­ğı bir or­tam­da ad­li kol­luk gö­re­vi­ni ya­pa­bil­me­si­ni ola­nak­sız kıl­mak­ta­dı­r” de­di.

‘Yargıyı bağımsız kılacak çalışmalar başlamalı’

TBB Baş­ka­nı Me­tin Fey­zi­oğ­lu, Twit­ter üze­rin­den ope­ras­yon ko­nu­sun­da­ki gö­rüş­le­ri­ni pay­laş­tı. Fey­zi­oğ­lu­’nun “As­rın yol­suz­lu­ğun­da dü­şün­ce­le­-

ri­m” baş­lı­ğıy­la at­tı­ğı me­saj­lar şöy­le: “Ba­kan­lar der­hal is­ti­fa et­me­li. Hü­kü­met so­ruş­tur­ma­ya mü­da­ha­le­le­re son ver­me­li. Baş­ba­kan ve ik­ti­dar, pa­ra­lel dev­let­ten şi­ka­yet eder­ken so­rum­lu­yu dı­şa­rı­da ara­mak­tan vaz­geç­me­li, ‘Biz ne yap­tı­k’ de­me­li. Pa­ra­lel dev­let ya­pı­lan­ma­sı­nın nor­mal ol­ma­dı­ğı unu­tul­ma­ma­lı, bu du­rum ka­nık­san­ma­ma­lı. De­mok­ra­si­de se­çi­min esas ol­du­ğu unu­tul­ma­ma­lı; yar­gı üze­rin­den si­ya­si bek­len­ti­ye gi­ril­me­me­li; si­ya­set halk için hal­kın için­de ya­pıl­ma­lı. Ger­çek­ten de­mok­ra­si­ye ina­nan­lar yar­gı­yı ta­raf­sız, si­ya­si ik­ti­dar­dan ve her tür­lü ya­pı­dan ba­ğım­sız kı­la­cak ça­lış­ma­la­ra der­hal baş­la­ma­lı. As­rın yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı­nı su­lan­dı­ran, ayak­ka­bı ku­tu­la­rın­da­ki do­lar­la­rı dış güç­le­re bağ­la­yan­lar iti­bar yi­ti­re­cek­le­ri­ni bil­me­li.”

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Ak Partili eski vekil vefat etti24 Haziran 2017 Cumartesi 13:37
 • Bingöl'de hain tuzak24 Haziran 2017 Cumartesi 10:41
 • Katar FETÖ'cüleri kovdu!24 Haziran 2017 Cumartesi 10:14
 • 'Teröristin dini, kitabı, mezhebi, meşrebi olmaz'23 Haziran 2017 Cuma 23:25
 • Ümit Saral tutuklandı23 Haziran 2017 Cuma 22:47
 • PKK’ya büyük operasyon!23 Haziran 2017 Cuma 22:24
 • 81 ilde Huzur Arife Operasyonu...23 Haziran 2017 Cuma 21:56
 • İşçilerin canlarını yangından son anda kurtarabildi23 Haziran 2017 Cuma 21:42
 • Kalaşnikoflu saldırganın rahatlığı pes dedirtti23 Haziran 2017 Cuma 21:36
 • Mahalleli etek giydirip döve döve dolaştırdı!23 Haziran 2017 Cuma 21:33
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.