• BIST 103.912
 • Altın 161,822
 • Dolar 3,9206
 • Euro 4,6064
 • Trabzon 18 °C
 • İstanbul 7 °C
 • Ankara 9 °C
 • Sürekli Çalımbay'ı arıyorlar!
 • Şansını tüketti!
 • Çalımbay en çok ondan memnun kaldı!
 • Sürekli Çalımbay'ı arıyorlar!
 • Şansını tüketti!
 • Çalımbay en çok ondan memnun kaldı!

Ali Babacan: Zor dönemden geçiyoruz

Ali Babacan: Zor dönemden geçiyoruz
Akademisyen ve yazarlarla bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, dünyadaki belirsizliğin devam ettiğini belirterek, küresel ekonominin zor dönemden geçtiğini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ve Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı dün ekonomi yazarları ve akademisyenlerle buluştu. Babacan sözlerine üç önemli konuyla başladı.

Ortadoğu ekonomi için risk

Önümüzdeki 1,5 yılda üç seçimin olacağını hatırlattı ve küresel ekonomilerin çok zor dönemden geçtiğini, gelişmekte olan ülkeler (GOP) için sıkıntılı bir konjonktür olduğunu, ABD Merkez Bankası FED’in yeni duruşu nedeniyle GOP’ların çok daha ihtiyatlı olması gerektiğinin altını çizdi. Babacan ayrıca Kuzey Afrika bölgesi ile Suriye, Irak ve İran konusundaki gelişmelerin de ekonomi açısında çok önemli olduğunu vurguladı.

Eleştiri ve uyarıları dinledi

Bu seferki toplantı önemli bir farklılık vardı. Bu tür organizasyonlarda genellikle Babacan ve ekibi ekonomi ve finans alanında neler yaptıklarını anlatırdı. Fakat bu sefer, daha çok görüşleri, eleştirileri ve uyarıları dinlemek istediklerini vurguladı. Sözü Erdem Başçı’ya verdi ve son dönemlerdeki para politikasına ilişkin gelişmeleri bilfiil kaynağından duyma ve sorularımızı yönlendirme imkanına sahip olduk.

HER KARAR istişareyle alınıyor

Ba­ba­can ay­rı­ca alı­nan her tür­lü eko­no­mik ka­ra­rı, bü­tün ta­raf­la­rı top­la­ya­rak, is­ti­şa­re ede­rek al­dık­la­rı­nı vur­gu­la­dı. Eko­no­mi dı­şın­da ba­zı baş­lık­lar ve­re­cek olur­sak, özel­lik­le eği­tim ve yar­gı­nın de­mok­ra­tik­leş­me aşa­ma­la­rın­da çok önem­li ol­du­ğu­nu, YÖK ile is­ti­şa­re et­tik­le­ri­ni, me­zun ola­cak bin­ler­ce in­san kay­na­ğı plan­la­ma­sı ko­nu­sun­da da­ha çok yol al­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni de bir öze­leş­ti­ri ola­rak sun­du.

Mali disiplinden asla ödün yok

Babacan, ma­li di­sip­lin­den hiç­bir za­man ödün ve­ril­me­di­ği­ni ve ma­li di­sip­li­ni bo­za­bi­le­cek ak­si­yon­lar­dan ka­çı­nıl­ma­sı için 2015’e ka­dar bü­tün me­mur ma­aş ar­tış­la­rı­nın ta­raf­lar­la gö­rü­şü­le­rek be­lir­len­di­ği­ni, do­la­yı­sıy­la se­çim ön­ce­le­rin­de ma­li di­sip­li­ni yo­lun­dan şa­şır­ta­cak bir un­su­run kal­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.

Mevduata garanti sınırı 100 bin lira

Ba­ba­can, ya­ra­tı­lan gü­ven or­ta­mı­nın eko­no­mik bü­yü­me­ye önem­li kat­kı­lar yap­tı­ğı­nı, iç ta­lep di­na­mik­le­ri­nin ol­duk­ça güç­lü ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek bu gü­ven or­ta­mı­nın ko­run­ma­sı­na bü­yük önem ver­dik­le­ri­ni vur­gu­la­dık­tan son­ra, “Fi­nan­sal İs­tik­rar ko­mi­te­si­ni bi­le ses­siz se­da­sız top­lu­yo­ruz ki, in­san­lar aca­ba is­tik­rar bo­zu­lu­yor da bu yüz­den mi top­la­nı­yor­lar şek­lin­de dü­şün­me­sin­ler di­ye böy­le ya­pı­yo­ruz. En son top­lan­tı­da mev­du­at ga­ran­ti­le­ri 50 bin TL’­den 100 bin TL’­ye çı­ka­rıl­dı ve bu­nu çok faz­la dil­len­dir­me­di­k” de­di.

Merkez’in politikası net

Mer­kez Ban­kası fa­iz­de­ki dal­ga­lan­ma­yı bi­tir­me­yi, 7.75 se­vi­ye­si­ne sa­bit­le­me­yi ve fa­iz­de ön­gö­rü­le­bi­lir­li­ği en yük­sek dü­ze­ye çek­me­ye ça­lış­tık­la­rı­nı vur­gu­lu­yor. MB’­nın po­li­ti­ka­sı net; ser­ma­ye gi­riş­le­ri art­tı­ğın­da fa­iz­de­ki vo­la­li­te ar­tı­rı­la­rak be­lir­siz­lik ya­ra­tı­la­rak, aşı­rı ser­ma­ye gi­riş­le­ri en­gel­len­me­ye ça­lı­şı­lır­ken, ser­ma­ye gi­riş­le­ri­nin sek­te­ye uğ­ra­dı­ğı za­man­lar­da da, fai­zi sa­bit­le­ye­rek, ön­gö­rü­le­bi­lir­li­ği ar­tır­ma­ya ça­lı­şı­yor.

Faizler 1-2 puan yükseltilebilir

Baş­çı­’ya, fai­zin po­li­tik ne­den­ler­le bas­kı al­tın­da kal­dı­ğı ve bu cep­he­de as­lın­da MB’­nin tam özerk dav­ra­na­ma­dı­ğı gö­rü­şü ol­du­ğu­nu be­lirt­tim. Bu­na ka­tıl­mı­yor.

“E­ğer fa­iz­le­ri da­ha faz­la ar­tı­rır­sak, dış dün­ya­da fa­iz­le­rin dü­şük kal­ma­sı ne­de­niy­le, borç­lan­ma dı­şa­rı­ya yö­ne­li­yor ve sırf bu ne­den­le dış borç­lan­ma iv­me ka­za­na­bi­li­r” de­di. Ka­bul edi­le­bi­lir yak­la­şım. Fa­kat yi­ne de, kur ris­ki he­sa­ba ka­tıl­dı­ğın­da, re­el sek­tö­rün dı­şa­rı­dan ra­hat borç­lan­ma­sı müm­kün ol­ma­ya­bi­lir. Fa­iz­le­rin 1-2 pu­an da­ha yük­sel­ti­le­bi­le­ce­ği dü­şü­nü­le­bi­lir.

Gezi’den çok şey öğrendik

Toplantıda Gezi olayları da gündeme geldi. Babacan konuya ilişkin ilginç tespitler yaptı. Gezi’deki büyük kalabalıktan çok şey öğrendiklerini vurgulayan Babacan, “Niye vardı onlar sorusuna cevap aradık. Gezi sonrası özel yaşama müdahaleyi engelleyici düzenlemeleri gündeme getirdik. Bunlar yasalaşacak” dedi.

Babacan, Gezi’de eğitimi iyi, dünyaya açık kalabalıklar olduğu tespitini de yaptı. İyi bir eğitim reformu için öğretmenleri karşılarına almak istemediklerini de söyleyen Babacan’ın, Türkiye’nin eğitim seviyesine göre hak etmediği kadar yüksek bir gelir seviyesinde olduğu tespiti de ilginçti.

BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Orduda FETÖ temizliğine devam!20 Kasım 2017 Pazartesi 10:07
 • Muğla'dan Trabzon'a yola çıktı19 Kasım 2017 Pazar 13:40
 • Yolcu otobüsü devrildi19 Kasım 2017 Pazar 13:25
 • Şoför yolcuyu otobüsten iterek aşağı attı19 Kasım 2017 Pazar 12:47
 • Annelerini öldüren kız kardeşlerin cezaları onandı19 Kasım 2017 Pazar 10:28
 • İklim konferansında Türk heyeti rest çekti!19 Kasım 2017 Pazar 10:09
 • TSK'nın İdlib'e intikali sürüyor19 Kasım 2017 Pazar 10:05
 • Akdeniz'de deprem!19 Kasım 2017 Pazar 09:37
 • Trabzon'da hava nasıl olacak?19 Kasım 2017 Pazar 09:30
 • Değişim süreci bitti sanmayın!19 Kasım 2017 Pazar 09:25
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.