• BIST 106.736
 • Altın 141,158
 • Dolar 3,5210
 • Euro 4,0955
 • Trabzon 24 °C
 • İstanbul 27 °C
 • Ankara 27 °C

Bakan çocuklarının tutuklanma gerekçesi

Bakan çocuklarının tutuklanma gerekçesi
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında adliyeye çıkarılan 81 zanlıdan 24’ü tutuklandı. İçişleri Bakanı Güler ve Ekonomi Bakanı Çağlayan’ın oğulları ‘rüşvet almaya ve vermeye aracılık etmek’ suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’n­ca yü­rü­tü­len 3 ay­rı so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da gö­zal­tı­na alı­nan­la­rın ad­li­ye­de­ki iş­lem­le­ri ta­mam­lan­dı. Çağ­la­ya­n’­da­ki İs­tan­bul Ad­li­ye­si­’ne sevk edi­len 81 ki­şi­den 24’ü rüş­vet, ka­ra pa­ra ak­la­mak, res­mi bel­ge­de sah­te­ci­lik, al­tın ka­çak­çı­lı­ğı ve imar kir­li­li­ği­ne ne­den ol­mak suç­la­rın­dan tu­tuk­lan­dı.

Zan­lı­lar­dan 24’ü sav­cı­lık­tan, 33’ü de mah­ke­me­den ser­best bı­ra­kıl­dı. Tu­tuk­la­nan­lar ara­sın­da İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­le­r’­in oğ­lu Ba­rış Gü­ler, Eko­no­mi Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­ya­n’­ın oğ­lu Sa­lih Ka­an Çağ­la­yan, Halk Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man As­lan ve işa­da­mı Rı­za Sar­raf da yer al­dı.

BANKACININ SUÇU RÜŞVET

Ba­rış Gü­ler ve Sa­lih Ka­an Çağ­la­yan, ‘rüş­vet al­ma­ya ve ver­me­ye ara­cı­lık et­me­k’ suç­la­ma­sıy­la tu­tuk­lan­dı. Rı­za­Sar­ra­f’­ın tu­tuk­la­ma ge­rek­çe­si ise ‘rüş­vet ver­mek ve suç iş­le­mek ama­cıy­la ör­güt kur­ma­k’ ol­du. Hal­k ­Ban­ka­sı Ge­ne­l ­Mü­dü­rü As­la­n da ‘rüş­vet al­ma­k’ gerekçesiyle tutuklandı.

ADIM ADIM ADLİ SÜREÇ:

17 ARALIK

*İs­tan­bul Ma­li Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be ile Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü­’nün or­tak­la­şa ger­çek­leş­tir­di­ği ope­ras­yon kap­sa­mın­da 91 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı.

19 ARALIK

*Halk­bank Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man As­la­n’­ın eşi­nin de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 10 ki­şi Em­ni­ye­t’­te­ki iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan ser­best bı­ra­kıl­dı.

*So­ruş­tur­ma dos­ya­la­rı için sav­cı­lar Ce­lal Ka­ra ve Meh­met Yüz­ge­ç’­in ya­nı­na Me­mur Suç­la­rı Bü­ro­su­’n­dan Ek­rem Ay­dı­ner ve Özel So­ruş­tur­ma Bü­ro­su­’n­dan Mus­ta­fa Erol da gö­rev­len­di­ril­di.

*Em­ni­yet­te iş­lem­le­ri ta­mam­la­nan 10 ki­şi Çağ­la­ya­n’­da­ki İs­tan­bul Ad­li­ye­si­’ne sevk edil­di. Bu ki­şi­ler­den 2’si sav­cı­lık­tan ser­best bı­ra­kı­lır­ken mah­ke­me­ye çı­ka­rı­lan 8 ki­şi tu­tuk­lan­dı.

20 ARALIK

*Gö­zal­tın­da bu­lu­nan Rı­za Sar­raf, Ba­rış Gü­ler, Ka­an Çağ­la­yan, Ab­dul­lah Oğuz Bay­rak­tar ve Halk Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man As­lan ile Ali Ağa­oğ­lu­’nun da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 71 ki­şi Em­ni­ye­t’­te­ki iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan 3 ay­rı grup ha­lin­de İs­tan­bul Ad­li­ye­si­’ne sevk edil­di.

*Ali Ağa­oğ­lu­’y­la bir­lik­te 15 zan­lı sav­cı­lık­tan ser­best kal­dı.

*Sav­cı­lık ta­ra­fın­dan ifa­de­le­ri alı­nan zan­lı­lar­dan 49’u tu­tuk­lan­ma­la­rı ta­le­biy­le mah­ke­me­ye sevk edil­di. Rı­za Sar­raf, Ka­an Çağ­la­yan, Ab­dul­lah Oğuz Bay­rak­tar ve Ba­rış Gü­le­r’­in ya­nı sı­ra Halk Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man As­lan da bu zan­lı­lar ara­sın­da yer al­dı.

21 ARALIK

*Nö­bet­çi İs­tan­bul Sulh Ce­za Mah­ke­me­si­’n­de 3 ay­rı ha­kim ta­ra­fın­dan sor­gu­la­nan zan­lı­lar­dan Ba­rış Gü­ler, Sa­lih Ka­an Çağ­la­yan, Halk­bank Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man As­lan ve Rı­za Sar­ra­f’­ın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 16 ki­şi tu­tuk­lan­dı.

*Mah­ke­me­de sor­gu­la­nan Ab­dul­lah Oğuz Bay­rak­tar ile Fa­tih Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa De­mir ser­best bı­ra­kıl­dı.

*Ser­best ka­lan­lar hak­kın­da yurt­dı­şı­na çı­kış ya­sa­ğı ve haf­ta­da bir kez po­li­se im­za ver­me şar­tı­nı ba­rın­dı­ran ad­li kon­trol ka­ra­rı ve­ril­di.

*Tu­tuk­lu­lar Met­ris, Pa­şa­ka­pı­sı ve Mal­te­pe ce­za­ev­le­ri­ne gön­de­ril­di.

İŞTE GEREKÇELER

Barış Güler: Rüşvet almaya ve vermeye aracılık etmek

Salih Kaan Çağlayan: Rüşvet almaya ve vermeye aracılık etmek

Rıza Sarraf: Rüşvet vermek, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak

Süleyman Aslan: Rüşvet almak

Delillerin ortaya çıkmasını engellemeye çalıştılar

Mah­ke­me­nin tu­tuk­la­ma ka­ra­rın­da zan­lı­lar­la il­gi­li şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di: “Mev­cut de­lil du­ru­mu, suç­la­rın va­sıf ve ma­hi­ye­ti, ka­nun­da­ki ce­za­la­rın alt ve üst sı­nır­la­rı, dos­ya­da­ki te­le­fon din­le­me­le­ri, ile­ti­şim bil­gi­le­ri, tek­nik ta­kip­ler ve di­ğer de­lil­ler göz önü­ne alın­dı­ğın­da kuv­vet­li suç şüp­he­si­nin bu­lun­ma­sı, dos­ya­da­ki mev­cut tek­nik ta­kip ile­ti­şi­me iliş­kin tes­pit ve bil­gi­ler­den şüp­he­li­le­rin fark edil­me­mek için fark­lı şe­kil­de ile­ti­şi­me ge­çip de­lil­le­rin or­ta­ya çık­ma­sı­nı en­gel­le­yi­ci dav­ra­nış­la­rı gös­ter­me­le­ri ve ko­num­la­rı ve sos­yal sta­tü­le­ri de göz önü­ne alı­na­rak bun­dan son­ra da de­lil­le­ri et­ki­le­me ve ka­rar­tıl­ma şüp­he­si, suç iş­le­mek ama­cıy­la ör­güt kur­mak su­çu­nu CMK 100. mad­de­sin­de sa­yı­lan ka­to­lag suç­lar­dan olu­şu işin önem­li ve öl­çü­lü ol­ma­sı ad­li kon­trol mü­es­se­se­si­nin ye­ter­siz ka­la­ca­ğı.”

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Türkeş'ten tek cümlelik veda20 Temmuz 2017 Perşembe 17:03
 • Hakkari ve Kandil’e hava harekatı20 Temmuz 2017 Perşembe 16:30
 • 3. Havalimanı'na ilk uçak şubatta20 Temmuz 2017 Perşembe 16:25
 • Kuruyan Düden Şelalesi suya kavuştu20 Temmuz 2017 Perşembe 16:12
 • 8 ilde FETÖ operasyonu20 Temmuz 2017 Perşembe 16:12
 • Türkiye'de son 10 yılda kaç orman yangını çıktı20 Temmuz 2017 Perşembe 15:50
 • 4 yıldır aranıyordu!20 Temmuz 2017 Perşembe 15:45
 • Türkiye-Almanya krizi tırmanıyor!20 Temmuz 2017 Perşembe 15:37
 • Şanlıurfa’da 22 Bylock’çu tutuklandı20 Temmuz 2017 Perşembe 15:01
 • AYM’den dört partiye suç duyurusu20 Temmuz 2017 Perşembe 14:45
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.