• BIST 105.026
 • Altın 163,361
 • Dolar 3,9326
 • Euro 4,6599
 • Trabzon 7 °C
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 5 °C
 • İşte Çalımbay’ın gitmesini istediği oyuncularla ilgili düşünceleri…
 • Çubukçu’ya dedi ki: “Bu haliyle ona forma vermem!”
 • Ak Parti’ye karşı Trabzon’da ittifak…
 • İşte Çalımbay’ın gitmesini istediği oyuncularla ilgili düşünceleri…
 • Çubukçu’ya dedi ki: “Bu haliyle ona forma vermem!”
 • Ak Parti’ye karşı Trabzon’da ittifak…

Başbakan Gezi'nin acısını çıkarıyor

Başbakan Gezi'nin acısını çıkarıyor
MHP lideri Bahçeli, partisinin Ankara mitinginde öğrenci evleri tartışması üzerinden Başbakan Erdoğan’a yüklendi. Erdoğan’ın Gezi Parkı eylemlerinin acısını çıkarmak istediğini ileri süren Bahçeli, “Bunun için her şeyi yapıyor” dedi.

MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li, par­ti­si­nin “Mil­li De­ğer­le­ri Ko­ru ve Ya­şa­t” açık ha­va top­lan­tı­la­rı kap­sa­mın­da Tan­do­ğan Mey­da­nı­’n­da dü­zen­le­di­ği “Tür­ki­ye Mi­tin­gi­”n­de ko­nuş­tu. Bah­çe­li, öğ­ren­ci ev­le­ri tar­tış­ma­la­rıy­la il­gi­li ola­rak Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­doğa­n’­ı eleş­tir­di.

Zi­na­yı suç ol­mak­tan çı­ka­ra­nın ken­di­si ol­du­ğu­nu söy­le­yen Bah­çe­li, her yurt­dı­şı se­ya­ha­tin­den ön­ce Tür­ki­ye­’yi tar­tış­ma­la­ra boğ­ma­nın Er­do­ğa­n’­ın adet ve alış­kan­lı­ğı ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti.

GÜVENLİK ÖNLEMİ

MHP’­nin “Tür­ki­ye Mi­tin­gi An­ka­ra­” açık ha­va top­lan­tı­sı için Tür­ki-­ye­’nin çe­şit­li il­le­rin­den ge­len par­ti­li­ler, Tan­do­ğan Mey­da­nı­’nı dol­dur­du. El­le­rin­de Türk ve MHP bay­ra­ğı bu­lu­nan bin­ler­ce par­ti­li, em­ni­yet güç­le­ri ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan gü­ven­lik nok­ta­la­rın­da ara­na­rak içe­ri alın­dı.

Ge­nel Baş­kan Bah­çe­li mi­tin­gin­de par­ti­li­le­re ses­len­di. Ko­nuş­ma­sı­nın bü­yük bö­lü­mün­de Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ı eleş­ti­ren Bah­çe­li, her yurt­dı­şı se­ya­ha­tin­den ön­ce Tür­ki­ye­’yi tar­tış­ma­la­ra boğ­ma­nın, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın adet ve alış­kan­lı­ğı ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti.

Baş­ba­ka­n’­ın, Ge­zi Par­kı­’nın acı­sı­nı çı­kar­mak için her şe­yi yap­tı­ğı­nı ile­ri sü­ren Bah­çe­li, “Ten­ce­re ta­va ça­lan­lar­dan hın­cı­nı al­mak, de­mok­ra­tik tep­ki­le­ri sin­dir­mek için her suç­la­ma­dan fay­da bek­le­mek­te­dir. Baş­ba­ka­n’­ın gö­zü­nü hırs bü­rü­müş­tür. Bu şa­hıs, mil­le­ti­mi­zin bir­bi­ri­ni gam­maz­la­ma­sı için hiç­bir vic­da­na sığ­ma­yan tez­gâh­la­rın mi­mar­lı­ğı­na so­yun­muş­tu­r” de­di.

KALIBA SOKMAK İSTİYOR

Bah­çe­li, Av­ru­pa­lı ol­mak adı­na zi­na­yı suç ol­mak­tan çı­ka­ra­nın Er­do­ğan ve hü­kü­me­ti ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Baş­ba­ka­n’­ın özel ha­yat­la­rı, ko­nut do­ku­nul­maz­lı­ğı­nı, ki­şi­sel hak ve hür­ri­yet­le­ri ih­lâl et­ti­ği­ni, her­ke­si bel­li bir ka­lı­ba sok­ma­ya yel­ten­di­ği­ni sa­vun­du. Bah­çe­li şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı:

ÖLÇÜYÜ KAÇIRDI

“Baş­ba­kan Er­do­ğan öl­çü­yü ka­çır­mış, oto­kon­tro­lü kay­bet­miş­tir. Baş­ba­ka­n’­a gö­re her­kes şüp­he­li, her­kes gü­ve­nil­mez ve her­kes su­ça me­yil­li­dir. Mil­le­te hiz­met­kâr ol­du­ğu­nu söy­le­yen mü­za­ke­re­ci Baş­ba­kan dik­ta­tör ke­sil­miş, iyi­ce ce­ber­rut­laş­mış­tır an­cak Türk genç­li­ği AK­P’­nin ipi­ni çe­ke­cek, san­dı­ğı ka­fa­sı­na ge­çi­re­cek­tir.”

Hedef 30 Mart yerel seçimleri

“Herkesle kavgalı ve nizalı olan bu zihniyetten hesap sormak, Milliyetçi Hareket’in boynunun borcudur” diyen Bahçeli, ”Bunun için AKP’den kurtuluşa var mısınız? Başbakan’ı Yüce Dîvan’a yollamaya var mısınız? İhanetin yakasından tutmaya, kaçmasına fırsat vermeden tepesine binmeye, iktidardan kovmaya hazır mısınız? O zaman ilk hedef, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleridir. Artık yeter, şimdi söz senin Türkiyem” dedi.

Türkiye 2. fetret devrini yaşıyor

Tür­ki­ye­’nin ikin­ci fet­ret dev­ri ya­şa­dı­ğı­nı be­lir­ten MHP li­de­ri Bah­çe­li, “Tür­ki­ye söz­de de­mok­ra­tik­leş­me, çö­züm sü­re­ci, ana­dil­de eği­tim gi­bi kav­ram­lar­la par­ça­lan­ma­nın eşi­ğin­de­dir. 11 yıl­dır Tür­ki­ye par­ça­la­nı­yo­r”­ di­ye ko­nuş­tu. Kürt­le­r’e ses­le­ne­rek bir­lik çağ­rı­sın­da bu­lu­nan Bah­çe­li, “Te­rö­re kar­şı olan Kürt kar­deş­le­ri­miz bö­lün­me du­ru­mu­na tep­ki gös­ter­me­li­dir. Türk mil­le­ti­nin hiç­bir fer­di öte­ki­leş­ti­rilip, ya­ban­cı­laş­tı­rıl­ma­mış­tır. Kö­ke­ni ne olur­sa ol­sun her Türk va­tan­da­şı va­ta­nın par­ça­lan­ma­sıy­la ba­şı­na ne­ler ge­le­ce­ği­ni iyi dü­şün­me­li­dir. Kürt kar­de­şim gün bu­gün­dü­r” de­di.

İRADE GÖSTERİLMEDİ

Ko­nuş­ma­sın­da TC ola­yı­na da de­ği­nen Bah­çe­li, Tür­ki­ye­’nin kim­lik­siz bı­rak­ılmaya ça­lı­şıl­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Bah­çe­li, “Tür­ki­ye­’nin ba­şın­da yer alan TC’­yi, mil­le­tin ba­şın­dan Türk­lü­ğü al­ma­ya ça­lış­mak­ta­dır­lar. Türk­lü­ğe ölüm­cül bir dar­be vu­rul­ma­sı ve TC’­nin ta­be­la­lar­dan sö­kül­me­si doğ­ru de­ğil­di­r” de­di. Hü­kü­me­tin dış po­li­ti­ka­sı­nı eleş­ti­ren Bah­çe­li, “Tür­ki­ye dış po­li­ti­ka­da hiç­bir güç ve ira­de gös­te­re­me­miş­tir. Say­gın­lı­ğı tar­tı­şır bir ha­le gel­miş­tir. Ra­bi­a işa­re­ti­ne sı­kı­şıp kal­mış­tı­r” di­ye ko­nuş­tu.

KAYNAK - BUGÜN GAZETESİ

 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Satanist cinayet diye düşünülüyordu24 Kasım 2017 Cuma 09:17
 • Saffet Sancaklı açtı ağzını yumdu gözünü!24 Kasım 2017 Cuma 09:13
 • 24 Kasım 2017 Türkiye Geneli Cuma Hutbesi23 Kasım 2017 Perşembe 23:30
 • Firari FETÖ'cü Hakan Şükür bunu da yapmış!23 Kasım 2017 Perşembe 23:27
 • Askerin yemek duası değişiyor...23 Kasım 2017 Perşembe 21:36
 • Türkiye'den kritik NATO açıklaması...23 Kasım 2017 Perşembe 16:51
 • Haydar Revi öğretmenler gününü kutladı23 Kasım 2017 Perşembe 16:17
 • Bakandan işsizlik açıklaması!23 Kasım 2017 Perşembe 09:53
 • Esrarı sobada yakınca sızıp kaldılar23 Kasım 2017 Perşembe 09:50
 • Bitlis’te deprem!23 Kasım 2017 Perşembe 08:52
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.