• BIST 109.024
 • Altın 151,143
 • Dolar 3,6591
 • Euro 4,3237
 • Trabzon 19 °C
 • İstanbul 20 °C
 • Ankara 21 °C
 • Onazi'den Yanal'a gönderme...
 • “Ben yokum” dedi mi?
 • Hacıosmanoğlu hükümet çevresinde nabız yokluyor…
 • Onazi'den Yanal'a gönderme...
 • “Ben yokum” dedi mi?
 • Hacıosmanoğlu hükümet çevresinde nabız yokluyor…

Bekir Bozdağ'ın HSYK çıkışı tartışmalara yol açtı

Bekir Bozdağ'ın HSYK çıkışı tartışmalara yol açtı
Adalet Bakanı Bozdağ’ın HSYK adına sadece kendisinin açıklama yapabileceğini söylemesi tartışmalara yol açtı. HSYK üyelerinin açıklamasının mevzuata uygun olduğunu belirten hukukçular, “Kurul üyelerinin iradesine ipotek koyması yargı bağımsızlığını zedele

Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu­’nun (HSYK) Ad­li Kol­luk Yö­net­me­li­ği­’nin Ana­ya­sa ve CMK’­ya ay­kı­rı ol­du­ğu­na iliş­kin yap­tı­ğı açık­la­ma son­ra­sı Ada­let Ba­ka­nı ve HSYK Baş­ka­nı Be­kir Boz­da­ğ’­ın gi­ri­şi­mi tar­tış­ma ko­nu­su ol­du. Gö­rev­den al­dı­ğı müs­te­şar Bi­rol Er­de­m’­in de im­za­sı­nın ol­du­ğu ka­ra­rın ar­dın­dan, baş­kan­ve­ki­li­ne dev­ret­ti­ği yö­net­me ve tem­sil yet­ki­si­ni ge­ri alan Boz­dağ, Ku­rul adı­na açık­la­ma­la­rı baş­kan ola­rak sa­de­ce ken­di­si­nin ya­pa­ca­ğı­nı be­lirt­ti.

An­cak hu­kuk­çu­lar, HSYK’­nın 18 üyey­le yap­tı­ğı açık­la­ma­nın Ge­nel Ku­rul adı­na ya­pıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Ku­rul üye­le­ri­nin, ge­rek duy­du­ğun­da yar­gı dü­ze­niy­le il­gi­li açık­la­ma ya­pa­bi­le­ce­ği­ni, bu açık­la­ma­nın HSYK baş­kan­lı­ğı­nın de­ğil ge­nel ku­rul üye­le­ri­nin açık­la­ma­sı ola­ca­ğı­nı kay­de­di­yor. Ak­si du­ru­mun HSYK’­da yü­rüt­me­yi tem­sil eden Ada­let Ba­ka­nı­’nın bü­tün Ku­rul üye­le­ri­nin ira­de­si­ne ipo­tek koy­ma­sı ve yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­nın ze­de­len­me­si ola­ca­ğı ifa­de edi­li­yor.

AÇIKLAMA DOĞRU

HSYK üye­le­ri­nin açık­la­ma­sı­nın mev­zu­ata uy­gun ve za­ma­nın­da ya­pıl­mış bir açık­la­ma ol­du­ğu­nu be­lir­ten Avu­kat Er­gin Cin­men, “HSYK Ge­nel Ku­ru­lu HSYK’­nın en önem­li ku­ru­lu­dur. Ne bir ba­ka­nın ne de baş­ka bi­ri­nin ge­nel ku­ru­la bir va­si ola­rak ka­bu­lü yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­nı or­ta­dan kal­dı­ra­cak bir hu­sus­tur. Ge­nel Ku­rul’un böy­le­si kri­tik bir du­rum­da bu ha­li ay­dın­la­ta­cak açık­la­ma yap­ma­sı ge­re­ki­yor­du­” de­ğer­len­dir­me­si yap­tı.

HSYK açık­la­ma­sı­nan mev­zu­ata uy­gun ol­du­ğunu be­lir­ten Cin­men, “Za­ma­nın­da ya­pıl­mış­tır. HSYK Ku­ru­luş Ka­nu­nu çer­çe­ve­sin­de ha­re­ket et­miş­tir. Böy­le de de­vam et­me­li­dir. HSYK bu kri­tik dö­nem­den ge­çer­ken so­ruş­tur­ma­la­ra ya­pı­lan mü­da­ha­le­ler ve hu­kuk ih­lal­le­riy­le il­gi­li ge­re­ke­ni ya­pa­cak­tır. Hü­kü­met cep­he­sin­de peş ­pe­şe bü­yük gaf­lar ya­pı­lı­yor. İlk ön­ce so­ruş­tur­ma­nın or­ta­sın­da ad­li kol­luk yö­net­me­li­ği de­ği­şik­li­ği­ni yap­tı­lar. Po­lis­le­ri gö­rev­den al­dı­lar. O da yet­mez­miş gi­bi bu olay­la­rın içe­ri­sin­de HSYK’­nın ya­pı­sı­nı de­ğiş­tir­me­yi plan­lı­yor­lar. Si­ya­si ik­ti­dar ken­di­siy­le il­gi­li so­ruş­tur­ma gün­de­me ge­lin­ce hu­kuk­la oy­na­ma­ya baş­la­mış­tır. Bu ik­ti­da­rın meş­ru­iye­ti­nin tar­tı­şıl­ma­sı­na ne­den olu­r” de­di.

‘GERİYE GİDİŞ OLUR’

An­ka­ra Ba­ro­su es­ki Baş­kan Yar­dım­cı­sı Avu­kat Ha­san Ürel ise, Ba­kan Boz­da­ğ’­ın Ku­ru­l’­a yap­tı­ğı uya­rı­yı üzün­tüy­le kar­şı­la­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Bu, yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı açı­sın­dan ge­ri­ye gi­diş­tir. Açık­la­ma ge­nel ku­rul ka­ra­rı­dır, her za­man ola­bi­lir. Bu­nun için ba­ka­nın iz­ni­ne ya da ona­yı­na ih­ti­yaç yok­tur. HSYK ad­li kol­luk açık­la­ma­sı da doğ­ru­du­r” de­di.

Hu­kuk­çu­la­rın, Tür­ki­ye­’de yıl­lar­dır yar­gı­nın ta­raf­sız ve ba­ğım­sız ol­ma­dı­ğın­dan ya­kın­dı­ğı­nı be­lir­ten Ürel, “2010 re­fe­ran­du­muy­la yar­gı­da çok cid­di bir de­ği­şik­lik ya­pı­la­rak, ta­raf­sız­lık ve özel­lik­le ba­ğım­sız­lık ko­nu­sun­da geç­mi­şe gö­re cid­di bir iyi­leş­me sağ­lan­dı. Bel­li bir gö­rü­şün ege­men­li­ği al­tın­da­ki HSYK git­ti, ye­ri­ne da­ha de­mok­ra­tik ka­rar ve­ren bir HSYK gel­di. Şim­di ye­ni­den yü­rüt­me­nin HSYK üze­rin­de ye­ni bir ba­ğım­sız­lı­ğı ze­de­le­yen gi­ri­şim­le­ri­ni gör­mek­te­yiz. HSYK’­nın de­ğiş­ti­ril­me­si 2010 re­fe­ran­du­mu­na cid­di bir dar­be olur. Bir ge­ri­ye gi­diş olur. Yar­gı üze­rin­de­ki si­ya­se­tin et­ki­si­nin yı­kı­cı so­nuç­la­rı­nı geç­miş­te gör­dü­k” di­ye ko­nuş­tu.

Tartışma Hacıbektaş’ta başladı

Tartışma Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde Hacıbektaş’ta yumruklanmasına kadar dayanıyor. Bozdağ, yumruklu saldırıda bulunan Hüseyin Satı’nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması üzerine “Yumruğu savcılar yeseydi sonuç ne olurdu bilmiyorum” açıklaması yapmış, HSYK da “İstenen cezanın 2 yıldan fazla olmadığı suçlarda tutuklama kararı verilemez” değerlendirmesinde bulunmuştu. Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin ise HSYK’nın açıklaması üzerine yetkiyi geri almıştı.

HSYK’nın çalışma usulü

2010 re­fe­ran­du­mun­da de­ğiş­ti­ri­len HSYK Ka­nu­nu­’na gö­re, Baş­ka­n’­ın Kurul’u yö­net­me ve tem­sil et­me yet­ki­si bu­lu­nu­yor. An­cak ka­nun­da Ku­ru­l’­un gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­rir­ken ve yet­ki­le­ri­ni kul­la­nır­ken ba­ğım­sız ol­du­ğu, hiç­bir or­gan, ma­kam, mer­ci ve­ya ki­şinin, Ku­ru­l’­a emir ve ta­li­mat ve­re­me­ye­ce­ği dü­zen­le­ni­yor.

KURUL’UN GÖREVLERİ

22 üye­den olu­şan ge­nel ku­rul ise, baş­kan­ve­ki­li­ni ve dai­re baş­kan­la­rı­nı seç­mek, da­ire­le­rin ka­rar­la­rı­na kar­şı ya­pı­lan iti­raz­la­rı in­ce­le­yip ka­ra­ra bağ­la­mak, da­ire­ler ara­sın­da çı­kan gö­rev ve iş­bö­lü­mü uyuş­maz­lık­la­rı­nı ke­sin ola­rak ka­ra­ra bağ­la­mak, ku­rul üye­le­ri hak­kın­da­ki so­ruş­tur­ma ve ko­vuş­tur­ma­la­rı yü­rüt­mek, ba­kan­lı­ğın, bir mah­ke­me­nin kal­dı­rıl­ma­sı ve­ya yar­gı çev­re­si­nin de­ğiş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da­ki tek­lif­le­ri­ni ka­ra­ra bağ­la­mak, Yar­gı­tay ve Da­nış­ta­y’a üye seç­mek, Tef­tiş Ku­ru­lu Baş­ka­nı, mü­fet­tiş­ler, ge­nel sek­re­ter yar­dım­cı­la­rı ve tet­kik ha­kim­le­ri­ni ata­mak, ku­ru­lun gö­rev ala­nı­na iliş­kin yö­net­me­lik çı­kar­mak ve ge­nel­ge dü­zen­le­mek, gö­rev ala­nı­nı il­gi­len­di­ren ka­nun, tü­zük ve yö­net­me­lik tas­lak­la­rı hak­kın­da gö­rüş bil­dir­mek gi­bi gö­rev­le­ri yü­rü­tü­yor.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.