banner238
banner264

Bakanlıktan rekor harcama

Katma değeri yüksek ürünlerin ihracatı için Ar-Ge harcamalarına ayrılan kaynak her geçen gün artıyor. 2002’de 1 milyar 843 milyon lira olan Ar-Ge harcamaları 10 yılda 13 milyar 62 milyon dolara yükseldi

banner295
Bakanlıktan rekor harcama

Bi­lim, Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­kan­lı­ğı, 2002’den 2012 yı­lı so­nu­na ka­dar, Ar-Ge ça­lış­ma­la­rı­na 70 mil­yar li­ra har­ca­ma ya­pıl­dı­ğı­nı açık­la­dı. Bu­nun 28 mil­yar li­ra­lık kıs­mı­nın özel sek­tör har­ca­ma­la­rın­dan oluş­tu­ğu be­lir­til­di. Özel sek­tö­rün 2002 yı­lın­da yüz­de 28.7 olan Ar-Ge har­ca­ma­la­rın­da­ki pa­yı 2012 yı­lın­da yüz­de 45.1’e çık­tı. 2002 yı­lın­da yüz­de 0.53 olan Ar-Ge har­ca­ma­la­rı­nın gay­ri sa­fi yurt içi ha­sı­la­ya ora­nı 2012 yı­lın­da yüz­de 0.92’ye yük­sel­di.

Ar-Ge har­ca­ma­la­rı 13 mil­ya­rı geç­ti

Ba­kan­lı­ğın ve­ri­le­ri­ne gö­re 2012 yı­lın­da Ar-Ge har­ca­ma­la­rı 13 mil­yar li­ra­yı ge­çe­rek mil­li ge­li­re ora­nı­nın yüz­de 1’e yak­laş­tı. 2023 he­de­fi ise bu ora­nı yüz­de 3’e çı­ka­ra­rak 10 yıl içe­ri­sin­de 2 tril­yon do­la­ra yük­sel­me­si amaç­la­nan mil­li ge­li­rin 60 mil­yar do­la­rı­nın Ar-Ge’­ye tah­sis edil­me­si.

Ha­len 50 ve üze­ri Ar-Ge per­so­ne­li ça­lış­tı­ran iş­let­me­le­re Ar-Ge mer­ke­zi bel­ge­si ve­ri­li­yor. 5746 Sa­yı­lı Ka­nun ile Ar-Ge mer­kez­le­ri­ne Ar-Ge in­di­ri­mi, Ge­lir Ver­gi­si sto­pa­jı, si­gor­ta pri­mi des­te­ği ve Dam­ga Ver­gi­si is­tis­na­sı gi­bi teş­vik ve mu­afi­yet­ler ge­ti­ril­di­ği vur­gu­lan­dı. Söz ko­nu­su mer­kez­ler­de­ki tam za­man­lı Ar-Ge per­so­ne­li sa­yı­sı­nın 50’den 30’a dü­şü­rül­me­si­ne yö­ne­lik ye­ni ya­sal dü­zen­le­me ça­lış­ma­la­rı ya­pıl­dı­ğı kay­de­dil­di.

10 mil­yon li­ra­ Ar-Ge des­te­ği

Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan bir so­ru öner­ge­si­ne ve­ri­len ce­vap­ta, ilk de­fa yük­sek ve ile­ri tek­no­lo­ji alan­la­rın­da ya­pı­lan Ar-Ge pro­je­le­ri­nin ya­tı­rım ve üre­ti­mi­ne dö­nüş­me­si için ye­ni bir ya­tı­rım des­tek prog­ra­mı baş­la­tı­la­ca­ğı açık­lan­dı.

Bu prog­ram kap­sa­mın­da 50 mil­yon li­ra­ya ka­dar olan pro­je­le­rin des­tek­le­ne­ce­ği vur­gu­lan­dı. Bu pro­je­ler için 3 mil­yon 600 bin
li­ra­sı hi­be ol­mak üze­re top­lam 10 mil­yon li­ra des­tek sağ­la­na­ca­ğı ifa­de edil­di. Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’nın gö­rü­şü alı­na­rak 2-3 ay içe­ri­sin­de son şek­li­nin ve­ri­le­ce­ği di­le ge­ti­ril­di.

Son 10 yılda Ar-Ge destekleri:

Yıl Ar-Ge Harcamaları (Milyon lira)

2002 1.843.

2003 2.197

2004 2.897

2005 3.835

2006 4.399

2007 6.091

2008 6.893

2009 8.087

2010 9.267

2011 11.154

2012 13.062

Toplam 69.729

Hibrit ve elektrikliye 4 milyon

Yerli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın geliştirilmesi ve üretimi için yüksek bütçeli projelere yüzde 100 Ar-Ge desteği verileceği açıklandı. Hibrit ve elektrikli araçlara yönelik elektrik motoru, batarya teknolojileri ve kontrol sistemleri alanlarında hazırlanan 8 projeye ise yaklaşık 4 milyon lira Ar-Ge desteği sağlanacağı vurgulandı. Özel sektörün Ar-Ge çalışmalarındaki katkısının son 11 yıl içerisinde arttığı dile getirildi.

900 milyon $ İhracat

Açıklamada, üniversite sanayi işbirliği ile Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının önemli bir platformu olan teknoparklara büyük önem verildiğinin altı çizilerek, “2002 yılında sadece 2 olan teknopark sayısı bugün 37 tanesi faal olmak üzere 52’ye yükselmiştir. Teknoparklarda kurulan ve 20 bin kişiye istihdam sağlayan 2 bin 500 firmamız bugüne kadar 900 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Geliştirdikleri ürünlerle ilgili 322 adet patent almışlardır” ifadelerine yer verildi.

Transfer ofislerine 1 milyon lira

Teknoloji transfer ofislerinin de üniversitelerde üretilen bilginin nihai ürünlere dönüşmesinde önemli rol oynayacağı hatırlatılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“TÜBİTAK bu kurumlara 2013’ten itibaren 10 yıl süreyle 1 milyon lira destek sağlayacaktır. Yapılan başvurular neticesinde Boğaziçi, Ege, Gazi, Hacettepe, Koç, ODTÜ, Özyeğin, Sabancı, Selçuk ve Yıldız Teknik üniversitele- rindeki teknoloji transfer ofislerinin desteklenmesine karar verilmiştir” Ayrıca, 2003 yılından buyana 4 bin firmanın 8 bin projesine yaklaşık 2.5 milyar lira des- tek sağlandığı vurgulandı.


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.