• BIST 108.489
 • Altın 151,185
 • Dolar 3,6704
 • Euro 4,3242
 • Trabzon 15 °C
 • İstanbul 16 °C
 • Ankara 8 °C
 • Trabzonsporlu futbolcu için İspanyol kulübüyle görüşüyorlar
 • Trabzonspor’da ilginç tesadüf!
 • Onazi'den Yanal'a gönderme...
 • Trabzonsporlu futbolcu için İspanyol kulübüyle görüşüyorlar
 • Trabzonspor’da ilginç tesadüf!
 • Onazi'den Yanal'a gönderme...

Bülent Arınç: Yeniden yargılama çalışmamız yok

Bülent Arınç: Yeniden yargılama çalışmamız yok
Hükümet Sözcüsü Arınç, Adalet Bakanlığı’nın yeniden yargılama konusunda herhangi bir çalışmasının olmadığını söyledi. Arınç, “Bu talep sadece temenni” diye konuştu.

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ge­çen haf­ta yap­tı­ğı ka­bi­ne re­viz­yo­nu­nun ar­dın­dan 9 ba­kan, dün ilk de­fa Ba­kan­lar Ku­ru­lu top­lan­tı­sı­na ka­tıl­dı. Er­do­ğan baş­kan­lı­ğın­da­ki ku­rul, 2013’ün son Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’nun top­lan­tı­sı­nı da ger­çek­leş­tir­di. Yak­la­şık 6 sa­at sü­ren top­lan­tı­nın ar­dın­dan Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı ve Hü­kü­met Söz­cü­sü Bü­lent Arınç açık­la­ma yap­tı.

“TA­LEP EDE­Bİ­LİR­LE­R”

Arınç, Er­ge­ne­kon ve Bal­yoz da­va­la­rıy­la il­gi­li ola­rak ye­ni­den yar­gı­la­ma­la ilgili tar­tış­ma­la­rı­nın ha­tır­la­tıl­ma­sı üze­ri­ne şun­la­rı söy­le­di:

“Bu ko­nu Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’n­da tar­tı­şıl­ma­dı, tar­tı­şıl­ma­ya da de­ğer gö­rül­me­di. Bu hü­kü­me­ti­mi­zin işi de­ğil. Ye­ni­den yar­gı­la­ma­nın şart­la­rı var­dır. Ha­len sü­ren da­va­lar­la il­gi­li ye­ni­den yar­gı­la­ma­dan bah­se­di­le­mez. Bit­miş da­va­lar için şart­lar ta­hak­kuk eder­se her za­man ye­ni­den yar­gı­la­ma ola­bi­lir. Ce­za Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu­’n­da yer alan hu­sus­la­rın de­ğiş­ti­ril­me­si ya da fark­lı bir şek­le ge­ti­ril­me­si söz ko­nu­su de­ğil­dir. Bu­na yö­ne­lik Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’nın da bir ça­lış­ma­sı yok­tur. Yar­gı­la­ma­nın ia­de­si sü­reç ola­rak hu­kuk­sal bir ku­rum ola­rak var­dır. Şart­la­rı ta­hak­kuk et­ti­ğin­de de il­gi­li­ler bu ta­lep­te bu­lu­na­bi­lir­ler. Yok­sa gün­lük olay­lar­la bağ­lan­tı ku­ru­la­rak, ‘iş­te bu se­bep­le de ye­ni­den yar­gı­la­ma ya­pıl­sı­n’ de­mek sa­de­ce bir te­men­ni­yi ifa­de eder, hu­ku­ki ol­ma­sı her­hal­de tar­tı­şı­lır.”

ÇE­TE­LE­Sİ­Nİ TUT­MA­YA­LIM

Arınç, ga­ze­te­ci­le­rin Ada­let Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şar­lı­ğı ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’n­da gö­rev­den al­ma­la­rın de­vam edip et­me­ye­ce­ği so­ru­sa ce­vap ver­di.

Arınç “E­ğer ru­tin ola­rak ba­zı gö­rev de­ği­şik­lik­le­ri gün­de­me gel­miş­se, siz bi­ri­le­ri­ni he­def ha­li­ne ge­ti­rir­se­niz bu doğ­ru de­ğil. Ba­ka­n’­ın müs­te­şa­rı gö­re­vi­nin ba­şın­da­dır. An­cak ba­kan­lar, özel­lik­le ye­ni gö­re­ve baş­la­yan ba­kan­lar, bü­rok­rat­la­rıy­la il­gi­li ta­sar­ru­fa gi­de­bi­lir. Bu­nu ce­ma­at­le, bir ga­ze­tey­le, dü­şün­cey­le, son ya­şa­nan olay­la­rın par­ça­sı ola­rak gös­ter­mek yan­lış olur. Bun­la­rın çe­te­le­si­ni tut­ma­ya da ge­rek yok. Eğer hak­sız ol­du­ğu­nu id­di­a eden var­sa, yar­gı­sal de­ne­tim ne gü­ne du­ru­yor?” de­di.

İSTİŞARE ANLAMINDA SORU SORMAYIN

Arınç top­lan­tı­da, “HSYK açık­la­ma­sın­da Sa­yın Ada­let Ba­ka­nı­’nın müs­te­şa­rı­nın bil­gi­si hat­ta ge­niş bir mu­ha­le­fet şer­hi var. Bu ge­liş­mey­le ada­let ba­ka­nı­nın bil­gi­si ol­du­ğu or­ta­ya çık­mı­yor mu? Yü­rüt­me or­ga­nı­nın so­ruş­tur­ma de­vam eder­ken, Ad­li Kol­luk Yö­net­me­li­ği­’ni de­ğiş­ti­re­rek, so­ruş­tur­ma­yı he­def alan açık­la­ma­lar yap­ma­sı, sav­cı­lar­la il­gi­li açık­la­ma yap­ma­sı, de­vam eden yar­gı sü­re­ci­ne et­ki et­me an­la­mı­na gel­mi­yor mu­” so­ru­su­nu ce­vap­sız bı­rak­tı. “Ba­na is­ti­şa­re an­la­mın­da so­ru sor­ma­yı­n” diyen Arınç de­va­mın­da şu açık­la­ma­yı yap­tı: “HSYK Baş­kan­ve­ki­li, Ada­let Ba­ka­nı ile uyum­lu ça­lış­ma­lı­dır. Di­ye­lim ki fark­lı şey­ler ko­nu­şul­du. So­nun­da açık­la­ma ya­pıl­ma­sı ge­rek­li. Bu­nu sa­de­ce ba­kan ya­pa­cak­tır, çün­kü ka­nun amir hük­mü böy­le­dir de­ni­yor. Son ya­pı­lan iş mak­sat­lı ol­ma­sı­na rağ­men bu­ra­dan bir ha­yır da çık­tı. De­mek­ ki her yet­ki­yi de ver­me­mek la­zım. Bu­nu gör­dük ve an­la­mış ol­duk. “
KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.