• BIST 106.843
 • Altın 142,669
 • Dolar 3,5367
 • Euro 4,1209
 • Trabzon 24 °C
 • İstanbul 25 °C
 • Ankara 19 °C

Bürokrasideki görevden almalara tepkiler artıyor

Bürokrasideki görevden almalara tepkiler artıyor
Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası hukuki gerekçe ve idari soruşturma olmadan başlatılan görevden almalar infiale neden oldu. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Koncuk “28 Şubat mantığını yerden yere vuracaksınız, ama aynı metodu bugün siz uygulayacaksını

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk operasyonu sonrasında binlerce kamu bürokratı gerekçe gösterilmeden pasif görevlere atanıyor. 17 Aralık’tan bu yana bin 956 emniyet mensubu görevlerinden oldu. Sadece İstanbul ve Ankara’da çeşitli rütbelerdeki bin 821 polis adeta kıyıma uğradı. Bürokrasideki cadı avı sadece emniyetle de sınırlı değil.

MALİYE, YARGI, TRT...

Maliye Bakanlığı’nda da Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) Başkan Yardımcısı Faruk Elieyioğlu ve dört üst düzey bürokrat görevden alınırken, 10 daire başkanının görev yeri değişti. Görevden alınan bürokratlar arasında Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Özel Kalem Müdürü Abdülhamit Yıldız, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Metin Akdamar, Muhasebat Genel Müdürü Mehmet Sarıtaş ve Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Hasan Karaçam da bulunuyor.

TRT’de ise Haber Dairesi Başkanı Ahmet Çavuşoğlu, Haber Kanalı Koordinatörü Ahmet Böken, TRT ŞEŞ Koordinatör Yardımcısı Sedat Dalda, Haber Müdürü Cumali Çaygeç, Yayın Müdürü Çetin Tüzün, İdari Müdür Ali Kemal, Haber İstihbarat Müdürü Mehmet Çığın, Dış Haberler Dairesi Başkanlığı’ndan Mehmet Çolak ile Mehmet Yekta görevden alınanlar isimler oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nda ise Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli şube müdürleri Mehmet Tekin, İlhan Koç, Güler Arıkan, Faruk Araboğa ve Ergün Alimoğlu görevlerinden alındı.

MEB’deki görevden almalar 8 ile daha sıçradı. Balıkesir, Gaziantep, Yalova, Rize, Samsun, Trabzon, Bolu ve Van Milli Eğitim Müdürleri de görevlerinden alındı. Görevinden alınan kişilerin ise yerlerine henüz atama yapılmadı. Sadece Van’a Kıyasettin Kırtekin atandı.

FİŞLEME TEPKİSİ

Öte yandan bürokrasi gerekçesiz atamaların bazı fişleme belgelerine yapıldığı da ileri sürüldü. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki adresinde 2 bin kişilik bir istihbarat raporundan söz etmesi ise akıllara “Görevden almalar bu fişleme listelerine göre mi yapılıyor” sorusunu getirdi. Fethullah Gülen Hocaefendi de kamuda hukuksuz tasfiye ve kıyımların durdurulmasını isteyerek “Bu ülkenin öz evladı, masum Anadolu insanlarının bir kısım kara listelere kaydedilmesine ve önlerinin kesilmesine matuf gayretlerin artık bütünüyle sona ermesi gerektiği kanaatindeyim” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Konunun uzmanlarına göre ise haklarında herhangi bir idari soruşturma bulunmayan bürokratların, atama dönemi olmamasına rağmen keyfi bir uygulamaya maruz kaldıklarına dikkat çekiyor.

BiR GECEDE 607 POLiS GÖREVDEN ALINDI

17 Aralık krizi sonrası Emniyet Teşkilatı’nda en büyük görevden alma depremi önceki gece yaşandı. Ankara’dan verilen talimatla önce 12 ilin KOM Şube Müdürü görevden alındı. Dalga gece yarısı Ankara Emniyeti’nde adeta fırtınaya dönüştü. Ankara Emniyeti’nin operasyonel birimlerinde çalışan 80’i amir/müdür olmak üzere 607 polis valilik onayı ile görevden alındı. Mali, Organize, Narkotik, Kaçakçılık, Siber Suçlar, Terörle Mücadele ile Asayiş Şubeleri’ne dışarıdan 250 amir ve polis memuru tayin edildi.

İdari yargı bu hukuksuzluğu durdurur

Emek­li As­ke­ri Yük­sek İda­re Mah­ke­me­si Üye­si Ha­kim Yar­bay Vey­si Sa­vaş:

Bir ida­ri iş­le­min 5 un­su­ru in­ce­le­nir. Yet­ki, şe­kil, se­bep, ko­nu ve mak­sat. Ör­ne­ğin ata­ma ya­pı­lır­ken şek­le uyul­muş mu­dur? Mak­sat ne­dir? Ya­ni söz ko­nu­su per­so­nel ve­rim­siz mi­dir? İh­ti­yaç mı var­dı? Bu ka­dar mik­ta­rın ope­ras­yon ar­ka­sın­dan ya­pıl­ma­sının ta­ma­men ope­ras­yo­na bağ­lı ol­du­ğu bel­li. Bu ata­ma­la­ra al­tı­nı dol­du­ra­cak hu­ku­ki ge­rek­çe­ler açıklanmalı. Ör­ne­ğin “Va­zi­fe­si­ni yet­ki­le­ri­ni aş­tı. Va­zi­fe­sin­de­ki ve­ya iş ta­nı­mın­da şun­la­ra uy­ma­dı. Amir­le­ri­ne ha­ber ver­me­di­” den­me­li. Ata­ma­la­rın hu­ku­ka uy­gun olup ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­bil­mek için bu 5 un­sur hak­kın­da bil­gi­miz ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Ama ka­ba­ca bak­tı­ğım za­man ilk ba­kış­ta bu ata­ma­lar hu­ku­ka ay­kı­rı gi­bi gö­zü­kü­yor. “Ya­pı­laş­ma var. Ya­pı­lan­ma­yı tas­fi­ye edi­yo­ru­m” de­ni­yor. Dur­duk ye­re 100-150 ki­şi­nin gö­rev­den alın­ma­sı hu­ku­ki mi­dir? Be­nim ka­na­atim ida­ri yar­gı­da ata­ma­la­rın yü­rüt­me­le­ri dur­du­ru­lur.

Evrensel hukukla bağdaşmaz

Eğitim-Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız:

Evrensel hukuk kurallarının ve temel insan haklarının tereddütsüz herkes için eşit bir şekilde uygulanması gerekir. Bu yüzdendir ki görevden almalar, kendi rızası dışında sürgün edilmelerin hiçbiri evrensel hukuk kurallarıyla bağdaşmaz. Ayrıca ülkemizde uygulanan yönetmelikle de uyuşmuyor. Öte yandan vicdani yanı da son derece sıkıntılı. Bu açıdan doğru bulmak imkansız. Hiçbir yargıya tabi tutulmamış, hiçbir soruşturma geçirmemiş biri hakkında bu şekilde bir tasarrufta bulunulması kabul edilebilir değil.

İşine gelen bu teşkilatı savurmamalı

Em­ni­yet-Sen Ge­nel Baş­ka­nı Fa­ruk Se­zer:

Gü­cü elin­de bu­lun­du­ran­lar ken­di ke­yif­le­ri­ne gö­re böy­le bir ka­rar ala­maz. Bir dö­nem bu kı­yı­mı ül­kü­cü ol­duk­la­rı­nı id­di­a et­tik­le­ri ke­sim için yap­mış­lar­dı, şim­di baş­ka­la­rı için bu­nu ya­pı­yor­lar. Bu­gün AKP re­vaç­ta ol­du­ğu için gü­cü elin­de o bu­lun­du­ru­yor. İşi­ne ge­len bu teş­ki­la­tı sa­vur­ma­ma­lı. Bu kı­yı­mı yıl­lar­dır ya­pı­yor­lar. Da­va­yı ka­za­na­cak­la­rı­nı bil­dik­le­ri hal­de po­lis­le­ri gö­rev­den alı­yor­lar. Hu­kuk­suz­lu­ğun yük­sek se­vi­ye­de ol­du­ğu bir süreç yaşıyoruz.

Türkiye’de insanlık ayıbı yaşanıyor

Tür­ki­ye Ka­mu-Sen ve Türk Eği­tim-Sen Ge­nel Baş­ka­nı İs­ma­il Kon­cuk:

Şu­an Tür­ki­ye­’de bir in­san­lık ayı­bı ya­şa­nı­yor. Han­gi se­bep­ler­le ya­par­sa­nız ya­pın, ge­rek­çe­le­ri­niz si­ze uy­gun ol­sun ya da ol­ma­sın in­san­la­rı dün­ya gö­rüş­le­ri­ne gö­re bir ayı­rı­ma ta­bi tut­mak, on­la­ra zu­lüm et­mek son de­re­ce çir­kin ve kir­li bir iş­tir. Siz 11 yıl­dır dar­be­ler­le mü­ca­de­le­den bah­se­de­cek­si­niz, 28 Şu­bat man­tı­ğı­nı yer­den ye­re vu­ra­cak­sı­nız, bu dö­nem­de fiş­len­di­ği­ni an­la­ta­cak­sı­nız ve bu mil­let­ten oy ala­cak­sı­nız ama ay­nı me­to­du da bu­gün siz uy­gu­la­ya­cak­sı­nız. Bu bir ayıp­tır. Me­se­le hak­sız, hu­kuk­suz ve ge­rek­çe­siz bir şe­kil­de in­san­la­rın ye­rin­den, yur­dun­dan, ma­ka­mın­dan edil­me­si. Ya­ni in­san­la­rı he­nüz bir şey yap­ma­dan po­tan­si­yel suç­lu ilan edip pe­şin hü­küm­le de­ğer­len­dir­mek ma­raz­lı bir yak­la­şım­dır. Böy­le bir şey ola­maz. Siz mü­nec­cim mi­si­niz ki in­san­la­rın ne ya­pa­ca­ğı­nı bi­le­bi­li­yor­su­nuz? Bu­nu ka­bul et­mek müm­kün de­ğil. Tür­ki­ye geç­miş­te bun­dan çok çek­ti. Bu 28 Şu­ba­t’­ın has­ta­lık­lı bir an­la­yı­şı­dır. Ay­nı has­ta­lık­lı an­la­yı­şın şu ­an­da da de­vam et­ti­ği­ni gö­rü­yo­ruz. Bu has­ta­lık­tan Tür­ki­ye ve özel­lik­le ik­ti­da­rın kur­tul­ma­sı la­zım.
KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ


 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • İşte FETÖ'nün yeni taktiği!23 Temmuz 2017 Pazar 13:49
 • 200 personel alınacak23 Temmuz 2017 Pazar 13:43
 • Denizden ceset çıktı!23 Temmuz 2017 Pazar 13:02
 • ABD'den Türkiye itirafı!23 Temmuz 2017 Pazar 11:34
 • Erdoğan, Körfez turu öncesi konuştu23 Temmuz 2017 Pazar 10:40
 • İsrail-Filistin gerginliğinde flaş gelişme!22 Temmuz 2017 Cumartesi 22:13
 • Diyanet'in başına KTÜ'den profesör22 Temmuz 2017 Cumartesi 21:48
 • Almanlar vermezse daha iyisini yaparız22 Temmuz 2017 Cumartesi 21:01
 • Ege yine sallandı22 Temmuz 2017 Cumartesi 20:48
 • Darbecileri yakalayan komutan terfi etti22 Temmuz 2017 Cumartesi 20:46
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.