• BIST 106.843
 • Altın 142,689
 • Dolar 3,5367
 • Euro 4,1209
 • Trabzon 25 °C
 • İstanbul 32 °C
 • Ankara 29 °C

CHP'den önemli rapor

CHP'den önemli rapor
CHP, AB ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması’yla ilgili önemli bir rapor hazırladı. Yasa dışı yolla ülkeye giren göçmenlerin gönderilmesini düzenleyen anlaşmada oturum izni olan gurbetçilerin bile iade edilebileceği belirtildi.

CHP, Tür­ki­ye ile Av­ru­pa Bir­li­ği (AB) ara­sın­da 16 Ara­lı­k’­ta im­za­la­nan Vi­ze Ser­bes­ti­si Di­ya­lo­ğu Mu­ta­ba­kat Met­ni ve Ge­ri Ka­bul An­laş­ma­sı (GKA) hak­kın­da ra­por ha­zır­la­dı. Dış İliş­ki­ler Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ra­por­da, ‘Türk va­tan­daş­la­rı­na 28 Schen­gen ül­ke­si­nin ka­pı­la­rı­nı vi­ze­siz aça­cak ta­ri­hi an­laş­ma­’ ola­rak gün­de­me ge­len Ge­ri Ka­bul An­laş­ma­sı­’nın, ik­ti­dar ta­ra­fın­dan ye­te­rin­ce mü­za­ke­re edil­me­den ka­bul edi­le­rek cid­di ve ağır bir ha­ta­ya im­za atıl­dı­ğı be­lir­til­di.

İA­DE EDİ­LE­CEK­LER

GKA’­nın uy­gu­la­ma ala­nı­na AB ül­ke­le­rin­de doğ­muş olan­lar da da­hil ol­mak üze­re dü­zen­siz ko­num­da (ça­lış­ma ve otur­ma iz­ni ol­ma­yan, iş­siz) bu­lu­nan­la­rın ya­nı sı­ra dü­zen­li ko­nu­mu­nu mu­ha­fa­za ede­me­yen Türk va­tan­daş­la­rı­nın gir­di­ği be­lir­til­di. Ra­por­da şu uya­rı ya­pıl­dı: “AB ül­ke­le­ri­nin bi­linç­li uy­gu­la­ma­la­rı AB’­de­ki on bin­ler­ce Türk va­tan­da­şı­nın GKA kap­sa­mı­na gir­me­si­ne ne­den ola­bi­lir. GKA uy­gu­lan­ma­ya baş­la­dık­tan son­ra, AB ül­ke­le­ri­ne ya­sa dı­şı yol­lar­dan gi­riş yap­mış ve­ya AB ül­ke­le­rin­de ika­met eder­ken dü­zen­siz göç­men du­ru­mu­na dü­şen va­tan­daş­la­rı­mız da Tür­ki­ye­’ye ia­de edi­le­cek­.”

BÜTÇEYE YÜK GETİRECEK

Ra­por­da, Tür­ki­ye­’ye ia­de edi­le­cek göç­men­le­rin ül­ke­le­ri­ne ge­ri gön­de­ri­lip gön­de­ril­me­ye­cek­le­rinin be­lir­siz olduğu vurgulandı. “Türkiye’nin ko­nu­mu, ka­ra ve de­niz sı­nır­la­rı­nın ya­pı­sı dü­şü­nül­dü­ğün­de ül­ke­miz­de uzun sü­re­ler­le ka­lan göç­men sa­yı­sın­da önem­li ar­tış­lar ola­bi­le­ce­ği ön­gö­rü­le­bi­li­r” uya­rı­sı ya­pıl­dı. Bu göç­men­le­rin ba­rın­ma ve ül­ke­le­ri­ne ge­ri dö­nüş­le­ri­ne iliş­kin mas­raf­la­rın büt­çe­ye yük ge­ti­re­ce­ği­ kaydedildi. “Tür­ki­ye ya­sa dı­şı göç­men­le­rin uzun sü­re­ ka­la­ca­ğı ül­ke ha­li­ne ge­le­cek­ti­r” de­nil­di.

Vize muafiyetine sınır polisi karar verecek

CHP’­nin ra­po­run­da, vi­ze mu­afi­ye­ti­nin AB’­nin be­lir­le­di­ği ko­şul­la­ra bağ­lı ola­rak en er­ken 3.5 yıl son­ra baş­la­na­ca­ğı­na işa­ret edi­lir­ken “Vi­ze mu­afi­ye­ti Tür­ki­ye­’nin Schen­ge­n’­e da­hil ol­du­ğu an­la­mı­na gel­me­mek­te­dir. Sı­nır po­li­si ya da me­mu­ru, vi­ze mu­afi­ye­ti ol­sa bi­le çe­şit­li ge­rek­çe­ler­le Türk va­tan­daş­la­rı­nın sı­nır ka­pı­sın­dan ge­ri dön­me­si­ne ka­rar ve­re­bi­le­cek­ti­r” de­nil­di.

‘Göçmenler cirit atacak’

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Fa­ruk Lo­ğoğ­lu, Bel­çi­ka ve Avus­tur­ya­’da ya­şa­yan Türk kö­ken­li hu­kuk­çu­la­rın uya­rı­sı ile raporu hazırladıklarını söy­le­di. Hu­kuk­çu­la­rın Tür­ki­ye aley­hi­ne so­nuç­lara dik­kat çek­tiğini be­lir­ten Lo­ğoğ­lu, Ge­ri Ka­bul An­laş­ma­sı ile Vi­ze Mu­afi­ye­ti Met­ni­’nin ‘ön şar­t’ ola­rak iliş­ki­len­di­ril­me­si­ni ‘bü­yük ha­ta­’ ola­rak ni­te­len­dir­di. “Tür­ki­ye, bu şart­la­rı ye­ri­ne ge­ti­rir­se, AB en az 3.5 yıl son­ra bel­ki kıs­mi vi­ze ser­bes­ti­si­ni dev­re­ye so­ka­cak. Ya­ni biz öde­me­yi pe­şin yap­tık, kar­şı­lı­ğı­nı 3.5 yıl son­ra bel­ki ala­ca­ğı­z” de­di. Lo­ğoğ­lu, BM söz­leş­me­sin­de­ki göç­men hak­la­rı­nın AB is­te­di­ği için gör­mez­den ge­lin­di­ği­ni sa­vun­du. Lo­ğoğ­lu, “İa­de edi­len ya­sa­dı­şı göç­men­ler Tür­ki­ye­’de uzun sü­re ka­la­cak­. Tür­ki­ye ya­sa­dı­şı göç­men­le­rin ci­rit at­tı­ğı ül­ke ha­li­ne ge­le­ce­k” de­di. Ra­po­ru hü­kü­me­te de göndererek uya­ra­cak­la­rı­nı be­lirt­ti.


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • 200 personel alınacak23 Temmuz 2017 Pazar 13:43
 • Denizden ceset çıktı!23 Temmuz 2017 Pazar 13:02
 • ABD'den Türkiye itirafı!23 Temmuz 2017 Pazar 11:34
 • Erdoğan, Körfez turu öncesi konuştu23 Temmuz 2017 Pazar 10:40
 • İsrail-Filistin gerginliğinde flaş gelişme!22 Temmuz 2017 Cumartesi 22:13
 • Diyanet'in başına KTÜ'den profesör22 Temmuz 2017 Cumartesi 21:48
 • Almanlar vermezse daha iyisini yaparız22 Temmuz 2017 Cumartesi 21:01
 • Ege yine sallandı22 Temmuz 2017 Cumartesi 20:48
 • Darbecileri yakalayan komutan terfi etti22 Temmuz 2017 Cumartesi 20:46
 • Uluslararası toplum derhal harekete geçsin22 Temmuz 2017 Cumartesi 19:41
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.