• BIST 106.736
 • Altın 140,992
 • Dolar 3,5210
 • Euro 4,0955
 • Trabzon 24 °C
 • İstanbul 25 °C
 • Ankara 23 °C

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e 'devlet krizi' çağrısı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e 'devlet krizi' çağrısı
Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından Türkiye’de “devlet krizi” çıktığını savunun CHP’den Cumhurbaşkanı Gül’e “Devreye girin” çağrısı yapıldı. Altay, “Cumhurbaşkanı’nın bu süreçte sessiz kalması kabul edilemez” dedi

Yol­suz­luk ve rüş­vet so­ruş­tur­ma­la­rı­nı ta­kip için mil­let­ve­kil­le­rin­den olu­şan yol­suz­luk ma­sa­sı ku­ran CHP’­de göz­ler, Çan­ka­ya Köş­kü­’ne çev­ril­di.

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu ve ba­zı ge­nel baş­kan yar­dım­cı­la­rı ara­sın­da ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de, Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l’­ün “ya­şa­nan dev­let kri­zi­” ile il­gi­li dev­re­ye gir­me­si ge­rek­ti­ği gö­rü­şü di­le ge­ti­ril­di.

TEK ORGAN CUMHURBAŞKANI

CHP Grup Baş­kan­ve­ki­li En­gin Al­tay, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Ana­ya­sa­’nın 104. mad­de­si­nin “Cum­hur-baş­ka­nı dev­le­tin ba­şı­dır. Bu sı­fat­la Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’ni ve Türk mil­le­ti­nin bir­li­ği­ni tem­sil eder; Ana­ya­sa­’nın uy­gu­lan­ma­sı­nı, dev­let or­gan­la­rı­nın dü­zen­li ve uyum­lu ça­lış­ma­sı­nı gö­ze­ti­r” dü­zen­le­me­si­ni içer­di­ği­ni be­lir­te­rek şun­la­rı söy­le­di:

“Cum­hur­baş­ka­nı Gül, der­hal ha­re­ke­te geç­me­li­dir. Yü­rüt­me­den, yar­gı­ya fii­li mü­da­ha­le var­dır. Bu mü­da­ha­le, ka­bul edi­le­mez. Bu mü­da­ha­le­ye, ana­ya­sa­ya gö­re mü­da­ha­le ede­bi­le­cek tek or­gan, Cum­hur­baş­ka­nı­’dır. Dev­let De­net­le­me Ku­ru­lu ha­re­ke­te geç­me­li ya da Baş­ba­kan Er­do­ğan çağ­rı­la­rak, Ana­ya­sa­’da­ki güç­ler ay­rı­lı­ğı il­ke­si ha­tır­la­tıl­ma­lı­dır.”

“Cum­hur­baş­ka­nı Gül, şim­di ha­re­ke­te geç­me­ye­cek­se ne za­man ha­re­ke­te ge­çe­cek­ti­r” di­ye so­ran Al­tay söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü:

TARİHİ SORUMLULUĞU VAR

“Cum­hur­baş­ka­nı, Ana­ya­sa­’nın ver­di­ği yet­ki­le­ri ne za­man kul­la­na­cak­tır? Ana­ya­sal or­gan­lar ara­sın­da ade­ta bir sa­vaş ya­şan­mak­ta­dır. Yar­gı ve em­ni­yet güç­le­ri­ne kar­şı iti­bar­sız­laş­tır­ma kam­pan­ya­sı yü­rü­tül­mek­te­dir. Yü­rüt­me, yar­gı­ya ce­bir ve şid­det uy­gu­la­mak­ta­dır. Cum­hur­baş­ka­nı­’nın bu sü­reç­te ses­siz kal­ma­sı ka­bul edi­le­mez. Cum­hur­baş­ka­nı­’na bu­ra­dan Ana­ya­sa­’nın 104. mad­de­si­ni anım­sa­ta­rak çağ­rı ya­pı­yor ve gö­re­ve ça­ğı­rı­yo­ruz, Gül ta­ri­hi so­rum­lu­lu­ğu­nu ye­ri­ne ge­tir­me­li­dir.”

Umut Oran: Bakanlar Kurulu’nu hemen toplamalı

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Umut Oran, Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l’­ün, “A­na­ya­sa­’nın 104. mad­de­sin de ifa­de­si­ni bu­lan Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’nu top­la­ma yet­ki­si­ni­” kul­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­sın­da, İs­tan­bul mer­kez­li ope­ras­yon­la dev­let ku­rum­la­rı­nın bir­bir­le­riy­le ça­tı­şır ha­le gel­di­ği­ni ve hu­kuk dev­le­ti an­la­yı­şı­nın yok edil­di­ği­ni be­lir­ten Oran şun­la­rı söy­le­di:

“HA­RE­KE­TE GEÇ­ME­Lİ­”

“Cum­hur­baş­ka­nı, Ana­ya­sa­mız­da ifa­de­si­ni bu­lan la­ik, de­mok­ra­tik, sos­yal, hu­kuk dev­le­ti il­ke­le­ri­ni ko­ru­mak üze­re ye­min et­miş­tir. Cum­hur­baş­ka­nı dev­le­tin çi­vi­si çı­kar­ken, yol­suz­luk id­di­ala­rı ay­yu­ka çık­mış­ken, yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı yok edil­miş­ken, hu­ku­kun ol­ma­dı­ğı bir muz cum­hu­ri­ye­ti­ne ya­kı­şa­cak uy­gu­la­ma­lar ala­bil­di­ği­ne uy­gu­la­nır­ken da­ha ne bek­li­yor? Cum­hur­baş­ka­nı­’nın ses­siz kal­ma­sı ka­bul edi­le­mez. Cum­hur­baş­ka­nı, ar­tık ha­re­ke­te geç­me­li ve Ana­ya­sa­’nın 104. mad­de­sin­de ifa­de­si­ni bu­lan Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’nu top­la­ma yet­ki­si­ni kul­lan­ma­lı­dır. Baş­ba­kan ve ba­kan­la­rın iş­lem­le­ri hak­kın­da ge­re­ken he­sap so­rul­ma­lı, özel­lik­le hu­kuk ala­nı dı­şı­na çı­kan uy­gu­la­ma­lar or­ta­ya çı­kar­tıl­ma­lı­dır.”

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • 21 Temmuz 2017 Cuma Hutbesi20 Temmuz 2017 Perşembe 19:23
 • AK Parti'de yeni genel sekreter belli oldu20 Temmuz 2017 Perşembe 17:49
 • Türkeş'ten tek cümlelik veda20 Temmuz 2017 Perşembe 17:03
 • Hakkari ve Kandil’e hava harekatı20 Temmuz 2017 Perşembe 16:30
 • 3. Havalimanı'na ilk uçak şubatta20 Temmuz 2017 Perşembe 16:25
 • Kuruyan Düden Şelalesi suya kavuştu20 Temmuz 2017 Perşembe 16:12
 • 8 ilde FETÖ operasyonu20 Temmuz 2017 Perşembe 16:12
 • Türkiye'de son 10 yılda kaç orman yangını çıktı20 Temmuz 2017 Perşembe 15:50
 • 4 yıldır aranıyordu!20 Temmuz 2017 Perşembe 15:45
 • Türkiye-Almanya krizi tırmanıyor!20 Temmuz 2017 Perşembe 15:37
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.