• BIST 107.041
 • Altın 143,530
 • Dolar 3,5635
 • Euro 4,1526
 • Trabzon 23 °C
 • İstanbul 29 °C
 • Ankara 17 °C

'Devleti çete yönetiyor''

'Devleti çete yönetiyor''
17 Aralık’taki operasyonun ardından yolsuzluğun boyutunun 247 milyar lira olduğunu belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, “O parayla neler yapılabilirdi” diye sorup devam etti: 2 milyon 831 bin işsize 8 yıl asgari ücretten ücret ödenirdi. 6 GAP ve 30 tane Marm

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, 17 Ara­lı­k’­ta ya­pı­lanİs­tan­bul mer­kez­li ope­ras­yon­da yol­suz­lu­ğun bo­yut­la­rı­nın 247 mil­yar li­ra ol­du­ğu­nu kay­de­de­rek “Ar­ka­daş­la­rım bir he­sap yap­tı. Ne olur­du bu 247 mil­yar li­ray­la? 2 mil­yon 831 bin iş­si­ze 8 yıl as­ga­ri üc­ret­ten üc­ret öde­nir­di. 300 bin ata­ma bek­le­yen öğ­ret­me­nin ta­ma­mı ata­nır­dı ve 30 yıl ma­aş öde­nir­di... Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın bu olay­dan bu ka­dar ürk­me­si­nin ne­de­ni bu­” de­di.

‘HERKES İŞİNE BAKACAK’

Kı­lıç­da­roğ­lu, pa­rti ge­nel mer­ke­zin­de dü­zen­le­nen CHP İl Baş­kan­la­rı Se­çi­me Ha­zır­lık Top­lan­tı­sı­’nın açı­lı­şın­da ko­nuş­tu. AK Par­ti ik­ti­da­rı­nın dev­le­ti ça­lı­şa­maz ha­le ge­tir­di­ği­ni sa­vu­nan Kı­lıç­da­roğ­lu, “Bir Sa­yın Ba­kan di­yor ki ‘Her­kes ken­di işi­ne bak­sın.’ Bu de­mok­ra­si­ler­de çok te­mel söy­lem­dir. Her­kes ken­di işi­ne ba­ka­cak. Gö­re­vi­ni ak­sa­tan in­san ce­za hu­ku­ku­na gö­re ce­za­lan­dı­rı­lır ama her­kes gö­rev yap­sın der­ken bi­ri­le­ri­nin gö­rev yap­ma­sı­nı en­gel­le­mek de suç­tu­r” di­ye ko­nuş­tu. 17 Ara­lı­k’­ta Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en bü­yük yol­suz­luk ope­ras­yo­nunun ya­pıl­dı­ğı­nı id­di­a eden Kı­lıç­da­roğ­lu, “Şim­di bu­nu ka­pat­mak için ola­ğa­nüs­tü ça­ba har­cı­yor­lar. İk­ti­da­rın yap­ma­sı ge­re­ken ney­di; 1994’te Re­cep Tay­yip Er­do­ğan söy­le­miş­ti, ‘Yol­suz­lu­ğu ba­bam da yap­sa so­nu­na ka­dar ta­kip ede­ce­ği­m’ di­ye. Pe­ki bu­gün ne olu­yor? Ba­kan­lar, on­la­rın ço­cuk­la­rı ve ken­di ço­cu­ğu şa­ibe­li du­rum­da. E ni­ye bun­la­rı ta­kip et­mi­yor­sun? Sav­cı, po­lis, yar­gıç gö­re­vi­ni ya­pa­cak, en­gel­li­yor­sun. Ha­ni her­kes ken­di işi­ni ya­pa­cak­tı, sen ne­den en­gel­li­yor­sun? Yol­suz­luk­la­rı meş­ru­laş­tır­dı­ğı­nız an­dan iti­ba­ren top­lu­mun te­me­li­ne di­na­mit koy­muş olur­su­nuz. Top­lum çü­rü­r” de­di.

‘TEK TEK HESAPLADIK’

CHP li­de­ri, “yol­suz­lu­ğun bo­yut­la­rı­nın ga­ze­te­le­re yan­sı­dı­ğı ka­da­rıy­la 247 mil­yar li­ra ol­du­ğu­nu­” be­lir­te­rek, bu pa­ray­la ne­ler ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni he­sap­la­dık­la­rı­nı ak­tar­dı. Kı­lıç­da­roğ­lu, şun­la­rı söy­le­di:

“Ar­ka­daş­la­rım bir he­sap yap­tı. Ne olur­du bu 247 mil­yar li­ray­la? İş­siz­lik ül­ke­de en te­mel so­run. TÜ­İK’­in ve­ri­le­ri­ne gö­re 2 mil­yon 831 bin ki­şi şu an iş­siz. 247 mil­yar li­ray­la 2 mil­yon 831 bin iş­si­ze 8 yıl as­ga­ri üc­ret­ten üc­ret öde­nir­di. 300 bin ata­ma bek­le­yen öğ­ret­men var. Öğ­ret­men­le­rin ta­ma­mı ata­nır­dı ve bu öğ­ret­men­le­re 30 yıl ma­aş öde­nir­di. 9 mil­yon 500 bin emek­li var. Her emek­li­ye 25 bin li­ra ik­ra­mi­ye öde­nir­di. Emek­li kar­deş­le­rim iyi duy­sun­lar, si­zin ma­aş­la­rı­nız ne­den dü­şük, bun­dan dü­şük iş­te. Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu­’da 6 GAP ya­pı­lır­dı. 30 ta­ne Mar­ma­ray ya­pı­lır­dı. 5 bin 363 F-16 uça­ğı alı­na­bi­lir­di. Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın bu olay­dan bu ka­dar ürk­me­si­nin ne­de­ni bu.”

'Say say bitmez'

“He­lal pa­ra­nın ayak­ka­bı ku­tu­sun­da ne işi va­r”­di­ye so­ran Kı­lıç­da­roğ­lu, “Pa­ra say­ma ma­ki­ne­le­ri nor­mal­dir. Mil­yar­la­rı na­sıl sa­ya­cak­sın? Say say bit­mez. Ya­tak oda­sı­na koy­muş be­ye­fen­di sa­yı­yor. Ha­ram pa­ra­yı baş­ka tür­lü bi­ti­re­mez. Akı­yor oluk oluk. Mah­ke­me­den ka­rar alı­yor­lar. Sav­cı teb­liğ edi­yor, ‘Şu ki­şi­le­ri ge­ti­rin ifa­de­le­ri­ni ala­ca­ğı­z’. Va­li ta­li­mat ve­ri­yor, ‘Sa­kın hiç­bir po­lis ye­rin­den ay­rıl­ma­sın.’ İş­te ora­sı dev­le­tin çök­tü­ğü yer­dir. Açık­ça Ana­ya­sa­’ya, ya­sa­la­ra ay­kı­rı bir uy­gu­la­ma­yı yü­rüt­me or­ga­nı baş­lat­mış­tır. Çün­kü be­ye­fen­di­nin oğ­lu da var on­la­rın için­de, Bi­lal Er­do­ğan. Ge­le­me­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

Gül’e ‘Bakanlar Kurulu’nu topla çağrısı

Ko­nuş­ma­sın­da “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en bü­yük dev­let kri­zi­ni ya­şı­yo­r” di­yen CHP li­de­ri Kı­lıç­da­roğ­lu, “Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­’nın yap­ma­sı ge­re­ken ilk iş Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’nu top­la­mak ve ona baş­kan­lık yap­mak­tır. Ana­ya­sa bu yet­ki­yi ken­di­si­ne ve­ri­yor. Yet­ki­yi kul­lan­ma­yıp da ‘ben ne ya­pa­bi­li­ri­m’ di­ye­mez bir cum­hur­baş­ka­nı­” de­di. Kı­lıç­da­roğ­lu, Mec­lis Baş­ka­nı Ce­mil Çi­çe­k’­i de yar­gı hak­kın­da­ki söz­le­rin­den do­la­yı eleş­tir­di.

Çi­çe­k’­in “Yar­gı çök­müş­tü­r” söz­le­ri­ni ha­tır­la­tan Kı­lıç­da­roğ­lu, “Yar­gı çök­müş­tür di­yor. Ben so­ru­yo­rum ye­ni mi ak­lın ba­şı­na ge­li­yor? Dev­let çö­ker­ken, Cum­hur­baş­ka­nı­’na çık­tın mı? 8 mil­let­ve­ki­li tu­tuk­luy­ken ne­den zi­ya­ret et­me­din? Yar­gı bir utanç­tan kur­tar­dı Tür­ki­ye­’yi­” di­ye ko­nuş­tu.

‘MiT’iN OPERASYON YAPMA YETKiSi YOK’

Kı­lıç­da­roğ­lu, Ha­ta­y’­da­ki TIR ile il­gi­li id­di­ala­ra de­ği­nir­ken, İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala­’ya tep­ki gös­ter­di. Tür­ki­ye­’nin El Kai­de ve El Nus­ra gi­bi ra­di­kal un­sur­la­ra si­lah gön­de­ril­di­ği­ni sa­vu­nan Kı­lıç­da­roğ­lu, “Bir TIR ya­ka­la­nı­yor. ‘Bu TIR’­da si­lah va­r’ di­ye ih­bar ge­li­yor sav­cı­ya. Sav­cı hak­lı ola­rak mah­ke­me­den ara­ma ka­ğı­dı alı­yor ve TI­R’­ı ara­ya­cak. MİT gö­rev­li­le­ri gi­di­yor ve ‘Ha­yır bu­nu ara­ya­maz­sı­nı­z’ di­yor. Em­ni­yet, jan­dar­ma, sav­cı ta­li­mat ve­ri­yor, ‘A­ra­ya­cak­sı­nı­z’ di­yor. Va­li ya­zı ya­zı­yor, ‘Bu TIR Baş­ba­kan­lı­ğa ait, Mİ­T’­in kon­tro­lün­de. Ara­ma ya­pa­maz­sı­nız. Gü­ven­lik güç­le­ri çe­kil­si­n’ di­yor. Tek ka­lan sav­cı, ‘Ca­nı­mı zor kur­tar­dı­m’ di­yor o da çe­kip gi­di­yor. Dev­let böy­le­ce bir kez da­ha çök­müş olu­yo­r” de­di.

‘DEVLETİ ÇETE YÖNETİYOR’

MİT ya­sa­sı­na gö­re Mİ­T’­in ope­ras­yon yap­ma yet­ki­si­nin ol­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Kı­lıç­da­roğ­lu, “Mİ­T’­in si­lah ka­çak­çı­lı­ğı yap­mak gi­bi bir gö­re­vi de yok­tur. (İçiş­le­ri Ba­ka­nı­’nı kas­te­de­rek) ‘O­ra­da in­sa­ni yar­dım mal­ze­me­le­ri var­dı­’ di­yor. İn­sa­ni yar­dım var­sa açar­sı­nız, yi­ye­cek-içe­cek, ilaç çı­kar. İn­sa­ni yar­dım dev­let sır­rı olur mu? İn­sa­ni yar­dım­la dev­let gu­rur du­yar. Ne za­man­dan be­ri si­lah ka­çak­çı­lı­ğı in­sa­ni yar­dım ol­du hu­kuk dev­le­tin­de. Hu­kuk dev­le­ti yok Tür­ki­ye­’de. Dev­le­ti bir çe­te yö­ne­ti­yo­r” de­di.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • BAE'den haddini aşan açıklama!25 Temmuz 2017 Salı 17:53
 • Filistin davası davamızdır25 Temmuz 2017 Salı 17:36
 • O tişörtün sırrı ortaya çıktı!25 Temmuz 2017 Salı 17:30
 • Nüfus Hizmetleri Kanun Tasarısı TBMM’de25 Temmuz 2017 Salı 17:07
 • FETÖ'nün yeni yapılanması ortaya çıkarıldı25 Temmuz 2017 Salı 16:33
 • Bahçeli ile Davutoğlu arasında Türkeş gerilimi!25 Temmuz 2017 Salı 16:30
 • Yüksekova kaymakamına suikast girişimi25 Temmuz 2017 Salı 16:14
 • Katar, Türkiye ve ABD'den ortak tatbikat yapacak25 Temmuz 2017 Salı 15:52
 • Kapkaç anı kamerada!25 Temmuz 2017 Salı 15:47
 • Ölüm onları teğet geçti25 Temmuz 2017 Salı 15:43
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.