banner238
banner264

AB: Endişelerimiz doruk noktasında

17 Aralık’daki operasyonun ardından yaşanan son gelişmeler Avrupa’da “endişe konusu” oldu.

banner295
AB: Endişelerimiz doruk noktasında

Avrupa Konseyi, hükümetin HSYK’nın yapısını değiştirmek için Meclis’e sunduğu teklife tepki gösterdi. AB Komisyonu’ndan yapılan 2 ayrı açıklamada da yargı ve emniyetteki görevden almalar eleştirilerek hukukun üstünlüğü de dahil siyasi kriterlere uyulması istendi.

Av­ru­pa Bir­li­ği­’nin (AB) İs­tan­bul mer­kez­li yol­suz­luk ve rüş­vet so­ruş­tur­ma­sı­nın ar­dın­dan hü­kü­me­tin ta­sar­ruf­la­rı­na tep­ki­le­ri sü­rü­yor. AB Ko­mis­yo­nu, Tür­ki­ye­’de sav­cı ve po­lis­le­rin gö­rev­den alın­ma­sı­nın ken­di­le­ri için en­di­şe kay­na­ğı ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Ba­sın top­lan­tı­sın­da ko­nuy­la il­gi­li bir so­ru­yu ce­vap­la­yan AB Ko­mis­yo­nu Söz­cü­sü Oli­vi­er Ba­illy, “Bu ge­liş­me­ler, de­vam eden so­ruş­tur­ma­la­rı; ad­li­ye ve po­li­sin ko­nu­la­rı ba­ğım­sız ola­rak so­ruş­tu­ra­bil­me­si­ni za­yıf­la­ta­bi­li­r” de­di.

‘SEKTEYE UĞRAR’

Ba­illy, AB Ko­mis­yo­nu­’nun 17 Ara­lı­k’­tan bu ya­na yar­gı­nın ve yar­gı­nın ta­li­mat­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ha­re­ket eden po­li­sin, ara­la­rın­da yol­suz­lu­ğun da bu­lun­du­ğu suç­la­ra yö­ne­lik it­ham­la­rın ta­ma­men so­ruş­tu­rul­ma­sı, he­sap ve­re­bi­lir­li­ğin sağ­lan­ma­sı ve ba­ğım­sız bir şe­kil­de ha­re­ket et­me ka­pa­si­te­si­ni azal­ta­cak ya da bal­ta­la­ya­cak ey­lem­le­re yö­ne­lik en­di­şe­le­ri di­le ge­tir­di­ği­nin al­tı­nı çiz­di.

“Bu olay­la­rın baş­la­dı­ğı 17 Ara­lı­k’­tan bu ya­na, gö­rev­den al­ma­la­rın muh­te­mel yol­suz­luk­la il­gi­li id­di­ala­rın de­rin­le­me­si­ne araş­tı­rıl­ma­sı­nın sek­te­ye uğ­ra­ya­bi­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek bu ko­nu­da­ki en­di­şe­le­ri­mi­zi or­ta­ya koy­du­k” di­yen söz­cü, son 3 haf­ta­da çok sa­yı­da po­lis me­mu­ru­nun baş­ka gö­rev­le­re atan­ma­sın­dan da en­di­şe duy­duk­la­rı­nı ifa­de et­ti. Oli­vi­er Ba­illy, “A­day bir ül­ke olan Tür­ki­ye­’den, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü de da­hil ol­mak üze­re ka­tı­lım kri­ter­le­ri­ne bağ­lı kal­ma­sı, id­di­ala­rın so­ruş­tu­rul­ma­sı için ge­re­ken adım­la­rı at­ma­sı çağ­rı­sın­da bu­lu­nu­yo­ru­z” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du. Muh­te­mel usul­süz­lük­le­rin de yet­ki­li­ler ta­ra­fın­dan ay­rım­cı­lık ve ay­rı­ca­lık ya­pıl­ma­dan ta­raf­sız ve şef­faf şe­kil­de ele alın­ma­sı­nı is­te­yen Ba­illy, bu ko­nu­nun mü­za­ke­re baş­lık­la­rı açıl­ma­sı­na muh­te­mel et­ki­si­nin ise şu aşa­ma­da gün­dem­le­rin­de ol­ma­dı­ğı­nı ifa­de et­ti.

‘TARAFSIZLIĞI ETKİLER’

Ge­niş­le­me ve Av­ru­pa Kom­şu­luk Si­ya­se­ti­’n­den So­rum­lu Ko­mi­ser Ste­fan Fü­le­’nin söz­cü­sü Pe­ter Sta­no da, yar­gı­nın ta­li­ma­tıy­la ha­re­ket eden yar­gı ve em­ni­yet men­sup­la­rı­nın yol­suz­luk gi­bi suç­la­rı araş­tır­ma yet­ki­si­nin kı­sıt­lan­dı­ğı­na dik­kat çek­ti. Atı­lan adım­lar­la il­gi­li dev­let ku­rum­la­rı­nın ‘he­sap ve­re­bi­lir­li­ği­ni­n’ de za­rar gör­dü­ğü kay­det­ti. Sta­no, “En son An­ka­ra­’da 350 po­li­sin gö­rev­den alın­ma­sı ile ne­ti­ce­le­nen çok sa­yı­da po­li­sin gö­rev yer­le­ri­nin de­ğiş­ti­ril­me­si, de­vam et­mek­te olan so­ruş­tur­ma­la­rın ba­ğım­sız­lı­ğı, ta­raf­sız­lı­ğı ve et­kin­li­ği­ne muh­te­mel et­ki­le­ri açı­sın­dan en­di­şe­ye se­bep ol­mak­ta­dı­r” de­di.

SORUŞTURMAYI BALTALAR

Ge­niş­le­me­den So­rum­lu Ko­mi­se­r Ste­fan Fü­le­’nin ka­bi­ne­sin­den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da so­ruş­tur­ma­ son­rası ya­şa­nanları ‘en­di­şe­’ ile ta­kip et­tik­le­ri vur­gu­lan­dı. Açık­la­ma­da şöy­le de­nil­di: “Görevden almalar ­kay­gı ve­ri­ci­. Bu ge­liş­me­ler, sü­ren so­ruş­tur­ma­la­rı bal­ta­la­ya­bi­le­ce­ği gi­bi yar­gı ve em­ni­yet gü­cü­nün ba­ğım­sız bir şe­kil­de ça­lış­ma­la­rı­nı olum­suz et­ki­le­ye­bi­lir. 17 Ara­lı­k’­tan iti­ba­ren so­ruş­tur­ma­la­rı ve yar­gı­nın ba­ğım­sız ça­lış­ma­sı­nı en­gel­le­ye­bi­le­cek bu tür adım­lar­dan duy­du­ğu­muz en­di­şe­yi di­le ge­tir­dik. Yar­gı­nın ta­li­ma­tı üze­ri­ne ha­re­ke­te ge­çen po­li­sin ka­pa­si­te­si­nin za­yıf­la­tıl­ma­sı, yol­suz­luk da­hil tüm id­di­ala­rın kök­lü bir bi­çim­de araş­tı­rıl­ma­sı el­zem­dir.”

‘Hükümetin HSYK teklifi ciddi geri adım’

Tür­ki­ye­’nin ku­ru­cu üye­si ol­du­ğu Av­ru­pa Kon­se­yi, hü­kü­me­tin Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu­’nun (HSYK) ya­pı­sı­nı de­ğiş­tir­mek için Mec­li­s’­e sun­du­ğu tek­li­fe tep­ki gös­ter­di. Av­ru­pa Kon­se­yi İn­san Hak­la­rı Ko­mi­se­ri Nils Mu­iz­ni­eks, HSYK’­nın yet­ki­le­ri­ni kı­sıt­la­ya­cak tek­lif­le­rin yar­gı­nın ba­ğım­sız­lı­ğı için cid­di bir ge­ri adım ola­ca­ğı­nı açık­la­dı. Mu­iz­ni­ek­s’­in Twit­te­r’­da pay­laş­tı­ğı bu gö­rü­şü, Av­ru­pa Kon­se­yi Ba­sın Ofi­si ta­ra­fın­dan ya­zı­lı ola­rak da açık­lan­dı. Av­ru­pa Kon­se­yi ve Ve­ne­dik Ko­mis­yo­nu, 12 Ey­lül 2010 re­fe­ran­du­mu ön­ce­si HSYK tek­li­fi­ne bü­yük des­tek ver­miş­ti. Re­fe­ran­dum­la de­ğiş­ti­ri­len HSYK’­nın mev­cut ya­pı­sı AB Ko­mis­yo­nu, Av­ru­pa Par­la­men­to­su ve Av­ru­pa Kon­se­yi ta­ra­fın­dan tak­dir edi­li­yor. AB Ko­mis­yo­nu­’nun
Eki­m’­de açık­la­nan iler­le­me ra­po­run­da hü­kü­met uya­rı­la­rak 12 Ey­lül 2010 ka­za­nım­la­rın­dan ge­ri­ye gi­dil­me­me­si ta­lep edil­miş­ti.


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.