banner238
banner264

Cari açığı otomotiv sektörü yükseltiyor

Gelecek yıl için yüzde 3,5-4 büyüme tahmini yapan uzmanlar, en büyük problemin yine cari açık olacağını söylüyor. Prof. Dr. Murat Yülek, “Kendimizi zengin sanıp ithal ve pahalı otomobillere biniyoruz. Oysa zengin ülke değiliz” dedi

banner295
Cari açığı otomotiv sektörü yükseltiyor

İş ve eko­no­mi dün­ya­sın­da, ye­ni gi­re­ce­ği­miz 2014 yı­lıy­la il­gi­li bek­len­ti­ler ve tah­min­ler ele alı­nı­yor. Uz­man­la­rın ge­nel ön­gö­rü­sü­ne gö­re ge­le­cek yıl, bu yıl­dan çok da­ha dal­ga­lı ge­çe­cek. Bu yıl Tür­ki­ye­’nin yıl so­nu bü­yü­me ra­ka­mı­nın yüz­de 4 ci­va­rın­da ola­ca­ğı­nı tah­min eden uz­man­lar, 2014’te de yüz­de 3,5-4 ara­sın­da bir bü­yü­me ön­gö­rü­yor.

Yüz­de 7 bü­yü­me­li

İs­tan­bul Ti­ca­ret Üni­ver­si­te­si Eko­no­mi Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Mu­rat Yü­lek, dün­ya­da enf­las­yo­nun ar­tık öne­mi­ni yi­tir­miş bir gös­ter­ge ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, Tür­ki­ye­’de de bu­na faz­la ta­kıl­ma­mak ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çek­ti. Yü­lek, “Yüz­de 5-10 ara­sın­da­ki bir enf­las­yo­nu nor­mal ka­bul et­mek la­zım. Tür­ki­ye, ca­ri açık, dış den­ge ko­nu­su­na odak­lan­ma­lı­” de­di. Yü­lek, 2013 büt­çe­si­nin çok iyi ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Yü­lek, dış den­ge ko­nu­sun­da ise ka­ram­sar. “Hem yüz­de 7’ye ya­kın bü­yü­me­li, hem ca­ri açı­ğı dü­şür­me­li­yi­z”­di­yen Yü­lek, Çi­n’­in bu­nu ba­şar­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı.

Ca­ri açık­ta so­ru­nun net it­ha­lat­çı ül­ke ol­mak­tan kay­nak­lan­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Yü­lek, oto­mo­tiv sek­tö­rü­ne sö­zü ge­tir­di ve şöy­le ko­nuş­tu: “Net it­ha­lat, en çok oto­mo­tiv­den kay­nak­la­nı­yor. Ara­ba ca­mı­nı bi­le dı­şa­rı­dan ge­ti­ri­yo­ruz. Ay­rı­ca, in­san­la­rı­mız ken­di­le­ri­ni zen­gin zan­ne­de­rek en ye­ni, en pa­ha­lı oto­mo­bil­le­re bin­mek is­ti­yor­lar. Bu çok yan­lış, biz zen­gin bir ül­ke de­ği­liz.”

Na­kit­çi ül­ke ola­lım

Kre­di kar­tı­na ba­ğım­lı ha­le gel­di­ği­mi­ze de de­ği­nen Yü­lek, bu ko­nu­da Al­man­ya­’yı ör­nek gös­ter­di ve “Biz de na­kit eko­no­mi­si ol­ma­lı­yı­z” de­di. 2013 yı­lı­nın yıl­dız ül­ke­le­ri­ni sa­yar­ken Al­man­ya­’nın ba­şı çek­ti­ği­ni ha­tır­la­tan Yü­lek, İs­viç­re ve Gü­ney Ko­re­’nin bu ül­ke­yi iz­le­di­ği­ni söy­le­di.

Ekonominin geleceğini tüketiciler belirleyecek

Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­si Ulus­la­ra­ra­sı Fi­nans Bö­lü­mü Baş­ka­nı Doç. Dr. De­niz Gök­çe, ge­le­cek yıl eko­no­mi­de ne­ler ola­ca­ğı­nı tü­ke­ti­ci­le­rin be­lir­le­ye­ce­ği­ni söy­ler­ken, it­ha­la­tın ih­ra­cat­tan da­ha faz­la ol­ma­sı­nın bü­yü­me­yi aşa­ğı­ya çek­ti­ği­nin gö­rül­dü­ğü­nü ha­tır­lat­tı. 2014’te yüz­de 4’lük bü­yü­me ola­ca­ğı­na de­ği­nen Gök­çe, ABD Mer­kez Ban­ka­sı Fe­d’­in fi­nan­sal da­ral­ma ka­rar­la­rı­nın bi­zim gi­bi ge­liş­mek­te olan ül­ke­le­ri et­ki­le­ye­ce­ği­ni, Tür­ki­ye­’de bü­yük fir­ma­la­rın de­ğil, KO­Bİ­’le­rin bun­dan et­ki­le­ne­ce­ği­ni, bu ne­den­le dö­viz borç­la­rı­nın “si­gor­ta­” edil­me­si­ni öner­di.


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.