denizli escort izmir escort antalya escort Bodrum escort
banner238
banner302

Elektronikte yüzde 5 dolar zammı

Teknoloji perakendesini zor günler bekliyor. Döviz kurlarının yükselişi ve cep telefonunda taksit uygulamasının kalkacak olmasıyla elektroniğe en az yüzde 5 zam gelecek. İlk fiyat artışı bilgisayarda oldu

banner295
Elektronikte yüzde 5 dolar zammı

Dö­viz kur­la­rın­da ön­le­me­yen yük­se­liş elek­tro­nik fi­yat­la­rı­na zam­mı ka­çı­nıl­maz ha­le ge­tir­di. Cep te­le­fon­la­rın­da tak­sit­le­rin de son bu­la­ca­ğı 1 Şu­ba­t’­tan iti­ba­ren elek­tro­nik ci­haz­la­ra en az yüz­de 5 zam ge­li­yor. Gold Tek­no­lo­ji Mar­ket­le­ri Pa­zar­la­ma Mü­dü­rü Kı­lınç Or­han Er­de­mir Tür­ki­ye­’de sa­tı­lan elek­tro­nik ci­haz­la­rın yüz­de 95’i­nin it­hal ürün ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek dö­viz kur­la­rı­nın yük­sel­me­si­ni fi­yat­la­ra yan­sıt­mak zo­run­da ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.

‘Kuru sabitleyemeyiz’

1 Şu­ba­t’­tan iti­ba­ren Gold Bil­gi­sa­yar ile bir­lik­te di­ğer tek­no­lo­ji mar­ket­le­rin­de de zam­mın ka­çı­nıl­maz ol­du­ğu­nu an­la­tan Er­de­mir “Kur sa­bit­le­me gi­bi bir şan­sı­mız da yok. Çün­kü bu sek­tör­de uzun sü­re­li stok­lar­la ça­lı­şı­la­maz. Ürün­ler sü­rek­li ye­ni­le­ni­yor ve hız­lı tü­ke­ti­li­yo­r” de­di.

Pazar daralacak

Ge­rek cep te­le­fon­la­rın­da tak­sit­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı ge­rek­se kur ar­tı­şı­nın pa­za­rı cid­di bir öl­çü­de da­ral­ta­ca­ğı­na da dik­kat çe­ken Er­de­mir “Do­ğal ola­rak in­san­lar alış­ve­riş­le­ri­ni er­te­le­ye­cek­ler. Sa­de­ce al­mak zo­run­da ol­duk­la­rı ci­haz­la­rı sa­tın ala­cak­la­r” di­ye ko­nuş­tu.

Kurlar kalıcı olursa iş değişir

Tek­no­sa Ge­nel Mü­dü­rü Ne­cil Oy­man ise şun­la­rı söy­le­di: “Müş­te­ri­le­ri­mi­zin ku­ra da­ir dal­ga­lan­ma­lar­dan he­men et­ki­len­me­me­si için dö­viz baz­lı eti­ke­ti­miz yok. Sa­tın al­ma­la­rı­mı­zı TL cin­sin­den yap­tı­ğı­mız için dö­viz ris­kin­den di­rekt et­ki­len­mi­yo­ruz. Şu ana ka­dar kur yük­se­li­şin­den fi­yat­la­ra yan­sı­ma ol­ma­dı. Dö­vi­zin ka­lı­cı ol­ma­sı ha­lin­de aşa­ma­lı ve do­lay­lı ola­rak ön­ce alım­la­ra son­ra da sa­tış fi­yat­la­rı­na yan­sı­ma­sı ola­cak­tır. Şu­batta ku­run et­ki­si ile il­gi­li tab­lo da­ha net ha­le ge­le­cek­tir.”

PC’ye zam geldi

Bir sü­re ön­ce Elec­tro­world ve Darty gi­bi sek­tö­rün önem­li ya­ban­cı oyun­cu­la­rı­nın Tür­ki­ye ope­ras­yon­la­rı­nı sa­tın alan yer­li fir­ma Bi­meks Ge­nel Mü­dü­rü Arif Bay­rak­tar da şu an için cep te­le­fon­la­rın­da ol­ma­sa da kur­la­rın et­ki­siy­le bil­gi­sa­yar fi­yat­la­rın­da bir mik­tar ar­tış yap­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek kur sa­bit­le­me gi­bi bir plan­la­rı­nın ol­ma­dı­ğı­nı di­le ge­tir­di.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
trabzon escort
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.