banner238
banner264

Kıdem tazminatında taşeron işçilere 2 sürpriz

Kıdem tazminatında taraflarla uzlaşma sağlayamayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taşeron işçilikle ilgili düzenleme hazırlıyor. İşçi sendikaları, taşeron işçisine toplu sözleşme ve kademeli ücret için bastırıyor.

banner295
Kıdem tazminatında taşeron işçilere 2 sürpriz

Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­li­k’­in iş­çi ve iş­ve­ren sen­di­ka­la­rı­nı bir ara­ya ge­tir­di­ği top­lan­tı­dan kı­dem taz­mi­na­tı­na iliş­kin bir so­nuç çık­maz­ken, ta­şe­ron iş­çi­le­re yö­ne­lik sür­priz ge­liş­me ya­şan­dı.

Öne­ri­miz ka­bul gör­dü

Hak-İş Baş­ka­nı Mah­mut Ars­lan, ta­raf­lar ara­sın­da uyuş­maz­lık ya­şan­sa da­hi ta­şe­ron iş­çi­ler­le il­gi­li ça­lış­ma­nın de­vam et­me­si­ni Çe­li­k’­ten ta­lep et­tik­le­ri­ni söy­le­di. Çe­li­k’­e, “İş­çi sen­di­ka­la­rı­nın öne­ri­le­ri­ni dik­ka­te alan bir ça­lış­ma­yı Mec­li­s’­e ge­ti­rin, des­tek­le­ye­li­m” de­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ars­lan, bu öne­ri­le­ri­nin ka­bul edil­di­ği­ni, Ça­lış­ma Ba­kan­lı­ğı­’n­da bu yön­de bir ça­lış­ma­nın baş­la­dı­ğı­nı bil­dir­di.

Top­lu söz­leş­me hak­kı

Ars­lan, ta­şe­ron iş­çi­le­rin ça­lış­ma şart­la­rı­nın dü­zel­til­me­si­ne yö­ne­lik dü­zen­le­me için “top­lu iş söz­leş­me­si­” ve “ka­de­me­li maa­ş” baş­lık­la­rı­nı ta­şı­yan iki öne­ri sun­duk­la­rı­nı ifa­de et­ti. Top­lu söz­leş­me ta­lep­le­ri­nin ka­bul edil­me­si ha­lin­de, yet­ki alı­nan iş­yer­le­rin­de ta­şe­ron iş­çi üc­ret­le­ri­nin top­lu söz­leş­mey­le be­lir­le­ne­ce­ği­ni söy­le­yen Ars­lan, bu­nun için Ka­mu İha­le Ya­sa­sı­’n­da de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.

Ars­lan, böy­le­ce top­lu söz­leş­mey­le iş­çi­le­re sağ­la­nan zam­la­rın iha­le be­de­li­ne son­ra­dan ila­ve edi­le­bi­le­ce­ği­ni ve dev­let ku­rum­la­rı ta­ra­fın­dan zam­mın öde­ne­bi­le­ce­ği­ni ifa­de et­ti. Hak-İş’­in ikin­ci öne­ri­si ise ta­şe­ron iş­çi­le­ri as­ga­ri üc­ret sı­nır­la­ma­sın­dan kur­tar­ma­yı ön­gö­rü­yor. Bu­na gö­re ta­şe­ron iş­çi­le­rin maa­şı eği­tim du­rum­la­rı­na gö­re ka­de­me­li ola­rak yük­se­le­cek. Böy­le­ce en dü­şük eği­tim­li ve ni­te­lik­siz iş­çi­ler as­ga­ri üc­ret dü­ze­yin­de ma­aş alır­ken yük­sek eği­tim­li ve ni­te­lik­li iş­çi­ler as­ga­ri üc­re­tin çok üze­rin­de ma­aş al­ma im­ka­nı­na ka­vu­şa­cak. Bu­nun için de yi­ne İha­le Ka­nu­nu­’n­da de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı ge­re­ke­cek.

Tanım değişirse destek vermeyiz

Hak-İş Baş­ka­nı Ars­lan, Ba­kan Çe­li­k’­in iki öne­ri­ye sı­cak bak­tı­ğı­nı, ba­kan­lık bün­ye­sin­de bu iki dü­zen­le­me­nin de için­de ol­du­ğu bir ça­lış­ma­yı baş­lat­tı­ğı­nı be­lir­tir­ken, şöy­le de­vam et­ti: “Böy­le bir dü­zen­le­me­nin di­ğer sen­di­ka­lar ta­ra­fın­dan da ka­bul edi­le­bil­me­si için İş Ka­nu­nu­’nun 2’n­ci mad­de­sin­de­ki ta­nı­mın ke­sin­lik­le de­ğiş­me­me­si ge­re­ki­yor. Ak­si hal­de biz de des­tek ver­me­yiz” de­di.


KAYNAK:  BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.