denizli escort izmir escort antalya escort Bodrum escort
banner238
banner302

Türkiye doğalgaz elektiriğinde lider

Türkiye, ithalatçı olmasına rağmen, dünyada en fazla doğalgazdan elektrik üreten ülke konumunda.

banner295
Türkiye doğalgaz elektiriğinde lider

 Uzmanlar sert kışlarda enerji krizlerinin yaşanmaması için mutlaka kömür ve yenilenebilir kaynakların devreye girmesi gerektiğini söylüyor.

Ge­çen haf­ta ya­şa­nan elek­trik ke­sin­ti­le­ri göz­le­ri ener­ji kay­nak­la­rı­na çe­vir­di. İt­hal et­ti­ği hal­de elek­tri­ğin bü­yük kıs­mı­nı do­ğal­gaz­dan kar­şı­la­yan Tür­ki­ye ay­nı sı­kın­tı­la­rı her kış ya­şı­yor. Uz­man­lar elek­trik­te plan­sız­lık ne­de­niy­le arz-ta­lep den­ge­sin­de ge­rek­li alt­ya­pı­nın sağ­la­na­ma­dı­ğı­nı ve it­ha­lat­la kar­şı­la­nan do­ğal­gaz­la elek­trik üre­ti­mi­nin çok art­mış ol­ma­sı­nın ya­şa­nan­la­rı ka­çı­nıl­maz kıl­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor.

Elek­trik üre­ti­min­de do­ğal­gaz­dan üre­ti­me al­ter­na­tif ve çev­re­ye uyum­lu kay­nak­lar, yıl­lar­dır dev­re­ye so­kul­ma­dı. Gü­neş ve rüz­gâr ener­ji­sin­de bü­rok­ra­si çok ya­vaş yü­rü­yor. Yıl­lar­dır ko­nu­şul­ma­sı­na rağ­men bu­gün hâlâ elek­tri­ğin an­cak yüz­de 3’ü rüz­gâr­dan kar­şı­la­nır­ken, gü­neş ener­ji­si ve di­ğer ye­ni­le­ne­bi­lir kay­nak­lar­dan el­de edi­len ener­ji­nin ora­nı yüz­de 2’ler se­vi­ye­sin­de.

Rus­ya­’da bi­le yüz­de 49

Ya­şa­nan elek­trik ke­sin­ti­le­ri­nin en bü­yük se­be­bi do­ğal­ga­za da­ya­lı elek­trik üre­ti­mi­nin çok art­mış ol­ma­sı. Co­ren Elek­trik Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali­han Çi­çek, uzun za­man­dır ih­mal edi­len al­ter­na­tif kay­nak­la­rın bir tür­lü dev­re­ye so­kul­ma­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Çi­çek, “Do­ğal­ga­zın, ısın­ma ih­ti­ya­cı için Tür­ki­ye­’nin bü­yük bö­lü­mü­ne yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı da so­ru­nun had saf­ha­ya çık­ma­sı­na se­bep ol­du­” de­di.

Kö­mü­rü değerlendirmeliyiz

Ha­zar Stra­te­ji Ens­ti­tü­sü, Stra­te­ji ve Po­li­ti­ka Ko­or­di­na­tö­rü Ef­gan Nif­ti, Tür­ki­ye­’nin yap­ma­sı ge­re­ken­le­rin kay­nak çe­şit­li­ği­ni ar­tı­ra­rak, özel­lik­le ye­rel kay­nak­la­ra ağır­lık ve­re­rek de­po­la­ma­yı yap­ma­sı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ye­rel kö­mü­rün mut­la­ka kul­la­nı­mı­nın ar­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de eden Nif­ti, da­ha faz­la ül­ke­den do­ğal­gaz alı­mı­nın hem fi­yat avan­ta­jı sağ­la­ya­ca­ğı­nı hem de böy­le sı­kın­tı­la­rı azal­ta­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı.

72 il kullanıyor

2002’de sa­na­yi ile ko­nut­ta 5 şeh­re, sa­de­ce sa­na­yi­de ise 9 şeh­re gi­den do­ğal­gaz, bu­gün 72 şeh­re ulaş­mış du­rum­da. Do­ğal­ga­zı il ve il­çe­ler­de yay­gın­laş­tır­ma ça­lış­ma­la­rı sü­rü­yor. 2002’de 132,6 mil­yar kWh sa­at olan elek­trik tü­ke­ti­mi yak­la­şık iki kat ar­ta­rak 2012 yı­lın­da 242 mil­yar kWh’­ye ulaş­tı. 2002’de do­ğal­gaz­dan elek­tri­ği­mi­zin yüz­de 40,29’u üre­ti­lir­ken, şim­di yüz­de 50’si üre­ti­li­yor.

215 doğalgaz santrali var

Elek­trik ener­ji­si üre­tim san­tra­li 2013 yı­lı Ekim ayı so­nu iti­ba­rıy­la 883’e yük­sel­di. San­tral­le­rin 446’sı hid­ro­lik, 27’si kö­mür, 70’i rüz­gar, 13’ü jeo­ter­mal, 215’i do­ğal­gaz, 38’i ye­ni­le­ne­bi­lir ve atık, 8’i çok ya­kıt­lı, 44’ü çok ya­kıt­lı ve 22 ade­di sı­vı ya­kıt­lı­. Öte yandan de­po­la­ma için Tuz Gö­lü­’n­de de­vam eden ça­lış­ma­lar da yıl­lar­dır so­nuç­lan­dı­rı­la­ma­dı. Tuz Gö­lü­’n­de plan­la­nan 12 de­po­la­ma ku­yu­sun­dan sa­de­ce 2’si açı­la­bil­di.

Dünya kömürden üretiyor

Dün­ya­da elek­trik üre­ti­min­de kul­la­nı­lan kay­nak­la­rın da­ğı­lım­la­rı in­ce­len­di­ğin­de elek­trik üre­ti­mi için en yay­gın ola­rak kul­la­nı­lan kay­na­ğın kö­mür ol­du­ğu gö­rü­lü­yor.

BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.