• BIST 100.618
 • Altın 141,095
 • Dolar 3,5120
 • Euro 3,9960
 • Trabzon 24 °C
 • İstanbul 27 °C
 • Ankara 17 °C

Gençlerimizi kızlı erkekli iyi yetiştirin

Gençlerimizi kızlı erkekli iyi yetiştirin
Giresun Üniversitesi Rektörlüğü’nü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Gül, hocalara, “Devlet üzerine düşeni yapıyor. Şimdi artık size emanet ettiğimiz çocukları, gençleri, kızlı erkekli en iyi şekilde yetiştirmelisiniz” dedi.

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Ka­ra­de­niz ge­zi­si­nin ikin­ci gü­nün­de Gi­re­su­n’­da çe­şit­li te­mas­lar­da bu­lun­du. İlk ola­rak va­li­li­ği zi­ya­ret eden Gü­l’­e va­tan­daş­lar yo­ğun il­gi gös­ter­di. El­le­rin­de­ki Türk bay­rak­la­rıy­la ken­di­si­ne sev­gi gös­te­ri­sin­de bu­lu­nan va­tan­daş­lar­la se­lam­la­şan Gül, da­ha son­ra bu­ra­da va­tan­daş­la­ra hi­tap et­ti. Ar­dın­dan va­li­li­ğe ge­çen Gül ga­ze­te­ci­le­rin gün­de­me iliş­kin so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­dı.

BÜ­YÜK FIR­SAT KA­ÇI­YOR

Ye­ni ana­ya­sa ça­lış­ma­la­rı­na iliş­kin so­ru üze­ri­ne Gül, “Bü­yük fır­sat ta­bi­i ka­çı­yor. Çok ge­ci­kil­miş ol­du. As­lın­da ge­çen Mec­li­s’­te de bir ana­ya­sa ya­pı­la­bi­lir­di. Bu Mec­li­s’­te de top­lu­mun çok bü­yük bir ar­zu­su var, bü­tün si­ya­si par­ti­le­rin ar­zu­su va­r” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du. Gül da­ha son­ra Fın­dık Araş­tır­ma İs­tas­yo­nu­nu ve Gi­re­sun Üni­ver­si­te­si Rek­tör­lü­ğü­’nü zi­ya­ret et­ti. Te­mel ko­nu­lar­da bü­tün si­ya­si par­ti­le­rin çok ay­rı düş­tü­ğü ka­na­atin­de ol­ma­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Gül, şöy­le de­vam et­ti:

“A­ma ma­ale­sef ger­çek­le­şe­me­di. Bu­nu 4-5 ay ön­ce de gör­müş­tüm ben. O za­man da ka­na­ati­mi, üzün­tü­mü pay­laş­mış­tım. Ar­tık ha­yır­lı­sı di­ye­ce­ğiz. İn­şal­lah ile­ri­de bu fır­sat olur. An­la­yış­la­rı­mız de­ği­şir­se, zi­hin­le­ri­miz­de de­ği­şik­lik­ler olur­sa me­tin­le­ri­miz fark­lı da ya­zı­lı ol­sa biz en azın­dan zi­hin­le­ri­miz­de, an­la­yış­la­rı­mız­da da­ha ge­niş viz­yon­da dav­ra­na­bi­li­riz, da­ha de­mok­ra­tik dav­ra­na­bi­li­riz. Stan­dart­la­rı­mı­zı fii­len yük­sel­te­bi­li­riz. Umut ede­rim ki ile­ri­de ger­çek­le­şir.”

Gül, Gi­re­sun Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Ay­gün At­ta­r’­ın ma­ka­mın­da ba­sın men­sup­la­rı­nın gö­rün­tü al­dı­ğı sı­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, ka­mu kay­nak­la­rı­nın bü­yük bö­lü­mü­nün üni­ver­si­te­le­re ay­rıl­dı­ğı­nı, kam­püs­le­rin gü­zel bi­na­lar­la ge­niş­le­di­ği­ni kay­det­ti.

Gül, “Dev­let üze­ri­ne dü­şe­ni ya­pı­yor. Şim­di ar­tık si­ze ema­net et­ti­ği­miz ço­cuk­la­rı, genç­le­ri, kız­lı er­kek­li, on­la­rı en iyi şe­kil­de ye­tiş­tir­me­li­si­niz. Bi­na­lar gü­zel ola­bi­lir, sa­ray gi­bi bi­le ola­bi­lir ama için­de­ki eği­ti­min se­vi­ye­si ye­ter­li de­ğil­se içe­ri­de­ki va­kit bo­şa geç­miş olur. Li­se üs­tü bir eği­tim ol­muş olur. Bu­na çok dik­kat et­mek ge­re­kir. Ba­ra­ka­da eği­tim ya­pı­la­bi­lir ama eği­ti­min ka­li­te­si çok iyi olur­sa ço­cu­ğu­nu­zu gön­der­mek için ora­yı ter­cih eder­si­niz. ‘Sa­ray gi­bi gör­kem­li bi­na­la­rın ol­du­ğu üni­ver­si­te­ye de­ğil o ba­ra­ka­da ço­cu­ğum eği­tim al­sı­n’ der­si­ni­z” di­ye ko­nuş­tu.

LOKOMOTİF YAPMALISINIZ

Cum­hur­baş­ka­nı Gül, üni­ver­si­te­le­rin şe­hir­le bü­tün­leş­me­si­nin öne­mi­ne de­ği­ne­rek, “Bu­lun­du­ğu­nuz ye­re lo­ko­mo­tif­lik yap­ma­nız ge­re­ki­yor. Bu­lun­du­ğu­nuz şeh­rin prob­lem­le­ri­nin çö­zü­mün­de araş­tır­ma­lar ya­pıl­ma­sı, ye­ri ge­lir sa­na­yi­de, ye­ri ge­lir tu­rizm­le, ta­rım­la iç içe ol­mak ve on­la­ra yol gös­te­ri­ci ol­mak yi­ne üni­ver­si­te­le­rin gö­rev­le­rin­den­di­r” di­ye ko­nuş­tu.

BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • YAŞ mesaisi başladı!28 Haziran 2017 Çarşamba 18:20
 • MTA Oruç Reis Karadeniz'e açıldı28 Haziran 2017 Çarşamba 18:16
 • Bahçeli'den Ozan Arif’e suç duyurusu28 Haziran 2017 Çarşamba 17:51
 • Kilis'te askeri araç devrildi28 Haziran 2017 Çarşamba 16:54
 • CHP'den flaş yürüyüş açıklaması28 Haziran 2017 Çarşamba 16:47
 • Buraya çözüm için geldik!28 Haziran 2017 Çarşamba 16:18
 • Hakkari'den acı haber28 Haziran 2017 Çarşamba 13:18
 • TSK Kuzey Irak'ı bombaladı28 Haziran 2017 Çarşamba 13:10
 • Afrika sıcakları geliyor!28 Haziran 2017 Çarşamba 13:01
 • İzni olmadan taşındı tazminatı kazandı28 Haziran 2017 Çarşamba 12:38
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.