• BIST 108.936
 • Altın 151,021
 • Dolar 3,6663
 • Euro 4,3295
 • Trabzon 20 °C
 • İstanbul 20 °C
 • Ankara 19 °C
 • Onazi'den Yanal'a gönderme...
 • “Ben yokum” dedi mi?
 • Hacıosmanoğlu hükümet çevresinde nabız yokluyor…
 • Onazi'den Yanal'a gönderme...
 • “Ben yokum” dedi mi?
 • Hacıosmanoğlu hükümet çevresinde nabız yokluyor…

''Gezi Parkı eylemleri derin odakların işi''

''Gezi Parkı eylemleri derin odakların işi''
MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural Gezi olayları hakkında yaptığı açıklamada hükümeti de eleştirirken bu eylemlerin derin odakların işi olduğunu ifade etti.

 MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural çarpıcı açıklamalar yaptı. Sokak eylemlerinin kabul edilemez olduğunu belirten Vural, “Gezi Parkı eylemleri derin odakların işi” dedi.

TEC­RÜ­BE­LE­Rİ­MİZ VAR

Bugün gazetesine konuşan Vural “Ge­zi Par­kı olay­la­rın­da biz bi­raz da­ha de­ğer­ler ek­se­nin­den bak­tık. Ge­zi Par­kı ek­se­nin­de oluş­tu­ru­lan mu­ha­le­fet sa­de­ce ora­da­ki mu­ha­le­fet de­ğil­di. Top­lu­mun ge­ne­lin­de şi­ka­yet ko­nu­la­rı var­dı. O şi­ka­yet ko­nu­la­rın­da biz de­mok­ra­tik ba­rış­çıl bir şe­kil­de ya­pı­lan iti­raz­la­rı de­ğer­ler ekse­nin­de doğ­ru gör­dü­ğü­mü­zü ifa­de et­tik. Ama mü­da­ha­le­nin bo­yu­tu ve mar­ji­nal­leş­ti­ri­le­rek şid­det sar­ma­lı­na so­kul­ma­sı­nı doğ­ru bul­ma­dık. Çün­kü bi­zim geç­miş­ten de tec­rü­be­le­ri­miz var.

Bu olay­lar baş­ka de­rin mer­kez­le­ri dev­re­ye so­kar. Pro­vo­kas­yon­lar yö­nü­nü de­ğiş­ti­rir ve bu­nun­la top­lum hu­zu­ru­nu bo­zan bir an­la­yış yer­leş­ti­ril­me­ye baş­la­nır. Bu­nun bir­ta­kım mü­da­ha­le­ler­le de yön­len­di­ril­di­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz.

EY­LEM­LE­Rİ KA­BUL ET­Mİ­YO­RUZ

Bir ta­kım mar­ji­nal un­sur­la­rın bu sü­re­ce da­hil ol­ma­sı­nı te­min et­mek. Bu bir si­ya­set mü­hen­dis­li­ği idi. Baş­tan böy­le mi plan­lan­dı onu çok bil­mi­yo­rum ama bir­ta­kım fai­li meç­hul ko­nu­lar var. Öte yan­dan sa­bah mü­da­ha­le eden kim? Ta­li­ma­tı ve­ren kim? Ya­kan kim? ‘3 ay ön­ce­den bil­gi sa­hi­biy­di­k’ de­ni­li­yor.

Ni­ye en­gel­len­me­di? Yi­ne o sü­reç üzerinden si­ya­si ma­ni­pü­las­yon­lar ya­pı­lı­yor. Biz MHP ola­rak ‘So­kak ey­lem­le­ri ke­sin­lik­le ka­bul edi­le­me­z’ de­dik. Ten­ce­re ta­va ça­lan­la­rı ih­bar edin, bun­lar te­rö­rist­tir gi­bi öte­ki­leş­tir­me yak­la­şım­la­rı­nı da doğ­ru bul­ma­dı­ğı­mı­zı söy­le­me­li­yim. Asıl prob­lem öte­ki­leş­tir­me.

Kar­şı ta­ra­fı dış­la­yan, ça­tış­tı­ran ve hor gö­ren bir yak­la­şım tar­zı. O ba­kım­dan biz sağ­lık­lı bir nok­ta­da dur­du­ğu­mu­zu dü­şü­nü­yo­ruz. O sü­re­cin bir­ta­kım de­rin mer­kez­ler ta­ra­fın­dan yön­len­di­ril­di­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum.”

ÇÖZÜM SÜRECİ BEDEL ÖDETTİRİYOR

Çö­züm sü­re­ci­ni de­ğer­len­di­rir­ken mil­let­ten ger­çek­le­rin giz­len­di­ği­ni id­di­a eden Vu­ral, “Yurt­dı­şı­na çe­ki­lin­ce sü­reç baş­lar de­nil­di. Son­ra, ‘Si­lah­la­rı­nı bı­rak­sın­lar git­sin­ler, ar­dın­dan si­lah­la­rıy­la git­sin­le­r’ de­di­ler. Şim­di ise ‘Si­lah­la­rıy­la kal­sın­la­ra­’ dön­dü­” di­ye ko­nuş­tu. “Şu an­da si­lah­lı te­rör ör­gü­tü si­lah­la­rıy­la Tür­ki­ye­’de ve meş­ru. Do­la­yı­sıy­la mil­let hep kan­dı­rıl­dı. Bu sü­reç­te gö­rül­mek­te­dir ki çö­züm Öca­la­n’­ın çö­zü­mü. Öca­la­n’­ın çö­zü­mü de KCK top­lum ör­güt­len­me mo­de­li­di­r” di­yen Vu­ral şöy­le de­vam et­ti:

AB ÜYE­Lİ­Ğİ­Mİ­ZE BEN­Zİ­YOR

“15 Ağus­tos 2009’da söy­len­di. Bu aşa­ma­ya git­mek için 3 aşa­ma öne­ril­di. Bi­rin­ci­si ateş­kes, ikin­ci aşa­ma ya­sal ana­ya­sal gü­ven­ce­ler sta­tü me­se­le­si, üçün­cü aşa­ma da PKK’­ya af ve si­ya­set yap­ma. Bu­gün gel­di­ği­miz nok­ta­da bir­ta­kım mah­fil­ler­de KCK’­nın ku­ru­lu­şun­dan tu­tun Os­lo­’da ya­pı­lan gö­rüş­me­le­rin hep­si pa­ra­lel dev­let oluş­tur­mak için atı­lan adım­lar­dır. Ucu açık mü­za­ke­re­ler. Bi­zim AB üye­li­ği­mi­ze ben­zi­yor.

Bu sü­reç Tür­ki­ye­’ye be­del ödet­ti­ri­yor. So­nuç­ta gel­di­ği­miz nok­ta­da ben­ce Tür­ki­ye 4 par­ça­lı Kür­dis­ta­n’­ı in­şa edi­yor. Bu­nun böl­ge­de ya­şa­yan in­san­lar ta­ra­fın­dan tas­vip edil­di­ği­ni ka­bul et­me­miz müm­kün de­ğil. Çün­kü ora­da­ki in­san­lar PKK’­nın bu­ra­da­ki ha­ki­mi­ye­tin­den ra­hat­sız. PKK fii­li ola­rak bu­ra­da tek ha­kim ol­du. Kürt kö­ken­li in­san­lar PKK’­ya tes­lim edil­di. MHP ola­rak biz da­ha çok sü­re­cin si­ya­si so­nuç­la­rı üze­rin­de odak­la­nı­yo­ruz. El­bet­te kan ak­ma­ma­sın­dan mem­nu­ni­yet du­yu­yo­ruz ama dev­le­ti ve mil­le­ti ye­ni­den ta­nım­la­yan bu si­ya­si sü­reç ile­ri­de bi­ze da­ha bü­yük be­del­ler ödet­ti­rir.”

BÜYÜKŞEHİR YASASI LEHİMİZE

Ye­rel se­çim ça­lış­ma­la­rı­nın star­tı­nı ver­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ok­tay Vu­ral, “Ba­lı­ke­sir, Is­par­ta, Ak­sa­ray ve Gi­re­su­n’­da aday­la­rı­mız be­lir­len­di. Aday­la­ra mer­kez ka­rar ve­rir­ken her ha­lü­kar­da halk­tan al­dı­ğı­mız na­bız yok­la­ma­la­rı da et­ki­li olu­yor. An­cak teş­ki­la­tın mu­ta­ba­ka­ta var­dı­ğı aday var­sa mer­kez bu­na onay ve­ri­yo­r” de­di. İs­tan­bul ada­yı için bir­kaç ki­şiy­le gö­rüş­tük­le­ri­ni be­lir­ten Vu­ral, “An­ka­ra için Man­sur Be­y’­in (Ya­vaş) ol­ma­ya­ca­ğı­nı ge­nel baş­ka­nı­mız açık­la­mış­tı­” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

Ye­ni Ye­rel Yö­ne­tim­ler Ya­sa­sı­’n­da köy­le­rin bü­yük­şe­hir­le­re da­hil edil­me­si­nin MHP’­nin avan­ta­jı­na ola­ca­ğı­nı sa­vu­nan MHP Grup Baş­kan Ve­ki­li şun­la­rı söy­le­di: “Ta­bii bu­ra­da önem­li olan va­tan­da­şın se­çim­de ver­dik­le­ri oy­la ne­yi na­sıl et­ki­le­ye­cek­le­ri­ni, ne ya­pa­cak­la­rı­nı iyi al­gı­la­ta­bil­mek. Çün­kü ye­rel se­çim­le­rin de bir si­ya­si so­nu­cu me­sa­jı ola­cak. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ve ge­nel se­çim­ler var. Bu se­çim­le­rin bir me­saj ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni va­tan­da­şı­mı­za ifa­de edi­yo­ruz.”

Bir ön­ce­ki ye­rel se­çim­de oyla­rı­nın yüz­de 14 ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Vu­ral, “Son yap­tı­ğı­mız öl­çüm­ler­de par­ti­miz yüz­de 16-20 ara­sı oy alı­yor” di­ye ko­nuş­tu.

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Kimlikte yeni dönem!20 Ekim 2017 Cuma 10:50
 • 20 Ekim 2017 Cuma Hutbesi20 Ekim 2017 Cuma 07:00
 • Nüfus Hizmetleri Kanun Tasarısı yasalaştı19 Ekim 2017 Perşembe 22:59
 • FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon!19 Ekim 2017 Perşembe 22:12
 • Gökçek'in istifa edeceği tarih belli oldu!19 Ekim 2017 Perşembe 21:26
 • Erdoğan'dan sert sözler!19 Ekim 2017 Perşembe 20:43
 • TSK Kuzey Irak'ı bombaladı!19 Ekim 2017 Perşembe 20:27
 • Karakola saldırı!19 Ekim 2017 Perşembe 20:19
 • Bakan Kaya 81 ile müjdeyi verdi19 Ekim 2017 Perşembe 18:58
 • ABD'li teröristleri hapsetti!19 Ekim 2017 Perşembe 17:39
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.