banner238
banner264

4 Savcıdan 4 Suç duyurusu

Savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara, Fikret Seçen ve Muammer Akkaş haklarında yalan haber yapan gazeteler ile mahkeme kararlarını uygulamayan sıralı amirler hakkında suç duyurusunda bulundu.

banner295
4 Savcıdan 4 Suç duyurusu

İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Ce­lal Ka­ra, Star Ga­ze­te­si­’nin ön­ce­ki gün man­şet­ten ver­di­ği ‘Baş­ba­ka­n’ı suç­la ser­best bı­ra­ka­lı­m’ baş­lık­lı ha­be­ri so­ruş­tur­ma­yı et­ki­le­me­ye yö­ne­lik ka­ra pro­pa­gan­da ola­rak de­ğer­len­dir­di. İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı Ba­sın Suç­la­rı Bü­ro­su­’na suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nan Sav­cı Ka­ra di­lek­çe­sin­de ba­zı ya­yın or­gan­la­rı­nın Ze­ke­ri­ya Öz’­ün ta­yi­ni­nin ar­dın­dan ken­di­si hak­kın­da asıl­sız ha­ber­ler yap­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

ŞÜP­HE­Lİ­NİN İFA­DE­Sİ­Nİ AL­MA­DIM

Ya­pı­lan ha­ber­le­ri ‘a­dil yar­gı­la­ma­yı et­ki­le­me­ye te­şeb­bü­s’ ola­rak ni­te­len­di­ren Ka­ra, “Ay­nı med­ya or­gan­la­rı ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­dü­ğü göz­lem­le­nen bu ka­ra pro­pa­gan­da­nın ön­ce Baş­sav­cı ve­ki­li Ze­ke­ri­ya Öz üze­rin­de yo­ğun­la­şıp onun ta­yi­ni sağ­la­dık­tan son­ra ta­ra­fı­ma yö­nel­di­ği­ni gör­mek sı­ra­dan bir med­ya iz­le­yi­ci­si ola­rak da ko­lay­lık­la fark edi­le­cek ha­le gel­miş­ti­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Ka­ra suç du­yu­ru­sun­da ha­be­rin içe­ri­ği iti­ba­riy­le çe­liş­ki ve ya­lan­la do­lu ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

İFADELERDE AVUKAT VARDI

Bah­si ge­çen şa­hıs­la­rın ifa­de­si­ni al­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek şöy­le de­vam et­ti: “Ta­ra­fım­ca hiç ifa­de­si alın­ma­mış ve mu­ha­tap olun­ma­mış şüp­he­li­le­re gü­ya rüş­ve­ti ‘Baş­ba­kan için al­dık de­yin si­zi tu­tuk­la­ma­ya­lı­m’ de­di­ğim id­di­a edil­mek­te­dir. Oy­sa be­lir­til­di­ği üze­re ha­ber­de bah­si ge­çen hiç­bir şüp­he­li­nin ta­ra­fım­ca ifa­de­si alın­ma­mış­tır. Bir ba­kan oğ­lun­dan da ‘İ­fa­den­le hü­kü­me­ti dü­şür, kur­tul, iyi dü­şü­n’ di­ye ifa­de ver­me­si­nin is­te­nil­di­ği şek­lin­de ta­ma­men ya­lan ha­ber ya­pıl­dı­ğı, oy­sa bah­si ge­çen ki­şi­nin ifa­de­si­nin iki avu­ka­tı hu­zu­run­da alın­dı­ğı ve ifa­de sı­ra­sın­da iki de ka­ti­bin ha­zır bu­lun­du­ğu na­za­ra alın­dı­ğın­da bu ha­be­rin­ de ka­ra pro­pa­gan­da amaç­lı ya­pı­lan, tü­müy­le ya­lan ve if­ti­ra­dan iba­ret ol­du­ğu an­la­şıl­mak­ta­dır.”

2) Eylemlerden sorumlular

İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı Ve­ki­li Fik­ret Se­çen, suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du. Se­çe­n’­in ko­ru­ma ara­cı­nın ve iki ko­ru­ma me­mu­ru­nun İs­tan­bul Va­li­si­’nin bil­gi­si dı­şın­da ken­di­sin­den alın­ma­sı üze­ri­ne, suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du­ğu öğ­re­nil­di. Se­çe­n’­in İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’na yap­tı­ğı suç du­yu­ru­sun­da, “Ko­ru­ma po­lis­le­ri ve ko­ru­ma ara­cı­nın alın­dı­ğı ta­rih iti­ba­riy­le suç ör­güt­le­ri ta­ra­fın­dan ken­di­si­ne yö­ne­lik dü­zen­le­ne­bi­le­cek tüm ey­lem­ler­den İs­tan­bul İl Em­ni­yet Mü­dü­rü ve Ko­ru­ma Şu­be Mü­dü­rü­’nü so­rum­lu tut­tu­ğu ve hak­la­rın­da gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­mak su­çun­dan da­va açıl­ma­sı­nı ta­lep et­ti­ği öğ­re­nil­di. İstanbul Emniyeti ise yaptığı açıklamada Seçen’in korumalarının değiştirildiğini, sayısının ise değişmediğini açıkladı. Koruma Şube tarafından yönetmeliğe aykırı olarak verilen aracın geri alındığı vurgulandı.

3) Hedef gösterildim

İs­tan­bul Baş­sav­cı Ve­kil­li­ği­’n­den Ba­kır­köy Baş­sav­cı Ve­kil­li­ği gö­re­vi­ne ata­nan Ze­ke­ri­ya Öz, ata­ma ka­ra­rı­na iti­raz et­ti. Öz, yıl­lık izi­ne ay­rıl­dı.
Ze­ke­ri­ya Öz, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Sa­bah Ga­ze­te­si Ha­ber Ko­or­di­na­tö­rü Şa­ban Ars­lan ile ken­di­siy­le il­gi­li bil­gi­le­ri ya­sa dı­şı yol­lar­dan te­min eden ka­mu gö­rev­li­le­ri hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du. Öz, di­lek­çe­sin­de ken­di­si hak­kın­da­ki ger­çek­dı­şı id­di­ala­rı ha­ber­leş­tir­di­ği­ni id­di­a et­ti­ği Sa­bah Ga­ze­te­si­’nin ya­nı sı­ra Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın mi­ting alan­la­rın­da sarf et­ti­ği söz­le­ri de­lil ola­rak gös­ter­di. Öz, ‘Gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­ma, if­ti­ra, ha­ka­ret, he­def gös­ter­me ve ki­şi­sel bil­gi­le­ri ya­sa dı­şı yol­lar­la el­de et­me ve ya­yın­la­ma­’ suç­la­ma­la­rın­dan iş­lem ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di.

4) Sıralı amirler suç işledi

Yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sın­dan el çek­ti­ri­len Sav­cı Mu­am­mer Ak­kaş, mah­ke­me ka­rar­la­rı­nı uy­gu­la­ma­yan Ma­li Şu­be Mü­dü­rü, İs­tan­bul Va­li­si Hü­se­yin Av­ni Mut­lu ve ad­li kol­luk bi­ri­mi­nin tüm sı­ra­lı amir­le­ri hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du. Ak­kaş, ara­la­rın­da Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın ol­du­ğu ikin­ci yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı­nı yü­rü­tür­ken gö­rev­den alın­mış­tı. Ak­ka­ş’­ın po­li­se gö­zal­tı ta­li­ma­tı ver­di­ği an­cak ye­ri­ne ge­ti­ril­me­di­ği be­lir­til­miş­ti. Baş­ba­ka­n’­ın hak­kın­da ‘yüz ka­ra­sı­’ de­di­ği sav­cı, ad­li­ye önün­de yap­tı­ğı açık­la­may­la dik­kat çek­miş, eleş­ti­ril­miş­ti. HSYK 3. Da­ire­si de ara­la­rın­da İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Tu­ran Ço­lak­ka­dı, sav­cı­lar Ze­ke­ri­ya Öz ve Mu­am­mer Ak­ka­ş’­ın bu­lun­du­ğu ba­zı sav­cı­lar hak­kın­da­ in­ce­le­me ya­pıl­ma­sı­na ka­rar ver­miş­ti.


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.