banner238
banner264

AB'den Türkiye'ye çifte uyarı

AB Parlamento Komisyonu üyesi Andrew Duff, gelişmelerin Türkiye-AB müzakere sürecini durdurma riski taşıdığını söyledi. “Kaos ortamı var. Erdoğan tüm gücü elinde toplamak istiyor” dedi.

banner295
AB'den Türkiye'ye çifte uyarı

Tür­ki­ye-AB Kar­ma Par­la­men­to Ko­mis­yo­nu üye­si An­drew Duff, yol­suz­luk ope­ras­yo­nu son­ra­sı ge­liş­me­le­rin Tür­ki­ye-AB mü­za­ke­re sü­re­ci­ni dur­dur­ma ris­ki ta­şı­dı­ğı­nı söy­le­di. 17 Ara­lık son­ra­sı ge­liş­me­le­ri AB­Ha­be­r’­e de­ğer­len­di­ren Av­ru­pa Par­la­men­to­su Li­be­ral grup üye­si Duff, önem­li uya­rı­lar­da bu­lun­du. Duff, “17 Ara­lık son­ra­sı ya­şa­nan­lar bi­ze Türk dev­le­tin­de bir kriz ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. Bir ka­os or­ta­mı var. Er­do­ğan tüm gü­cü elin­de top­la­mak is­ti­yor. Ba­sın, yar­gı ve­sa­ire. Ama Er­do­ğa­n’­a si­vil ve as­ke­ri bü­rok­ra­si kar­şı. Fet­hul­lah Gü­len Tür­ki­ye­’de yol­suz­lu­ğa kar­şı. Ben­ce hak­lı­” di­ye ko­nuş­tu.

YAR­GI­YA MÜ­DA­HA­LE

Yar­gı­ya mü­da­ha­le de­vam eder­se AB ile mü­za­ke­re sü­re­ci­nin dur­du­rul­ma­sı­nın gün­de­me ge­le­ce­ği ika­zı­nı ya­pan Duff, “Av­ru­pa Par­la­men­to­su Tür­ki­ye ra­po­ru­na 17 Ara­lık sü­re­ciy­le il­gi­li çok sa­yı­da de­ği­şik­lik öner­ge­si ve­ril­di. Tüm bu ge­liş­me­le­ri Ge­zi Par­kı ve ye­ni bir ana­ya­sa ya­pı­la­ma­ma­sı nok­ta­sın­da de­ğer­len­dir­me­li­yi­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

ÇI­KIŞ­LAR SO­RU­NU BÜ­YÜT­TÜ

Duff, Kıb­rıs ko­nu­su­nun çok kar­ma­şık bir so­run ol­du­ğu­nu söy­le­yerek, “Er­do­ğa­n’­ın Kıb­rıs so­ru­nuy­la il­gi­li çı­kış­la­rı so­ru­nu da­ha da bü­yüt­tü” dedi. Er­ge­ne­ko­n’­la ala­ka­lı yar­gı sü­re­ci­ni de ‘şüp­he­li­’ bu­lduğunu kaydetti.

AB: Av­ru­pa Bir­li­ği (AB) Ko­mis­yo­nu, gö­rüş­me­le­ri Ada­let Ko­mis­yo­nu­’n­da sü­ren HSYK ya­pı­sın­da de­ği­şik­lik ön­gö­ren ka­nun tek­li­fi ya­sa­laş­ma­dan ön­ce AB mev­zu­atı­na uy­gun ol­ma­sı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la da­nış­ma­lar­da bu­lu­nul­ma­sı­nı is­te­di. Ta­lep, AB Ko­mis­yo­nu­’nun ge­niş­le­me ve kom­şu­luk po­li­ti­ka­sın­dan so­rum­lu üye­si Ste­fan Fü­le­’den gel­di. Fü­le­’nin söz­cü­sü Pe­ter Sta­no, Tür­ki­ye­’nin AB ada­yı ol­ma­sı ne­de­niy­le ül­ke­de­ki ge­liş­me­le­ri çok ya­kın­dan iz­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Ge­liş­me­le­rin ka­tı­lım sü­re­ci ve kri­ter­le­ri­ne uy­gun olup ol­ma­dı­ğı­na ba­kı­yo­ruz. HSYK ile il­gi­li tas­la­ğı da Tür­ki­ye­’de yar­gı­nın ba­ğım­sız ve et­ki­li kal­ma­sı­nı sağ­la­ma pers­pek­ti­fiy­le in­ce­li­yo­ru­z” de­di. Sta­no, si­ya­si kri­ter­le­re bağ­lı kal­ma­nın, Tür­ki­ye­’nin ka­tı­lım sü­re­cin­de­ki ta­ah­hüt­le­ri ara­sın­da yer al­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı.

‘Değişiklikler demokrasinin altını oyacak’

AB­D’­li dü­şün­ce ku­ru­lu­şu Free­dom Hou­se, hü­kü­me­tin HSYK’­da yap­ma­yı plan­la­dı­ğı de­ği­şik­lik­le­rin “de­mok­ra­si­nin al­tı­nı oya­ca­ğı­” uya­rı­sın­da bu­lun­du. HSYK’­yı Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’na bağ­la­ma tek­li­fi­nin, AB il­ke­le­ri­ne ve geç­miş­te­ki re­form­la­ra ay­kı­rı ola­cağı vurgulandı. Yü­rüt­me­nin, yar­gı­nın üze­rin­de doğ­ru­dan kon­tro­lü­nün ku­rum­sal­laş­ma­sı gi­ri­şi­mi­ ol­du­ğu be­lir­til­di. Değişikliğin Tür­ki­ye­’de­ki bü­tün ha­kim­le­rin se­çi­mi­ni kon­trol im­ka­nı ve­re­ceği vurgulandı. Bu durumun yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­na aykırı olduğu kaydedildi. Baş­kan Da­vid Kra­mer de Mec­li­s’in, yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­nı bal­ta­la­ya­cak bu ta­sa­rı­yı red­det­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti. Kramer, “Ta­sa­rı ge­çer­se, Cum­hur­baş­ka­nı ya­sa­yı ve­to et­me­li­. Bu­nun ya­sa­laş­ma­sı güç­ler ay­rı­lı­ğı il­ke­sin­den ay­rıl­ma nok­ta­sın­da teh­li­ke­li bir adım ve hü­kü­me­tin de­mok­ra­si­ye olan bağ­lı­lı­ğı­nın za­yıf­la­dı­ğı­nın bir baş­ka işa­re­ti ola­cak­” dedi.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.