denizli escort izmir escort antalya escort Bodrum escort
banner238
banner302

AB'den Türkiye'ye HSYK için en ciddi uyarı

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın Brük­sel zi­ya­re­ti­ni de­ğer­len­di­ren AB’­nin Tür­ki­ye De­le­gas­yo­nu es­ki Baş­ka­nı Marc Pi­eri­ni, “Tür­ki­ye HSYK ya­sa­sı­nı onay­lar­sa, AB’­nin ha­re­ke­te geç­me­si ge­re­ke­ce­k” de­di.

banner295
AB'den Türkiye'ye HSYK için en ciddi uyarı

Wall Stre­et Jo­ur­nal ga­ze­te­si­ne ko­nu­şan Marc Pi­eri­ni, HSYK’­nın ya­pı­sı­nı de­ğiş­ti­ren tek­li­fe iliş­kin, “Ka­mu­ya ya­pı­lan açık­la­ma­lar, ger­çe­ği yan­sıt­mı­yor ve şim­di Tür­ki­ye-AB bağ­la­rın­da en cid­di mey­dan oku­ma­lar­dan bi­ri ya­şa­nı­yo­r” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.

Pi­eri­ni­’nin, “Tür­ki­ye, o ya­sa­yı onay­lar­sa eğer, AB’­nin ha­re­ke­te geç­me­si ge­re­ke­ce­k” de­di­ği­ni be­lir­ten ga­ze­te, ha­be­rin­de Er­do­ğa­n’­ın AB li­der­le­ri­ni hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü il­ke­si­ne bağ­lı ol­ma­yı sür­dür­dü­ğü­ne ik­na et­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı öne sür­dü. Baş­ba­ka­n’­ın Av­ru­pa Par­la­men­to­su­’nu zi­ya­ret et­ti­ği sı­ra­da Tür­ki­ye­’de 96 yar­gıç ve sav­cı­nın gö­rev­den alın­dı­ğı ha­be­ri­nin gel­di­ği­ni kay­de­den ga­ze­te, bir AB yet­ki­li­si­ne at­fen, AB li­der­le­ri­nin Er­do­ğa­n’­ın “öl­çü­lü­” to­nun­dan mem­nun kal­dık­la­rı­nı yaz­dı. Er­do­ğa­n’­ın “HSYK dü­zen­le­me­si ko­nu­sun­da uz­laş­ma­ya açı­ğı­z” me­sa­jı ver­di­ği­ne vur­gu ya­pı­lan ha­ber­de, di­ğer bir AB yet­ki­li­si­nin ya­sa­nın geç­me­si­nin “yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı or­ta­sın­da oyun ku­ral­la­rı­nı de­ğiş­ti­re­ce­ği­” uya­rı­sı yap­tı­ğı ak­ta­rıl­dı.

“Brüksel’de başka Türkiye’de başka”

Brük­sel mer­kez­li ha­ber si­te­si EU­ob­ser­ver, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın AB ma­kam­la­rıy­la gö­rüş­me­le­rin­de Tür­ki­ye­’de­kin­den fark­lı bir dil kul­lan­dı­ğı­nı sa­vun­du. EU­ob­ser­ver, Baş­ba­ka­n’­ın 17 Ara­lık so­ruş­tur­ma­sı­na iliş­kin Tür­ki­ye­’de kul­lan­dı­ğı söy­lem­den ka­çın­dı­ğı­nı, Tür­ki­ye­’yi za­yıf­lat­mak is­te­yen Hiz­met Ha­re­ke­ti ya da Ame­ri­kan is­tih­ba­rat teş­ki­la­tı CI­A’­dan söz et­me­di­ği­ne dik­kat çek­ti. Er­do­ğa­n’­ın Tür­ki­ye­’ye kar­şı “ba­zı grup­la­rın kö­tü ni­yet­le­rin­de­n” bah­se­de­rek komp­lo te­ori­le­ri­ni ima et­ti­ği­ni kay­de­den si­te, ha­be­ri­ne “Bas­kı­sı­nı meş­ru­laş­tır­mak için AB plat­for­mu­nu kul­lan­dı­” baş­lı­ğı­nı koy­du. An­drew Rett­man im­za­lı ha­ber­de “o­to­ri­te­r” ola­rak ni­te­len­di­ri­len Er­do­ğa­n’­ın da­ha faz­la güç is­te­di­ği, ye­ni in­ter­net ka­nu­nu tek­li­fi­nin de sa­nal âle­mi kon­trol ede­ce­ği ifa­de edil­di.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
trabzon escort
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.