banner238
banner264

Adli kolluk ayarı yolda

AK Parti, HSYK’nın İstanbul Emniyet Müdürü Altınok’la ilgili inceleme talebinde bulunması üzerine CMK’da değişiklik yapma kararı aldı. Kanunun 161. maddesi değiştirilerek adli kolluk amirlerinin soruşturulmasıyla ilgili yetki HSYK’dan alınarak Adalet Bakanlığı’na verilecek.

banner295
Adli kolluk ayarı yolda

Hü­kü­met, Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) de­ği­şik­li­ği­nin ar­dın­dan yar­gı­yı ki­lit­le­ye­cek ikin­ci adı­mı da atı­yor. AK Par­ti, HSYK’­nın İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü Se­la­mi Al­tı­no­k’­la il­gi­li in­ce­le­me baş­la­tıl­ma­sı ta­le­bin­de bu­lun­ma­sı üze­ri­ne ya­pa­ca­ğı Ce­za Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu (CMK) de­ği­şik­li­ğiy­le ad­li kol­lu­ğu ta­ma­men ki­lit­le­ye­cek adı­mı atı­yor.

Yü­rüt­me­si dur­du­ru­lan ad­li kol­luk yö­net­me­li­ği de­ği­şik­li­ği­nin CMK’­nın 161. mad­de­si de­ğiş­ti­ri­le­rek ad­li kol­luk amir­le­ri­nin so­ruş­tu­rul­ma­sıy­la il­gi­li yet­ki HSYK’­dan alı­na­rak Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’na ve­ri­le­cek. Bu de­ği­şik­li­ğin ya­pı­lma­sı du­ru­mun­da hü­kü­me­tin is­te­di­ği so­ruş­tur­ma­ya izin ve­rip is­te­me­di­ği­ni ise ad­li kol­lu­ğa ta­li­mat ve­re­rek en­gel­le­ye­bi­le­ce­ği kay­de­dil­di.

KURUL’UN TALEBİNE BAKAN’DAN İZİN ÇIKMADI

İs­tan­bu­l’­da TMK Sav­cı­sı Mu­am­mer Ak­ka­ş’­ın yü­rüt­tü­ğü 2. yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sın­da sav­cı­lık ve mah­ke­me ka­rar­la­rı İs­tan­bul Em­ni­ye­ti ta­ra­fın­dan uy­gu­lan­ma­mış­tı. İd­di­alar üze­ri­ne HSYK’­nın 3. Da­ire­si sav­cı­lar­la bir­lik­te İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü Se­la­mi Al­tı­nok hak­kın­da­ki id­di­ala­rın araş­tı­rıl­ma­sı için in­ce­le­me iz­ni ver­di. An­cak HSYK Baş­ka­nı ve Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­dağ, İs­tan­bul Baş­sav­cı­sı Tu­ran Ço­lak­ka­dı, Baş­sav­cı Ve­ki­li Ok­tay Er­do­ğan ile İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü Al­tı­nok hak­kın­da in­ce­le­me iz­ni­ne onay ver­me­ye­ce­ği­ni açık­la­dı. Boz­dağ, açık­la­ma­sıy­la ad­li kol­lu­ğa ya­pı­lan ta­li­ma­tı uy­gu­la­ma­yan İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü­’nü hu­ku­ki ko­ru­ma al­tı­na al­dı.

CMK’­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PI­LA­CAK

AK Par­ti, Ba­kan Boz­da­ğ’­ın yap­tı­ğı hu­ku­ki ko­ru­ma­yı ka­lı­cı ha­le ge­tir­mek is­ti­yor. Bu amaç­la, CMK’­da de­ği­şik­lik ya­pı­la­ca­ğı, gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­me­yen ad­li kol­luk gö­rev­li­le­ri ile en üst de­re­ce­li kol­luk amir­le­ri­nin so­ruş­tu­rul­ma­sın­da Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’n­dan izin alın­ma­sı şar­tı­nı ge­ti­re­cek dü­zen­le­me ya­pı­la­ca­ğı be­lir­til­di.

CMK’­nın 161. mad­de­si­n­de, ad­li kol­luk gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­me­yen ka­mu gö­rev­li­le­ri hak­kın­da Cum­hu­ri­yet sav­cı­sın­ca doğ­ru­dan, en üst de­re­ce­li kol­luk amir­le­ri hak­kın­da ise hâ­kim­le­rin gö­rev­le­rin­den do­la­yı tâ­bi ol­duk­la­rı yar­gı­la­ma usu­lün­ce so­ruş­tur­ma baş­la­tı­la­bi­li­yor. En üst de­re­ce­li kol­luk amir­le­ri hak­kın­da­ki in­ce­le­me, so­ruş­tur­ma ve ko­vuş­tur­ma izin­le­ri­ni HSYK ve­ri­yor.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.