banner238
banner264

Banka aracını soyan güvenlikçiden ilginç iddia

İs­tan­bu­l’­da ça­lış­tı­ğı ban­ka ara­cın­dan 9 mil­yon TL’­yi ça­lan gü­ven­lik gö­rev­li­si Ke­mal Ya­vuz, soy­gu­nu Cum­hur Y. ad­lı bir uyuş­tu­ru­cu ba­ro­nu­nun teh­di­di üze­ri­ne yap­tı­ğı­nı id­di­a et­ti.

banner295
Banka aracını soyan güvenlikçiden ilginç iddia

İs­tan­bu­l’­da gö­rev yap­tı­ğı ban­ka ara­cın­dan 3 mil­yon 600 bin do­lar (7 mil­yon TL) ve 2 mil­yon 900 bin TL ça­lan gü­ven­lik gö­rev­li­si Ke­mal Ya­vuz hak­kın­da­ki id­di­ana­me İs­tan­bul 19. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan ka­bul edil­di. Ya­vuz, ‘yağ­ma, ki­şi­yi hür­ri­ye­tin­den yok­sun kıl­ma ve Ateş­li Si­lah­lar Ka­nu­nu­’na mu­ha­le­fe­t’ su­çun­dan ha­kim kar­şı­sı­na çı­ka­cak. Geç­ti­ği­miz ekim ayın­da İs­tan­bu­l’­da ya­şa­nan ve Mer­si­n’­de son bu­lan soy­gu­na iliş­kin da­va­nın id­di­ana­me­sin­de sa­nık Ya­vu­z’­un il­ginç ifa­de­le­ri yer al­dı.

İA­DE ET­MEM MÜM­KÜN DE­ĞİL

12 yıl­dır po­li­se muh­bir­lik yap­tı­ğı­nı be­lir­ten Ya­vuz, soy­gu­nu ce­za­evi­ne gir­me­si­ne ne­den ol­du­ğu Cum­hur Y. ad­lı bir uyuş­tu­ru­cu ba­ro­nu­nun teh­di­di ne­de­niy­le ger­çek­leş­tir­di­ği­ni ile­ri sür­dü. Ya­vuz, “Ken­di­si­ni tu­tuk­lat­tır­dı­ğım için ai­le­mi öl­dür­mek­le teh­dit ede­rek pa­ra is­te­di­ler. Evi­min ka­pı­sı­na bı­ra­kı­lan bir zarf­ta ise is­te­dik­le­ri pa­ra­yı ge­tir­mez­sem ai­le­mi öl­dü­re­cek­le­ri­ni söy­lü­yor­lar­dı. Not­ta ver­dik­le­ri ad­res­te­ki çöp ku­tu­su­na pa­ra­la­rı bı­rak­ma­mı is­te­di­ler. Teh­dit­ler­den kur­tul­mak için bu işi yap­tım. Pa­ra­nın bü­yük bir kıs­mı­nı on­la­rın ver­di­ği ad­res­te­ki çöp ku­tu­su­na at­tım. Pa­ra­dan üze­ri­miz­de ele ge­çen 380 bin TL ve 3 oto­mo­bil al­dı­ğı­mız 137 bin TL ka­dar pa­ra­yı da ya­nı­mı­za al­dık. Piş­ma­nım. O ka­dar pa­ra­yı ban­ka­ya ia­de et­mem müm­kün de­ği­l” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

20 YIL HAPİSLE YAR­GI­LA­NA­CAK

So­ruş­tur­ma sav­cı­sı, Ya­vu­z’­un özel gü­ven­lik gö­rev­li­si ol­ma­sı­nın sağ­la­dı­ğı ko­lay­lık­tan ya­rar­la­nıp gö­rev ar­ka­da­şı­nı kan­dı­ra­rak ka­sa­ya ki­lit­le­mek su­re­tiy­le hür­ri­ye­tin­den yok­sun bı­rak­tı­ğı­nı, son­ra si­lah çe­ke­rek pa­ra­yı alıp si­lah­la yağ­ma su­çu­nu iş­le­di­ği­ni be­lirt­ti. Ya­vu­z’­un bey­lik si­la­hı­nı ama­cı dı­şın­da kul­lan­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le 12’den 20 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı is­te­miy­le da­va aç­tı. Ya­vu­z’­a yar­dım eden Er­can Y’­nin ki­ra­lık araç­la ge­lip yağ­ma su­çu­na doğ­ru­dan iş­ti­rak et­ti­ği be­lir­ti­le­rek 10 yıl­dan 15 yı­la ka­dar ha­pis­le yar­gı­lan­ma­sı talep edildi. Ya­vu­z’­a yar­dım eden 3 ki­şi­nin de 7.5 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı is­ten­di.

Ta­til bel­de­sin­de ya­ka­yı ele ver­di

İs­tan­bu­l’­da ya­şa­nan soy­gun, id­di­ana­me­de şöy­le an­la­tıl­dı: “Ke­mal Ya­vuz 4 Eki­m’­de araç şo­fö­rü ve tah­si­lat gö­rev­li­si Mus­ta­fa G. ile pa­ra da­ğı­tı­mı­na çık­tı. Bir­kaç tes­li­mat­tan son­ra Ya­vuz bir te­le­fon gö­rüş­me­si ya­pa­rak, Mus­ta­fa G’­ye “Şir­ket­ten ara­dı­lar tor­ba­la­rın bi­ri­ne yan­lış­lık al­tın ko­n­muş kon­trol etdip bil­gi ver­me­mi­zi is­te­di­le­r” de­di. Ya­vuz, tor­ba­la­rı kon­trol et­mek için ka­sa bö­lü­mü­ne ge­çen Mus­ta­fa G’­nin üze­ri­ne ka­sa­nın ka­pı­sı­nı ka­pat­tı. Bir ti­ca­ri tak­si­yi dur­du­ran Ya­vuz ta­ban­ca­sıy­la Mus­ta­fa G’­yi teh­dit ede­rek pa­ra tor­ba­la­rı­nı ti­ca­ri tak­si­ye koy­du. Ar­ka­da­şı Er­can Y. ile bu­lu­şan Ya­vuz bir ga­le­ri­den 2 oto­mo­bil sa­tın al­dı. Ön­ce Ça­nak­ka­le­’ye, ora­dan İz­mi­r’­e son­ra da Mer­si­n’­e ge­çen Ya­vuz ve Er­can Y. bir haf­ta son­ra Mer­si­n’­in Er­dem­li il­çe­si­n­de­ki bir ta­til si­te­sin­de ya­ka­lan­dı. Ya­vu­z’un üzerinde ban­ka­dan çal­dı­ğı pa­ra­dan sa­de­ce 380 bin TL çık­tı.


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.