banner238
banner264

Basın yasağı meclis gündemine taşındı

Gazetecilerin emniyet müdürlüklerine girişinin yasaklanması Meclis gündemine taşındı. Başbakan’ın yanıtlaması için soru önergesi veren CHP’li Tanrıkulu, “Bu yasağın gerekçesi nedir? Bu karar bir sansür müdür” diye sordu.

banner295
Basın yasağı meclis gündemine taşındı

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sez­gin Tan­rı­ku­lu, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ya­nıt­la­ma­sı is­te­miy­le TBMM Baş­kan­lı­ğı­’na 3 so­ru öner­ge­si ver­di. İlk öner­ge­sin­de em­ni­yet mü­dür­lük­le­ri­ne ga­ze­te­ci­le­rin gi­ri­şi­nin ya­sak­lan­ma­sı­nın ge­rek­çe­le­ri­ni so­ran Tan­rı­ku­lu, bu ka­ra­rın bir san­sür olup ol­ma­dı­ğı­nı öğ­ren­mek is­te­dek­le­ri­ni be­lirt­ti.

“HALK DUYMASIN EMRİ”

Tan­rı­ku­lu­’nun öner­ge­sin­de­ki so­ru­lar şöy­le: “A­lı­nan bu ka­rar ga­ze­te­ci­le­rin ve do­la­yı­sıy­la hal­kın ger­çek­le­ri öğ­ren­me ve bil­gi­len­me hak­kı­nı na­sıl et­ki­le­ye­cek­tir? Bu uy­gu­la­ma ile ga­ze­te­ci­le­re, ‘Bil­gi al­ma­ya­cak­sın, hal­ka du­yur­ma­ya­cak­sı­n’ em­ri mi ve­ril­mek­te­dir? Bu ka­rar ile ‘Han­gi bil­gi­yi ve­rir­sem onu kul­la­na­cak­sı­n’ mı den­mek is­ten­mek­te­dir? Yol­suz­luk ope­ras­yo­nun­da, ba­kan ço­cuk­la­rı­nın da tu­tuk­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan hü­kü­met; po­lis­le­ri, sav­cı­la­rı gö­rev­den al­mış­tır. Bu uy­gu­la­ma ile gö­rev­den al­ma ka­rar­la­rı­nın bir de­va­mı ola­rak hü­kü­met kar­şı­tı ola­bi­le­cek ses­ler mi ke­sil­mek is­ten­mek­te­dir? Sü­rek­li öz­gür­lük di­yen fa­kat her alan­da sü­rek­li ya­sak­lar ge­ti­ren hü­kü­me­ti­ni­zin rüş­vet ve yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sın­da san­sür uy­gu­lan­ma­sı son­ra­sın­da su­çu ik­rar et­mek dı­şın­da ge­tir­me­yi dü­şün­dü­ğü­nüz di­ğer ya­sak­lar ne­ler­dir? De­vam eden rüş­vet ve yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da ha­ber ya­pıl­ma­ma­sı ve ya­pan­la­rın hü­kü­me­ti­niz dö­ne­min­de çok­ça ya­şan­dı­ğı gi­bi iş­ten çı­ka­rıl­ma­sı yö­nün­de bas­kı­la­rı­nız ol­du­ğu yö­nün­de­ki id­di­alar doğ­ru mu­dur?”

KAÇ SİTE KAPATILDI?

Tan­rı­ku­lu, Meh­met Ba­ran­su ta­ra­fın­dan açı­lan “ye­ni­dö­nem.co­m” ad­lı in­ter­net si­te­si­nin eri­şi­me ka­pa­tıl­ma­sı­nı ha­tır­la­rak ver­di­ği so­ru ören­ge­sin­de de “Bu si­te ki­min em­riy­le ve han­gi da­ya­nak­la ka­pa­tıl­mış­tır? Bu­na ben­zer Tür­ki­ye ge­ne­lin­de kaç si­te eri­şi­me ka­pa­tıl­mış­tır? Ka­pa­tıl­ma ge­rek­çe­le­ri ne­di­r” diye sordu.

“THY’nin basın sansürü doğru mu?”

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sez­gin Tan­rı­ku­lu, ‘Türk Ha­va Yol­la­rı­’n­da (THY) Bu­gün, Za­man, To­da­y’s Za­man ve Or­ta­do­ğu ga­ze­te­le­ri­nin da­ğı­tı­mı­nın dur­du­rul­du­ğu­’ id­di­ası­nı Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­a sor­du.

‘NASIL KARAR VERİLDİ?’

Tan­rı­ku­lu, TBMM Baş­kan­lı­ğı­’na sun­du­ğu so­ru öner­ge­sin­de, “U­çak­lar­da, sa­de­ce bu­si­ness class yol­cu­la­rı­na ga­ze­te da­ğı­tı­mı ya­pan THY’­nin, bu ga­ze­te­ler­den Za­man, Bu­gün, To­da­y’s Za­man ve Or­ta­do­ğu­’nun da­ğı­tı­mı­nı bu­gün­den iti­ba­ren dur­dur­du­ğu id­di­ası doğ­ru mu­dur? Doğ­ruy­sa bu­nun ge­rek­çe­si ne­dir? Da­ha ön­ce da­ğı­tıl­ma­sı­na rağ­men bu ga­ze­te­le­rin da­ğı­tı­mı­nın dur­du­rul­ma­sı­nın se­be­bi ne­dir? Söz­cü, Yurt, Ev­ren­sel, Sol Ga­ze­te­si vb. ga­ze­te­le­ri­n hiç da­ğı­tıl­ma­ma­sı­nın se­be­bi ne­dir? Bun­dan son­ra da­ğı­tı­la­cak mı­dır? Hü­kü­me­ti­ni­ze mu­ha­lif ha­ber ya­pan ya da yap­tı­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­nüz ga­ze­te­le­re bir tür san­sür mü uy­gu­lan­mak­ta­dır? Hü­kü­me­ti­ni­ze mu­ha­lif ha­ber ya­pan ga­ze­te­le­rin THY ta­ra­fın­dan da­ğı­tı­mı­nın ya­pıl­ma­dı­ğı id­di­ası doğ­ru mu­dur? Han­gi ga­ze­te­le­rin da­ğı­tı­mı ya­pıl­mak­ta­dır? Han­gi ga­ze­te­ler da­ğı­tıl­ma­mak­ta­dır? Han­gi ga­ze­te­le­rin da­ğı­tı­lıp han­gi­le­ri­nin da­ğı­tıl­ma­ma­sı­na kim, ne­ye gö­re, na­sıl ka­rar ver­mek­te­dir? Yur­ti­çi ve yurt­dı­şı zi­ya­ret­le­ri­ni­zi ta­kip eden ga­ze­te­ci lis­te­sin­de her­han­gi bir re­viz­yo­na gi­di­le­cek mi­dir? Si­zi ve ba­kan­la­rı ta­kip eden ga­ze­te­ci lis­te­sin­de her­han­gi bir re­viz­yo­na gi­de­cek mi­di­r” so­ru­la­rı­nı yö­nelt­ti.

Bostancı: Sınırlama doğru değil

AK Par­ti Amas­ya Mil­let­ve­ki­li, THY’­nin ga­ze­te san­sü­rü­nü Twit­te­r’­dan yap­tı­ğı açık­la­may­la eleş­tir­di. Bos­tan­cı, “THY bir ka­mu iş­let­me­si ola­rak hal­ka hiz­met sun­mak­ta­dır. Kri­ter­le­ri bel­li ol­ma­yan ga­ze­te sı­nır­la­ma­la­rı uy­gun ve ye­rin­de bir ka­rar de­ğil­dir. Ga­ze­te­le­re sı­nır­la­ma ge­ti­ri­le­bi­lir ama nes­nel kri­ter­le­ri olur. Ti­raj­la­rı gi­bi. Bu­nun dı­şın­da­ki­ler key­fi olu­r” de­di.

Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Atil­la Ser­tel de “Bir hava yolu şirketi olan THY, ‘Baş­ba­ka­n’ın be­ğen­di­ği ga­ze­te­yi da­ğı­tı­rım, be­ğen­me­di­ği­ni da­ğıt­ma­m’ uy­gu­la­ma­sı ya­pa­maz. Bu san­sür­dü­r” tep­ki­si­ni gös­ter­di.

Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı Tur­gay Ol­cay­to, “Tür­ki­ye­’de Baş­ba­ka­n’­ın ağ­zın­dan çı­kan her söz­cük emir sa­yı­lı­yor. Uçak­ta her tür­lü ga­ze­te oku­na­bil­me­li. Ay­rım ya­pıl­ma­ma­sı la­zı­m” de­di. Eko­no­mi Ga­ze­te­ci­le­ri Der­ne­ği Baş­ka­nı Ce­lal Top­rak da, THY ‘Biz ti­ca­ri şir­ke­tiz, is­te­di­ği­miz ga­ze­te­yi alı­rı­z’ di­yor­du. Fa­kat THY ti­ca­ri bir şir­ket­se müş­te­ri­le­rin is­tek ve ta­lep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ha­re­ket et­me­si ge­re­ki­yo­r” di­ye ko­nuş­tu.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.