banner238
banner264

Bir Hukuk ihlali

An­ka­ra ve Di­yar­ba­kır Ba­ro­su, so­ruş­tur­ma giz­li­li­ği­ni bitiren yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ği­ni Da­nış­ta­y’­a ta­şı­ma kararı aldı. Apar topar yapılan değişikliğin hukuka aykırı olduğu belirtildi.

banner295
Bir Hukuk ihlali

Yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­nun he­men ar­dın­dan İçiş­le­ri ve Ada­let Ba­kan­lık­la­rı­nın im­za at­tı­ğı so­ruş­tur­ma giz­li­li­ği­ne dar­be vu­ran yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ği ba­ro­la­rı ha­re­ke­te ge­çir­di. An­ka­ra ve Di­yar­ba­kır Ba­ro­su, bu de­ği­şik­li­ğin Ana­ya­sa ve Ce­za Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu­’nun (CMK) te­mel ku­ral­la­rı ile ad­li kol­luk hü­küm­le­ri­ne ay­kı­rı ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le yü­rüt­me­nin dur­du­rul­ma­sı ve ip­ta­li için Da­nış­ta­y’­a da­va aça­cak.

SAV­CI­LAR BER­TA­RAF EDİL­Dİ

Di­yar­ba­kır Ba­ro Baş­ka­nı Ta­hir El­çi, “A­na­ya­sal ve ya­sal hü­küm­le­re açık­ça ay­kı­rı, hu­kuk dev­le­ti il­ke­le­ri­ni or­ta­dan kal­dı­ran ve ida­re­nin he­sap ve­re­bi­lir­li­ği­nin so­nu­nu ge­ti­ren yö­net­me­lik hü­küm­le­ri­nin ip­ta­li ama­cıy­la Di­yar­ba­kır Ba­ro­su ola­rak Da­nış­ta­y’­da ip­tal da­va­sı aça­ca­ğı­mı­zı da ka­mu­oyu­na du­yur­mak is­te­riz. So­ruş­tur­ma­yı yü­rüt­mek­le gö­rev­li ad­li kol­lu­ğun ami­ri du­ru­mun­da­ki cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­nın yet­ki ve oto­ri­te­si ber­ta­raf edil­miş, kol­luk ami­ri ta­nı­mı de­ğiş­ti­ri­le­rek, so­ruş­tur­ma­lar­da ad­li gö­re­vi olan sav­cı­nın ya­nı sı­ra ida­ri gö­rev­le­ri bu­lu­nan baş­sav­cı, em­ni­yet mü­dü­rü ve va­li ve­ya kay­ma­ka­ma da yet­ki ve gö­rev­ler ve­ri­le­rek, so­ruş­tur­ma­lar­da kri­mi­nal/ad­li de­ğer­len­dir­me­nin ya­nı sı­ra bir ne­vi ida­ri/si­ya­si bir de­ğer­len­dir­me yap­ma­nın yo­lu açıl­mış­tı­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

HSYK ge­nel­ge­si­ne de uymuyor

An­ka­ra Ba­ro­su ta­ra­fın­dan Da­nış­ta­y’­a dava açılması için hazırlanan dilekçede Adli Kolluk Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğin Anayasa’ya aykırı olduğu belirtildi. Adli kolluğa ilişkin kuralların 2005’teki değişikliklerle CMK’nın 164 ile 168. maddeleri arasın­da dü­zen­len­di­ği ha­tır­la­tıl­dı. Di­lek­çe­de ay­rı­ca HSYK’­nın 7 No’­lu ge­nel­ge­si­ne gö­re so­ruş­tur­ma­nın giz­li ol­du­ma­sı ve su­çun or­ta­ya çık­ma­sı hâ­lin­de kol­luk gö­rev­li­le­ri­nin 5271 sayılı Kanuna göre suçun soruşturulmasında tek yetkili olan cumhuriyet savcısının emri altında olduğu belirtildi.

Açıklamalar etkileme ve engelleme niteliğinde

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi şunları söyledi: “Soruşturma kapsamında bazı bakanların yakınları, yakın çalışanları, üst düzey kamu kurumu yöneticisi bürokratların gözaltına alınmasıyla Başbakan’ın kamuoyuna yansıyan açıklamaları, bir hukuk devletinde tanık olunmayacak şekilde soruşturmayı yönlendirme, etkileme ve engelleme niteliğinde ve yasaların açık hükümlerini ihlal edici olmuştur.”


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.