banner238
banner264

Bülent Arınç: Dershaneler 2015'te kapanacak

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dershanelerle ilgili taslağın Ocak ayında Meclis’e geleceğini açıkladı ve ekledi: “Dershaneler dönümüş projesidir. Dönüşüm için 2 yıl süre tanıdık. Eylül 2015’e kadar dönüşüm tamamlanacak ve dershaneler kapanacak. Ocak ayında da kayıt alacaklar.

banner295
Bülent Arınç: Dershaneler 2015'te kapanacak

*ANA­YA­SA KAR­ŞI­DIR: Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı di­ye bir ko­nu gün­dem­de de­ğil. Ders­ha­ne­ler hür te­şeb­bü­sün un­sur­la­rı­dır. Test çöz­me tek­nik­le­ri­ni ve ge­nel bil­gi­le­ri­ni ar­tır­mak mak­sa­dıy­la ku­rul­muş bel­ki bir tak­vi­ye ku­rum­la­rı­dır. İn­san­la­rın bir eko­no­mik fa­ali­yet ola­rak yü­rüt­tü­ğü bir ça­lış­ma­yı ka­pat­mak­tan bah­set­mek müm­kün de­ğil. Doğ­ru da de­ğil. Ana­ya­sa bu­na kar­şı­dır. Ka­nun­la­rı­mız bu­na kar­şı­dır.

*İH­Tİ­YAÇ KAL­MA­DI: Zor­la­ya­rak ka­pat­mak doğ­ru de­ğil­dir. Bu­gün­kü eği­tim sis­te­min­de ders­ha­ne­le­re ih­ti­yaç kal­ma­dı.Ders­ha­ne­ler ka­pa­tıl­mı­yor, dö­nüş­tü­rü­lü­yor. Bu­nu da an­cak özen­dir­me ile ya­pa­bi­li­riz. Zor­la­ya­rak bas­kı al­tı­na ala­rak de­ğil. Do­la­yı­sıy­la bu pro­je­nin adı dö­nü­şüm pro­je­si­dir. Ya­ni ders­ha­ne­le­rin özel okul­la­ra dö­nüş­tü­rül­me­si pro­je­si­dir.

*AR­SA VE Bİ­NA...: Ders­ha­ne­ler ar­sa, bi­na ve teş­vik­le özel okul ola­rak de­vam ede­bi­le­cek. Ma­dem ki bu özen­di­ri­le­cek­tir, teş­vik edi­le­cek­tir ve bir dö­nü­şüm ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir. Bas­kı ol­ma­ma­sı ge­re­kir. Ders­ha­ne­ler­de­ki öğ­ret­men ve per­so­ne­lin hak­la­rı ko­ru­na­cak.

*HU­SU­MET AL­GI­LAN­MA­SIN: Okul­la­rı­mız var, öğ­ret­men­le­ri­miz var, ka­li­te­yi ar­tı­ra­ca­ğız ve ço­cuk­la­rı­mız bi­rer ya­rış atı gi­bi sı­nav­dan sı­na­va koş­ma­ya­cak. O sı­nav­lar için ek ders­ha­ne hiz­met­le­ri­ne ih­ti­yaç duy­ma­ya­cak bir nok­ta­ya ge­li­yo­ruz ve ge­le­ce­ğiz. Bir dö­nü­şüm pro­je­si­ni ger­çek­leş­tir­mek is­ti­yo­ruz. Bu­nun doğ­ru­dan ders­ha­ne­le­re kar­şı bir hu­su­met gi­bi lüt­fen hiç kim­se al­gı­la­ma­sın.

*HÜR TE­ŞEB­BÜS: “Pe­ki bu ders­ha­ne­le­rin sa­hip­le­ri­ni, sa­de­ce hiz­met ha­re­ke­ti di­ye bil­di­ği­miz si­zin ga­ze­te­ler­de ce­ma­at di­ye yaz­dı­ğı­nız­la­rı­nı­zı bu kap­sa­ma ko­ya­maz­sı­nız. Bin bi­rim­lik ders­ha­ne var­sa hiz­met ha­re­ke­ti bun­lar­dan sa­de­ce yüz­de 22’si­ne sa­hip­tir. Ge­ri­ye ka­lan­lar hür te­şeb­bü­sün bir ara­ya ge­le­rek kur­duk­la­rı in­sa­ni ve eko­no­mik fa­ali­yet­ler­dir. Ya­ni bu ders­ha­ne­le­rin sa­hip­le­ri ara­sın­da fark­lı dü­şün­ce­ler var, fark­lı si­ya­si gö­rüş­ler var, fark­lı inanç grup­la­rı var ve bu çok da do­ğal­dır.

*RAS­YO­NEL BA­KI­YO­RUZ: Biz me­se­le­ye ras­yo­nel ba­kı­yo­ruz. Bir ta­ra­fın pen­ce­re­sin­den bak­mı­yo­ruz. O pen­ce­re­den ba­kan­lar da yan­lış ya­pı­yor­lar. Ders­ha­ne­ler ko­nu­su­nun ar­tık fonk­si­yon­la­rı­nı gi­de­rek yi­tir­di­ği­ni, on­la­ra ih­ti­yaç kal­ma­dı­ğı­nı, ikin­ci bir ham­le ola­rak bun­la­rın okul­laş­ma sü­re­ci­nin baş­la­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz.

*YA­DIR­GI­YO­RUZ: Hü­kü­met aleyh­ta­rı bir gös­te­ri­ye dö­nü­şen, bir güç gös­te­ri­si ha­li­ne ge­len dav­ra­nış­la­rı ya­dır­ga­dı­ğı­mı­zı söy­le­mek is­ti­yo­rum.

*OCA­K’­TA MEC­Lİ­S’­TE: Tas­lak Ocak ayın­da Mec­li­s’­in gün­de­mi­ne ge­le­cek ve bu ya­sa­nın ar­ka­sın­da du­ra­ca­ğız. Bu dö­nü­şüm sü­re­ci­nin sağ­lık­lı ola­bil­me­si için de 2 yıl­lık sü­re ön­gö­rü­yo­ruz. Ya­ni Ey­lül 2015. Ey­lül 2015 de­mek 2015 - 2016 ye­ni eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nın baş­la­dı­ğı ta­rih. O ta­rih­te ders­ha­ne­le­rin okul­laş­ma sü­re­cin­de­ki son nok­ta­ya gel­me­si­ni ar­zu edi­yo­ruz. 2013 Oca­k’­tan iti­ba­ren ken­di­ni ha­zır­la­yan ders­ha­ne­ler için da­ha avan­taj­lı im­kan­lar ve teş­vik­ler tek­lif ede­ce­ğiz. Ha­zır ol­ma­yan­la­ra da 2 yıl sü­re ta­nı­ya­ca­ğız.

Fitne çıkaranlara hadisli tepki

*ŞİM­Dİ­ FİT­NE­ ZA­MA­NI: (Pey­gam­ber Efen­di­miz(SAV)’nin fit­ney­le il­gi­li ha­dis-i şe­ri­fi­ni ha­tır­latt­tı) “Ba­kın ben bir ha­di­si şe­ri­fe çok önem ve­ri­rim. Ebu Hu­rey­re­’den ri­va­yet edil­di­ği­ne gö­re Re­su­lul­lah(SAV) şöy­le bir him­met bu­yur­muş. “Ya­kın­da bü­yük fit­ne­ler ola­cak. O fit­ne­ler­de ye­rin­de otu­ran­lar ayak­ta­ki­ler­den, ayak­ta­ki­ler yü­rü­yen­ler­den, yü­rü­yen­ler ko­şan­lar­dan da­ha ha­yır­lı ola­cak­tır. Kim o fit­ne için­de bu­lun­muş olur­sa on­dan uzak dur­sun. O za­man bir il­ti­ca ye­ri bir sı­ğı­na­cak me­kan bu­lur­sa ona sı­ğın­sın.” Şim­di fit­ne za­ma­nı­dır. Bu fit­ne­yi çı­ka­ran­lar bü­yüt­mek is­te­yen­ler bu ate­şin içe­ri­sin­de bü­yük za­rar­lı so­nuç­lar çı­kart­ma­ya ça­lı­şan­lar için inanç­la­rı ol­du­ğun­dan emin ol­du­ğum­dan böy­le bir ha­di­si oku­mak is­te­dim.

*SÖ­ZÜM Kİ­ME? Bu sö­züm ki­me. Ön­ce ken­di­me ka­bul ede­rim. As­la bir fit­ne­nin un­su­ru ol­mak is­te­me­yiz. Böy­le bir şe­yi de ka­bul et­me­miz müm­kün de­ğil. Ama her gün te­le­viz­yon­la­rın­dan ga­ze­te­le­rin­den ka­lem­le­rin­den hü­kü­me­ti he­def tah­ta­sı­na otur­ta­rak kü­çü­cük bir me­se­le­si ci­han­şü­mul bir me­se­le ha­li­ne ge­ti­re­rek gü­zel in­san­la­rın ara­sı­nı aç­ma­ya ça­lı­şan bir­bir­le­ri­ni Al­lah rı­za­sı için se­ven­le­rin ara­sı­na fit­ne koy­ma­ya gay­ret eden­le­re bu­ra­dan is­tir­ham edi­yo­rum.

*ALET OL­MA­YA­LIM: Fit­ne­nin ale­ti ol­ma­ya­lım. Ne biz ne de siz. Bun­dan son­ra söy­le­ye­cek­le­ri­niz bu ate­şi bü­yüt­me­ye ya­ra­ma­sın, bu ate­şin sön­dü­rül­me­si için her­kes elin­de­ki bir bar­dak su­yu dö­kü­ver­sin. Sö­zü­mün ne­re­ye git­ti­ği­ni her­kes çok iyi bi­lir. Me­se­le ba­sit bir şe­kil­de hal­le­di­le­cek­tir. Ne öğ­ret­men­ler za­rar gö­re­cek­tir ne öğ­ren­ci­ler za­rar gö­re­cek. Ne in­san­lar eko­no­mik an­lam­da mağ­dur ola­cak­tır.

*OCA­K’­TA KA­YIT ALA­CAK MI? “Dö­nü­şüm sü­re­ci 2 yıl­dır. Sü­re­cin ba­şın­da ha­re­ket eden­ler da­ha avan­taj­lı ola­cak­lar. Or­ta­sın­da ve en so­nun­da baş­vu­ran­lar on­lar ikin­ci de­re­ce­de teş­vik­ten is­ti­fa­de ede­cek­ler. Bun­da da hak­sız de­ği­liz. Ocak ayın­da öğ­ren­ci ala­bi­lir­ler, sı­nav­la­ra ha­zır­la­ya­bi­lir­ler. Çün­kü sı­nav sis­tem­le­rin­de bir özel­lik­le üni­ver­si­te sı­nav­la­rın­da de­ği­şik­lik ol­ma­dı. Sı­nav sis­tem­le­ri de­ği­şi­yor sı­nav sis­tem­le­ri­ne uy­gun da bir dö­nü­şüm yap­ma­mız la­zım. Bu ça­ba­la­rı gös­te­ri­yo­ruz. Öy­le bir sis­tem ön­gö­rü­yo­ruz ki sı­nav sis­te­min­de­ki de­ği­şik­lik­le bir­lik­te eği­tim sis­te­min­de­ki tak­vi­ye­ler­le bir­lik­te ar­tık bu öğ­ren­ci­le­rin önün­de­ki sı­na­vı ka­zan­ma­sı için ders­ha­ne­ye git­me ih­ti­ya­cı­nı ar­tık gör­me­ye­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz.”

Ceza ile karşı karşıya kalabilir

FİŞ­LE­ME SO­RU­SU: (Ta­raf’ta ya­yım­la­dı­ğı, MGK’­nın ‘Fet­hul­lah Gü­len Ce­ma­ati­ni bi­tir­me pla­nı­’y­la il­gi­li ko­nuş­tu) “Ham­dol­sun AK Par­ti hü­kü­me­ti­nin yü­zü­nü kı­zar­ta­cak hiç­bir işin için­de ol­ma­mı­şız. Bir ga­ze­te ve­ya bir ga­ze­te­ci, bu ko­nu­lar­da ma­hir olan bi­ri­nin (Meh­met Ba­ran­su), MKG top­lan­tı­sı­nın ka­ra­rı­nı ya­yım­la­dı. MGK Kanunu diyor ki ‘tu­ta­nak­lar ve gö­rüş­me­ler ke­sin­lik­le açık­la­na­maz, ya­yım­la­na­maz.

Ya­sa­lara gö­re, sır ve giz­li­lik için­de kal­ma­sı ge­re­ken bel­ge­le­rin ya­yım­lan­ma­sı ha­lin­de ce­za ter­ti­bi ön­gö­rül­müş. Ya­ni bun­la­rın açık­lan­ma­sı, ya­yım­lan­ma­sı ya­sak. Bu­nu ya­pan in­san bir ce­za so­rum­lu­lu­ğu ile kar­şı kar­şı­ya ka­la­bi­lir. Bu­nu sav­cı­la­rı­mız dü­şün­sün­ler. Biz bu ko­nu­da bir te­şeb­bü­sün için­de şu an­da de­ği­liz. Ama eğer ar­ka­sı da bu şe­kil­de gel­me­ye­cek olur­sa ya­sa­lar ne­yi ge­rek­ti­ri­yor­sa ya­pı­lır. MGK ka­ra­rı Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’n­da im­za­ya açıl­ma­dı ve onay­lan­ma­dı. Hiç­bir ku­ru­ma gön­de­ril­me­di. Bir ta­li­mat ve­ril­me­di. Yok hük­mün­de mu­ame­le­ye ta­bi tu­tul­du. Ka­rar­la bağ­lan­tı­lı hiç­bir iş­lem de yapılmadı.


 BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.