banner238
banner264

Buluştu iddiası

Adalet Bakanı Ergin’in, yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun 3. gününde görüştüğü Cumhuriyet Başsavcısı Çolakkadı ile önceki gün tekrar bir araya geldiği iddia edildi.

banner295
Buluştu iddiası

Yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­na iliş­kin, İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Tu­ran Ço­lak­ka­dı­’nın Ada­let Ba­ka­nı Sa­dul­lah Er­gi­n’­le ikin­ci kez bir ara­ya gel­di­ği id­di­a edil­di.

Ga­ze­te­ci İs­ma­il Kü­çük­ka­ya, Fox TV’­de ya­yın­la­nan “Ça­lar Saa­t” isim­li prog­ra­mın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da Ba­kan Er­gi­n’­in Baş­sav­cı Tu­ran Ço­lak­ka­dı ile ön­ce­ki gün tek­rar gö­rüş­tü­ğü­nü söy­le­di. Ba­kan Er­gin, 17 Ara­lı­k’­ta baş­la­yan ope­ras­yo­nun ar­dın­dan se­çim ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rüt­tü­ğü Ha­ta­y’­dan ani bir ka­rar­la İs­tan­bu­l’­a gel­miş ve 19 Ara­lık gü­nü Tu­ran Ço­lak­ka­dı ile Ha­liç Kon­gre Mer­ke­zi­’n­de gö­rüş­müş­tü.

Ön­ce­ki gün ak­şam sa­at­le­rin­de Ço­lak­ka­dı­’nın Ba­şak­şe­hi­r’­de­ki loj­ma­nın­da ger­çek­le­şen ikin­ci gö­rüş­me­den ön­ce CHP Söz­cü­sü Ha­luk Ko­ç şok bir açık­la­ma­da bu­lun­muş­tu.

Koç, Ada­let Ba­ka­nı Er­gi­n’­in Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın ta­li­ma­tıy­la so­ruş­tur­ma­ya mü­da­ha­le et­ti­ği­ni id­di­a ede­rek, “E­li­miz­de cid­di bil­gi ve du­yum­lar var, mü­da­ha­le edil­me­sin uya­rı­yo­ru­z” de­miş­ti. Er­do­ğa­n’­ın so­ruş­tur­ma­yı dur­dur­mak için özel gay­ret­ler içi­ne gir­di­ği du­yum­la­rı al­dık­la­rı­nı söy­le­yen Koç şöy­le ko­nuş­muş­tu:

‘BA­KA­NA ÇAĞ­RI­’

“A­da­let Ba­ka­nı­’nın Baş­ba­ka­n’­ın yön­len­dir­me­si ile il­gi­li ha­re­ke­te geç­me­si, so­ruş­tur­ma­nın yü­rü­me­si­ni en­gel­le­ye­cek­tir. Ba­ka­n’­a çağ­rı ya­pı­yo­rum; so­ruş­tur­ma­yı en­gel­le­me gay­ret­le­ri için­de ol­ma­yın. Yol­suz­luk­la­rı ka­pat­mak için­de ol­ma­yın, sav­cı­la­ra mü­da­ha­le edi­li­yor. Yö­net­me­lik çı­kart­tı­nız hır­sı­za ön­ce­den ha­ber ver­me yo­lu­nu aç­tı­nız şim­di de biz­zat dos­ya­la­rın içe­ri­ği­ne mü­da­ha­le et­me ve ka­rart­ma aşa­ma­sı­na gel­di­niz.”


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.