banner238
banner264

Cemil Çiçek'ten Ombudsman'a inceleme

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, inceleme sırasında hem Savcı Zekeriya Öz’ü hem de Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu’nu dinleyeceklerini söyledi

banner295
Cemil Çiçek'ten Ombudsman'a inceleme

Yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­nu yü­rü­ten sav­cı­lar­dan so­rum­lu Baş­sav­cı Ve­ki­li Ze­ke­ri­ya Öz, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan gön­de­ri­len 2 yük­sek yar­gı men­su­bu­nun ken­di­si­ni teh­dit et­ti­ği­ni açık­la­mış­tı. Bu ki­şi­le­rin Yar­gı­tay 13. Ce­za Dai­re Baş­ka­nı İs­ma­il Rüş­tü Ci­rit ile Ka­mu Baş­de­net­çi­si Ni­hat Öme­roğ­lu ol­du­ğu ko­nu­şul­muş­tu.

10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Gü­nü do­la­yı­sıy­la Par­la­men­to Mu­ha­bir­le­ri Der­ne­ği­’ni zi­ya­ret eden TBMM Baş­ka­nı Çi­çek, söz ko­nu­su id­di­ala­rı ha­tır­la­ta­rak “Bun­la­rı oku­duk­tan son­ra, Mec­li­s’­e bağ­lı gö­rev yap­tı­ğı için bir in­ce­le­me baş­lat­tım. Ka­mu Baş­de­net­çi­si ken­di­si de ta­lep et­ti­” de­di.
Ce­mil Çi­çek, ilk de­fa böy­le bir du­rum söz ko­nu­su ol­du­ğu için in­ce­le­me­yi ki­min, na­sıl ve han­gi usu­le gö­re ya­pa­ca­ğı­nın araş­tı­rıl­dı­ğı­nı kay­det­ti.

‘BİR ŞEYİ UNUTMUŞUZ’

“Ka­nu­na bak­tık, in­ce­le­dik, in­ce­let­tik. Ka­nun ha­zır­lı­ğın­da rol al­mış öğ­re­tim üye­le­riy­le gö­rüş­tük. Bir şe­yi unut­mu­şuz ve­ya unut­ma­mı­şız da bu­nu ön­gör­me­mi­şiz. Ka­mu Baş­de­net­çi­si ve de­net­çi­ler, suç teş­kil et­ti­ğin­de bir fii­li iş­le­dik­le­rin­de bu­nun na­sıl so­ruş­tu­ru­la­ca­ğı bel­li ama di­sip­lin so­ruş­tur­ma­sı ka­nun­da yok. Böy­le bir gö­re­vi ya­pa­cak bi­ri­nin di­sip­lin su­çu iş­le­ye­ce­ği ko­nu­sun­da inan­cı­mız yok. Böy­le bir suç iş­le­mez di­ye dü­şün­müş ola­bi­li­riz ama bak­tı­ğı­mız­da böy­le bir du­rum var. De­mek ki ba­zen ih­ti­yaç­la­rı ye­te­ri ka­dar ön­gö­re­mi­yo­ruz ve­ya ek­sik ka­lı­yo­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

HSYK teklifinde Anayasa'ya uygunluk incelenecek

Çiçek’e HSYK yasa teklifinin Anayasa’ya aykırı olduğu eleştirileri soruldu. TBMM İçtüzüğü uyarınca bir tasarı veya teklif komisyonlara geldiğinde önce Anayasa’ya uygunluk ve aykırılık açısından değerlendirildiğini ifade eden Çiçek, “Hele hele böylesine önemli bir konu hiç şüphesiz ki Adalet Komisyonu değerlendirmeyi Anayasa açısından yapacaktır” dedi.

Çankaya Köşkü’nde görüşme trafiği

Cumhurbaşkanı Gül, HSYK teklifinin Meclis’e sunulmasının ardından çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ardından Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve İçişleri Bakanı Efkan Ala’yı kabul eden Gül, son olarak da TBMM Başkanı Cemil Çiçek’le görüştü.


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.