banner238
banner264

CHP'de erken seçim alarmı

Başbakan’ın Başdanışmanı Ertan Aydın’ın “2014’te muhtemelen erken seçim yapılacak” sözlerinden sonra CHP’de de alarm verildi. Teşkilatlara “Yerel ve cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra erken genel seçim için de çalışın” talimatı iletildi.

banner295
CHP'de erken seçim alarmı

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın Baş­da­nış­ma­nı Doç. Dr. Er­tan Ay­dı­n’­dan son­ra CHP li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu da er­ken se­çim sin­ya­li ver­di. Baş­da­nış­man Doç. Dr. Ay­dın, El Ce­zi­re için yaz­dı­ğı bir ma­ka­le­sin­de gün­de­me iliş­kin açık­la­ma­lar ya­pa­rak “Ge­le­cek yıl içe­ri­sin­de Tür­ki­ye­’de öz­gür­ce ya­rı­şı­lan ye­rel, cum­hur­baş­kan­lı­ğı ve muh­te­me­len er­ken ge­nel se­çim­ler ya­pı­la­ca­k” de­miş­ti. Er­ken se­çim ih­ti­ma­li CHP’­yi alar­ma ge­çir­di.

ÖTEKİLEŞTİRMEYİN UYARISI

CHP’­nin haf­ta so­nu ge­nel mer­kez­de il baş­kan­la­rı ve il say­man­la­rı­nın da ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­le­şen se­çi­me ha­zır­lık top­lan­tı­la­rın­da, 2014 yı­lın­da ya­pı­la­cak ye­rel se­çim ve cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri­nin ya­nı sı­ra “o­la­sı­” er­ken se­çi­me de ha­zır­lık­lı olun­ma­sı ta­li­ma­tı ve­ril­di. Alı­nan bil­gi­ye gö­re, ba­sı­na ka­pa­lı top­lan­tı­lar­da, 2014 yı­lın­da ye­rel ve cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi­nin ger­çek­le­şe­ce­ği be­lir­ti­lir­ken, hü­kü­me­tin er­ken se­çi­me gi­de­bi­le­ce­ği ih­ti­ma­li üze­rin­de de du­rul­du. Ör­güt­le­re iki se­çim ve ola­sı bir er­ken se­çim için ge­rek­li ha­zır­lık­la­rın ya­pıl­ma­sı ta­li­ma­tı ve­ril­di.

İl baş­kan­la­rı­na, “Bi­na­lar­da otu­rul­ma­ma­sı, so­kak­la­ra, va­tan­da­şa gi­dil­me­si­, ay­rım yap­mak­sı­zın bü­tün par­ti­li­le­re gi­dil­me­si­, va­tan­da­şın öte­ki­leş­ti­ril­me­me­si­” ta­li­ma­tı ve­ril­di. İl baş­kan­la­rın­dan yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yon­la­rı­ ile hü­kü­me­tin yar­gı­la­ma sü­re­ci­ne mü­da­ha­le­si­ni­n iyi an­la­tıl­ma­sı is­ten­di.

Aslan payı İstanbul’a

Top­lan­tı­lar­da, se­çim ön­ce­si, par­ti­nin ma­li tab­lo­su da or­ta­ya çık­tı. Se­çim ça­lış­ma­la­rı­nı hız­lan­dı­ran CHP, se­çim ön­ce­si ka­sa­sı­na 45 mil­yon li­ra Ha­zi­ne yar­dı­mı gir­me­si­ni bek­li­yor. Par­ti yö­ne­ti­mi, Ha­zi­ne yar­dı­mı­nın yüz­de 40’ı­na denk ge­len 18 mil­yon li­ra­sı­nı il ve il­çe ör­güt­le­ri­ne gön­de­re­cek.

18 İLİN ARACI YOK

En faz­la pa­yı İs­tan­bul il ör­gü­tü ala­cak. Alan­da da­ha çok ça­lı­şan ve par­ti­ye oy ka­zan­dı­ran ör­güt­le­re da­ha faz­la yar­dım ya­pı­la­cak. Par­ti yö­ne­ti­mi, 18 ilin ara­cı­nın bu­lun­ma­dı­ğı­nı tes­pit eder­ken, ön­ce­lik­le par­ti içi da­ya­nış­ma (ime­ce usu­lü) ile alım­la­rın ger­çek­leş­me­si­ne ça­lı­şı­la­cak. Taş­ra ör­güt­le­ri­nin en bü­yük sı­kın­tı­sı olan ki­ra gi­der­le­ri­ni Ge­nel Mer­kez kar­şı­la­ya­cak. İl ve il­çe bi­na­sı bu­lun­ma­yan ör­güt­le­rin 3,5 mil­yon li­ra tu­ta­rın­da­ki ki­ra­la­rı­nı Ge­nel Mer­kez öde­ye­cek.Tüm il ve il­çe ör­güt­le­ri­nin in­ter­net ve bil­gi­sa­yar altya­pı­sı­nı ta­mam­la­mak üze­re 300 bil­gi­sa­yar alı­mı ger­çek­le­şe­cek.

‘Yolsuzluğu anlatın’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında değindiği “yolsuzluk parası ile ne yapılabilirdi” şeklindeki çalışmanın ayrıntıları da il başkanlarına şu şekilde aktarıldı:

NELER YAPILIRDI?

“Bu çalışmaya göre; iddia edilen yolsuzluğun maliyeti 243.6 milyar lira (87 milyar euro) olarak gerçekleşti. CHP’nin seçim vaatleri arasında yer alan ve Başbakan Erdoğan’ın tepki gösterdiği ‘aile sigortası’ projesinin maliyeti 12 milyar lira idi. (Bu proje 20 kez finanse edilirdi.) 2012 yılı nüfus sayımına göre Türkiye’nin nüfusu 75 milyon 627 bin 384 kişi. Yolsuzluğun kişi başı maliyeti 3 bin 221 lira olarak gerçekleşti. 243.6 milyar lira toplam Türkiye nüfusuna dağıtılsaydı, kişi başı 3 bin 221 lira ödeme gerçekleştirilmesi gerekirdi.” İl başkanları bu hesaplamayı, seçim çalışmalarında vatandaşlara aktaracak.

Karaca’ya son veda

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Şükrü Karaca, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Kılıçdaroğlu ve parti yönetiminin yanı sıra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.