banner238
banner264

Danıştay yönetmelik değişikliğine ‘dur’ dedi

Adli Kolluk Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik Danıştay engeline takıldı. Danıştay 10. Dairesi, ‘telafisi imkansız zarar doğabileceği’ gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı aldı.

banner295
Danıştay yönetmelik değişikliğine ‘dur’ dedi

Yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­nun 4. gü­nün­de Ad­li Kol­luk Yö­net­me­li­ği­’n­de apar to­par ya­pı­lan de­ği­şik­li­ğe Da­nış­tay ‘Du­r’ de­di. Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği, Yar­gıç­lar Sen­di­ka­sı, Li­be­ral De­mok­rat Par­ti ve An­ka­ra Ba­ro­su, so­ruş­tur­ma­nın giz­li­li­ği­ni bi­ti­ren de­ği­şik­lik­le il­gi­li yü­rüt­me­nin dur­du­rul­ma­sı ve ip­tal ta­le­biy­le Da­nış­ta­y’­a da­va aç­mış­tı. Da­nış­tay 10. Da­ire­si, so­ruş­tur­ma­lar­da po­lis­le­rin amir­le­ri­ne, sav­cı­la­rın da baş­sav­cı­la­ra ‘der­ha­l’ bil­gi ver­me zo­run­lu­lu­ğu­nu içe­ren de­ği­şik­li­ğe iliş­kin ip­tal da­va­la­rı­nı gö­rü­ştü. Dai­re, de­ğiş­lik­liğin yü­rüt­me­si­ni dur­dur­du.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA

Ka­rar­da, Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’nın sav­cı­lı­ğın ad­li gö­rev­le­ri­ne iliş­kin de­ği­şik­lik yap­ma­ya yet­ki­li ol­ma­dı­ğı be­lir­til­di. Yö­net­me­li­ğin Ana­ya­sa ve CMK’­ya ay­kı­rı ol­du­ğu vur­gu­lan­dı. Da­ire­nin ka­ra­rı Ada­let Ba­kan­lı­ğı es­ki Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa El­çi­m’­in mu­ha­le­fe­tiy­le 4’e kar­şı bir oy­ çok­lu­ğuy­la al­dı­ğı be­lir­til­di. Da­nış­ta­y’­ın söz ko­nu­su ka­ra­rı, geç­ti­ği­miz gün öğ­le­den son­ra ver­di­ği be­lir­til­di.

ADLİ KOLLUK SAVCININ ELİNDE

Da­nış­ta­y’­ın ka­ra­rıy­la yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ği, ip­tal­le il­gi­li ka­rar ve­ri­lin­ce­ye ka­dar uy­gu­lan­ma­ya­cak. Ad­li kol­luk gö­rev­li­le­ri em­ni­yet mü­dü­rü­nün de­ğil so­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten sav­cı­nın ta­li­mat­la­rı­nı ye­ri­ne ge­ti­re­cek. İs­tan­bu­l’­da Sav­cı Mu­am­mer Ak­kaş ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan 2. yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sın­da il em­ni­yet mü­dü­rü­nün sav­cı­nın ta­li­ma­tı­nı en­gel­le­me­si gi­bi hal­ler­de hak­la­rın­da so­ruş­tur­ma açı­la­bi­le­cek.

TELAFİSİ İMKANSIZ ZARAR

Da­nış­ta­y’­da­ki ru­tin uy­gu­la­ma­nın ak­si­ne Dai­re Baş­ka­nı Meh­met Rı­za Ün­lü­çay, da­va­yı tet­kik ha­ki­mi­ne ver­me­di. Baş­kan dos­ya­yı biz­zat ken­di­si in­ce­le­di. Baş­kan Ün­lü­çay, öğ­le­den son­ra he­ye­ti top­la­dı. Ka­rar alın­dı. Da­nış­ta­y’­ın ‘te­la­fi­si im­kan­sız za­rar do­ğa­bi­le­ce­ği­’ ge­rek­çe­siy­le yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­ra­rı ver­di­ği be­lir­til­di.

İptal edilen değişiklik gizliliğe darbeydi

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nca ‘Adli Kolluk Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, Emniyet ve Jandarma görevlilerinin adli olaylarda amirlerine bilgi verme zorunluluğu getirilmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikte en üst dereceli kolluk amirinin adli olayları, suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumakla ve bu konuda gerekli tedbirleri almakla görevli ve yetkili olan mülki idare amirine derhal bildirmesi ön görülüyordu.


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.