banner238
banner264

Deliller karartıldı şüpheliler kaçtı

İkinci büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda skandal gelişmelerin yaşandığı ortaya çıktı. Soruşturmanın deşifre edilmesi sonucu dosyada adı geçen en önemli iki şüphelinin yurtdışına kaçtığı iddia edildi.

banner295
Deliller karartıldı şüpheliler kaçtı

Ana­ya­sa ve ya­sa­la­ra ay­kı­rı bir şe­kil­de Ad­li Kol­luk Yö­net­me­li­ği­’nin de­ğiş­ti­ril­me­siy­le baş­la­yan tar­tış­ma bir­çok skan­dal uy­gu­la­ma­yı da be­ra­be­rin­de ge­tir­di. So­ruş­tur­ma dos­ya­sı­na ba­kan Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Mu­am­mer Ak­kaş, An­ka­ra­’dan yo­ğun bas­kı al­tı­na alı­nan İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Tu­ran Ço­lak­ka­dı ta­ra­fın­dan dün dos­ya­dan el çek­ti­ril­di. HSYK’­nın ya­sa­la­ra ay­kı­rı de­di­ği Ad­li Kol­luk Yö­net­me­li­ği­’n­de­ki de­ği­şik­li­ğe da­ya­na­ra§k sav­cı­nın gö­rev­den el çek­ti­ril­me­si­ne uza­nan sü­re­cin per­de ar­ka­sın­da ise önem­li mü­da­ha­le­le­rin ya­şan­dı­ğı be­lir­len­di.

YA­SİN EL KA­DI KAÇ­TI MI?

Yar­gı ku­lis­le­ri­ne yan­sı­yan id­di­ala­ra gö­re Baş­sav­cı­lık ve ad­li kol­luk üze­rin­den mah­ke­me ka­rar­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­dı­ğı be­lir­ti­li­yor. So­ruş­tur­ma­nın de­şif­re edil­me­si ne­de­niy­le de­lil­le­rin ka­rar­tıl­dı­ğı­na dik­kat çe­ki­lir­ken, yol­suz­luk ve rüş­vet so­ruş­tur­ma­sı­nın şüp­he­li­le­ri ara­sın­da bu­lu­nan Ya­sin El Ka­dı ve Usa­me Ku­tu­p’­un yurtdı­şı­na kaç­tı­ğı id­di­a edi­li­yor. Sav­cı Ak­ka­ş’­ın dün yap­tı­ğı açık­la­ma­da bu id­di­ala­rı güç­len­di­ri­yor. Ak­ka­ş’­ın açık­la­ma­sın­da “Suç­lar­la il­gi­li de­lil­le­rin ka­rar­tıl­ma­dan bir an ön­ce top­la­nı­la­bil­me­si için nö­bet­çi ha­kim­lik­ten so­ruş­tur­ma ile il­gi­li alı­nan ara­ma ve el koy­ma ka­rar­la­rı ile gö­zal­tı­na al­ma ka­ra­rı­nı dün(Çar­şam­ba) sa­bah iti­ba­riy­le İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­’ne ge­re­ği­nin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si için gön­der­dim. Bi­la­ha­re ba­sın ya­yın or­gan­la­rın­da ve in­ter­net si­te­le­rin­de gö­zal­tı­na alı­na­cak ba­zı isim­le­rin yer al­dı­ğı­nı ve de­lil­le­rin ka­rar­tıl­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı tes­pit et­ti­m” ifa­de­le­ri dik­kat çe­ki­yor.

Yar­gı çev­re­le­rin­de ko­nu­şu­lan­lar ile Sav­cı Ak­ka­ş’­ın dün yap­tı­ğı açık­la­ma­lar bir ara­ya ge­ti­ril­di­ğin­de ya­şa­nan sü­reç­te­ki ya­sa ­dı­şı uy­gu­la­ma­lar dik­kat çe­ki­yor. So­rum­lu cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­nın gö­rev­den alı­na­rak so­ruş­tur­ma sü­re­ci­ne açık mü­da­ha­le edil­di­ği kay­de­di­lir­ken, çok önem­li isim­le­rin için­de ol­du­ğu dos­ya­nın ka­pa­tıl­ma­sı için her tür­lü hu­kuk­suz­lu­ğun ya­pıl­dı­ğı öne sü­rü­lü­yor. Sav­cı Mu­am­mer Ak­ka­ş’­ın dos­ya­da­ki zan­lı­lar için Pa­zar gü­nü mah­ke­me­den ara­ma ve gö­zal­tı ka­ra­rı al­dı­ğı öğ­re­ni­lir­ken Pa­zar­te­si ak­şa­mı An­ka­ra­’da­ki üst dü­zey isim­le­rin dev­re­ye gir­di­ği be­lir­ti­li­yor. Baş­sav­cı Ço­lak­ka­dı­’dan so­ruş­tur­ma dos­ya­sı­nın Mu­am­mer Ak­ka­ş’­tan alı­na­rak ka­pa­tıl­ma­sı­nın is­ten­di­ği id­di­a edi­li­yor.

‘MAH­KE­ME KA­RA­RI­NI UY­GU­LA­MA­YI­N’

Sa­lı gü­nü Baş­sav­cı Ço­lak­ka­dı­’ya bil­gi ve­ren Sav­cı Ak­kaş’ın çar­şam­ba gü­nü de el koy­ma ka­rar­la­rı­nı mah­ke­me­den ala­rak ta­pu ve ban­ka­la­ra gön­de­ri­yor. Zan­lı­lar hak­kın­da­ki ara­ma ve gö­zal­tı­lar­la il­gi­li mah­ke­me ka­ra­rı­nı da ta­li­mat ha­li­ne ge­ti­re­rek ad­li kol­luk gö­re­vi olan Ma­li Şu­be­’ye gön­de­ri­yor. Ma­li Şu­be Mü­dü­rü­’nün bil­gi ver­di­ği İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü Se­la­mi Al­tı­no­k’­un da An­ka­ra ile yap­tı­ğı gö­rüş­me­nin ar­dın­dan “Sav­cı­lık­tan ge­len mah­ke­me ka­ra­rı­nı uy­gu­la­ma­yı­n” ta­li­ma­tı­nı ver­di­ği id­di­a edi­li­yor.

Dosyanın içi boşaltılacak iddiası

Sav­cı Ak­ka­ş’­ın açık­la­ma­sın­da­ki “O­pe­ras­yon­da gö­rev ala­cak Şu­be mü­dür­le­ri ile ad­li­ye bi­na­sın­da yap­tı­ğım gö­rüş­me­ye rağ­men mah­ke­me ka­ra­rı­nın ve gö­zal­tı­na al­ma ka­ra­rı­nın ye­ri­ne ge­ti­ril­me­di­ği­ni be­lir­le­di­m” ifa­de­le­ri de Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­’nün yar­gı ta­li­ma­tı­na kar­şı ya­sa­ dı­şı di­re­ni­şi­ni doğ­ru­lu­yor.

Ar­dın­dan Baş­sav­cı­’ya tek­rar bas­kı ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı­ğı öğ­re­ni­lir­ken dün ak­şa­ma ka­dar uy­gu­lan­ma­sı ge­re­ken mah­ke­me ka­rar­la­rı­nın suç iş­le­me pa­ha­sı­na uy­gu­lan­ma­dı­ğı vur­gu­la­nı­yor. Sav­cı­’ya dos­ya­dan el çek­ti­ril­me­siy­le bir­lik­te ara­ma ve gö­zal­tı iş­le­mi­nin ya­pıl­ma­ya­ca­ğı ve dos­ya­nın içe­ri­ği­nin bo­şal­tı­la­rak ka­pa­tı­la­ca­ğı öne sü­rü­lü­yor.

DELİL KARARTMAYA İMKAN

Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Ak­ka­ş’­ın açık­la­ma­sın­da yer alan “Baş­sav­cı­lık üze­rin­den ve yar­gı­la­ma ka­rar­la­rı­nı uy­gu­la­ma du­ru­mun­da olan Ad­li Kol­luk üze­rin­den yar­gı­ya açık­ça bas­kı ya­pıl­mış ve mah­ke­me ka­rar­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı ön­len­miş­tir. Mah­ke­me ka­rar­la­rı­nı uy­gu­la­ma­ya­rak sı­ra­lı amir­ler suç iş­le­miş­tir. Şüp­he­li­le­rin ön­lem al­ma­sı, kaç­ma­sı ve de­lil ka­rart­ma­sı im­ka­nı ve­ril­miş­ti­r” ifa­de­le­ri de ya­şa­nan­la­rı net bir şe­kil­de özet­li­yor.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.