banner238
banner264

Devlet Bahçeli: Rüşvet çarkı tespit edildi

MHP lideri Bahçeli, “Geldiğimiz bu aşamada, hükümetin tüm kirli çamaşırları, tüm hukuksuz, vicdansız ve kural tanımaz aşırmaları deşifre edilmelidir” dedi.

banner295
Devlet Bahçeli: Rüşvet çarkı tespit edildi

MHP li­de­ri Dev­let Bah­çe­li, İs­tan­bu­l’­da­ki yol­suz­luk ope­ras­yo­nuy­la il­gi­li ya­zı­lı bir açık­la­ma yap­tı. Üç kol­dan yü­rü­tü­len ope­ras­yo­nun bü­yük dik­kat çek­ti­ği­ni be­lir­ten Bah­çe­li, “A­ra­la­rın­da yan­daş işa­dam­la­rı­nın, ba­kan ço­cuk­la­rı­nın, AK­P’­li da­nış­man ve bü­rok­rat­la­rın, AK­P’­li Fa­tih Be­le­di­ye Baş­ka­nı­’nın ve bir ka­mu ban­ka­sı ge­nel mü­dü­rü­nün de bu­lun­du­ğu şüp­he­li­ler çok va­him suç­la­ma­lar­la so­ruş­tur­ma sü­re­ci­ne dâ­hil edil­miş­ler­dir. Tek­nik ve fi­zi­ki ta­kip so­nu­cun­da yol­suz­luk ağ­la­rı­nın de­şif­re edil­di­ği, kir­li ka­zanç bağ­lan­tı­la­rı­nın be­lir­len­di­ği, rüş­vet çar­kı­nın tes­pit edil­di­ği an­la­şıl­mak­ta­dı­r” de­di.

“Sah­te bel­ge­ler­le ha­ya­li ih­ra­cat te­şeb­büs­le­ri, al­tın ka­çak­çı­lı­ğı, ka­ra pa­ra ak­la­ma, rüş­vet­le va­tan­daş­lık da­ğı­tı­mı, imar usul­süz­lük­le­ri, rant yol­suz­luk­la­rı, ara­zi vur­gun­cu­lu­ğu ve iha­le­le­re fe­sat ka­rış­tır­ma gi­bi ağır suç ve suç­la­ma­lar ik­ti­dar yön­len­dir­me­li yan­daş ve yol­suz­luk çe­te­le­ri­ni kö­şe­ye sı­kış­tır­mış­tı­r” di­yen Bah­çe­li açık­la­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di:

‘AK­P’­Yİ ELE GE­ÇİR­MİŞ­Tİ­R’

“İs­tan­bu­l’­da­ki yol­suz­luk ope­ras­yo­nu bir kez da­ha gös­ter­miş­tir ki, hü­kü­met bo­yu­nu aşan kir ve ka­ran­lık iş­le­re bu­laş­mış, çı­kar iliş­ki­le­ri­nin, kul ve ye­tim hak­kı­nı gasp eden ah­lak­sız­lık­la­rın mer­kez üs­sü ha­li­ne gel­miş­tir. Ni­te­kim Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın yö­ne­ti­mi al­tın­da Tür­ki­ye res­men; yol­suz­lu­ğun, yok­sul­lu­ğun ve ya­sak­la­rın hâ­ki­mi­ye­ti al­tı­na gir­miş­tir. Ka­ra pa­ra zin­ci­ri­nin hal­ka­la­rı, gay­ri meş­ru ge­lir ka­pı­la­rı­nın par­ça­la­rı, ya­sa dı­şı yol­lar­la ser­vet üs­tü­ne ser­vet edi­nen maf­ya­tik ya­pı­lan­ma­la­rın uzan­tı­la­rı AK­P’­ye tam ola­rak sız­mış ve hat­ta ele ge­çir­miş­tir. İs­tan­bu­l’­da yü­rü­tü­len ve çok ayak­lı de­vam eden yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı bu­nu bir kez da­ha is­pat­la­mış­tır. Her şey­den ön­ce sür­dü­rü­len ad­li so­ruş­tur­ma ne­re­ye uza­nır­sa uzan­sın, ucu ki­me do­ku­nur­sa do­kun­sun mut­la­ka so­nu­na ka­dar gö­tü­rül­me­li­dir.

Tür­ki­ye yol­suz­luk­lar­la he­sap­laş­ma­lı, te­miz top­lum, te­miz yö­ne­tim ve te­miz si­ya­set için her­kes sa­mi­mi bir şe­kil­de mü­ca­de­le et­me­li­dir. Ka­nun­suz­luk­lar­la baş ede­bil­mek ve yol­suz­luk da­mar­la­rı­nı kö­kün­den ke­sip ata­bil­mek için bu ta­ri­hi fır­sat he­ba edil­me­me­li­dir. AK­P’­nin 11 yıl­lık ik­ti­dar sü­re­sin­de de­fa­lar­ca ya­zı­lı ve gör­sel med­ya­ya in­ti­kal et­miş id­di­alar ve şa­ibe­ler de de­vam eden hu­kuk­sal sü­re­ce ek­lem­le­ne­rek ül­ke­miz yol­suz­luk­la­rın zin­ci­rin­den kur­ta­rıl­ma­lı­dır. Gel­di­ği­miz bu aşa­ma­da, hü­kü­me­tin tüm kir­li ça­ma­şır­la­rı, tüm hu­kuk­suz, vic­dan­sız ve ku­ral ta­nı­maz aşır­ma­la­rı de­şif­re edil­me­li­dir.

AKP ik­ti­da­rı mil­let önün­de yar­gı­lan­ma­lı­dır. Ge­mi­cik sa­hip­le­rin­den yu­mur­ta­cı­la­ra, mı­sır­cı­lar­dan ener­ji or­tak­la­rı­na ka­dar kim var­sa bi­rik­tir­dik­le­ri ser­vet­le­ri, şiş­kin ban­ka he­sap­la­rı, dün­ya­lık­la­rı­nı er­ken yaş­lar­da faz­la faz­la ka­zan­ma­la­rı­nın de­rin sır­la­rı de­tay­lı ola­rak mer­cek al­tı­na alın­ma­lı­dır. Ay­rı­ca söz ko­nu­su hu­ku­ki sü­re­ci; yıp­rat­mak, su­lan­dır­mak ve ro­ta­sın­dan sap­tır­mak ama­cıy­la gün­dem­de sı­cak­lı­ğı­nı ko­ru­yan si­ya­si bir ku­tup­laş­ma­ya, ma­lum an­laş­maz­lı­ğa ve söz­de rö­van­şist bir çı­kı­şa bağ­la­mak en azın­dan piş­kin­lik ve utan­maz­lık ör­ne­ği­dir.”

Misilleme diye yorumlamak kasti ve oldukça akıl dışı

Meseleyi Hükümet-Cemaat çekişmesine hapsetmenin, yolsuzluklarla ilgili soruşturmayı zamanlama itibariyle manidar bulup yakın geçmişteki iktidar tasarruflarına misilleme olarak yorumlamanin son derece maksatlı, kasti ve akıl dışı olduğunu söyleyen Bahçeli,
şöyle devam etti:

“Başbakan Erdoğan’ın tehditlere boyun eğmeyeceğiz diyerek hedef saptırma girişimi, birilerinin topu tüfeği varsa bizim Allah’ımız var ifadeleri suçüstü yakalanan ve üste çıkmaya gayret eden telaşlı bir zihniyetin çırpınışlarından başka bir şey değildir. Yolsuzlukları örtbas etmeye, milli irade dolandırıcılığıyla akılları karıştırmaya ve siyaset cambazlığıyla günahları örtmeye hiç kimse, hele ki Başbakan Erdoğan asla kalkışmamalıdır.

Aziz milletimiz çalan, çırpan ve haksızlıklarla menfaat temin eden kim olursa olsun yakalarından tutulmasını ve bunlardan hesap sorulmasını beklemektedir. Ayrıca mahdumları haram para peşinde koşan ve nüfuz ticareti yoluyla hukuk dışı iş, işlem ve ilişkilere karışan bakanların mevcut hal ve durumlarını gözden geçirmeleri siyasi ahlakın bir gereği olacaktır.

Türkiye her anlamda arınmalı, her bakımdan paklanmalı, her düzeyde temizlenmelidir. Tüyü bitmemiş yüzbinlerce yetimin, mağdur olmuş milyonlarca mazlumun hakkına el uzatacak kadar İslam’dan, insaftan ve insanlıktan uzaklaşanlar sona yaklaşmış, krediyi tüketmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul’da süren yolsuzluk soruşturmasını titizlikle ve büyük bir özenle takip edecektir. Hukuka saygı duymak herkes için ortak yükümlülüktür.”

KAMU BANKALARININ KREDİLERİ ARAŞTIRILMALI

MHP Grup Baş­kan­ve­ki­li Ok­tay Vu­ral: MHP ola­rak bu yol­suz­luk­la­rı hep gün­de­me ge­tir­dik. Ar­tık mız­rak çu­va­la sığ­mı­yor. Ya­pı­lan ope­ras­yon buz da­ğı­nın gö­rü­nen yü­zü­nün en ufak par­ça­sı. Hü­kü­met, sis­te­ma­tik şe­kil­de ka­mu ku­rum­la­rın­da ya­pı­lan yol­suz­luk­la­rın üze­ri­ni ört­mek için elin­de­ki gü­cü kul­lan­dı. Bu­gün ya­pı­lan ope­ras­yon, din­le­me, iz­le­me ney­se bel­li saf­ha­ya gel­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz.

MHP ola­rak ko­nu­yu TBMM gün­de­mi­ne ge­ti­re­ce­ğiz. Bü­yük­şe­hir­ler­de ve il­ler­de oluş­tu­ru­lan rant­lar, imar de­ği­şik­lik­le­ri ve bun­la­rın na­sıl oluş­tu­ğu­na iliş­kin Mec­lis Araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­nı is­te­dik. MHP ola­rak ka­mu ban­ka­la­rın­dan ve­ri­len kre­di­ler­le,TO­Kİ uy­gu­la­ma­la­rı ve rant­la il­gi­li ge­lin TBMM’­de bir şef­faf­lık Ko­mis­yo­nu ku­ra­lım ve bu dö­nem­de ya­pı­lan­la­rın hep­si­ni bir­lik­te so­ruş­tu­ra­lım.

Baş­ba­ka­n’­ın koy­du­ğu teh­dit­ler kar­şı­sın­da hod­ri mey­dan di­yo­ruz. Bun­la­rı TBMM araş­tır­ma­lı­dır; şe­hir­ler­de oluş­tu­ru­lan rant­la­rın ki­me, na­sıl ak­ta­rıl­dı­ğı­nı, han­gi ku­rum ve me­ka­niz­ma­la­rın kul­la­nıl­dı­ğı­nı, kre­di­ler­le il­gi­li gi­ri­şim­ler­de ne­le­rin ol­du­ğu­na iliş­kin araş­tır­ma ya­pı­lıp, şef­faf şe­kil­de bu­nun ka­mu­oyu ile pay­la­şıl­ma­sı­na im­kan ve­ril­me­li­dir. Bu işin ar­ka­sı, özü ne­dir, hep­si­ni ka­mu­oyu­na ile­te­rek va­tan­daş­la­rın doğ­ru bil­gi­len­di­ril­me­si ge­rek­mek­te­dir.


BUGÜN GAZETESİ

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.