banner238
banner264

Emniyet'e özel harekat polisi talimatı

Özel eğitimli per­so­ne­lin ken­di alan­la­rı dı­şın­da ça­lış­tı­rıl­ma­sı Em­ni­yet’te kriz oluş­tur­du. Alan dı­şı gö­rev­len­dir­me­le­rin bil­gi ve be­ce­ri kay­bı­na se­bep ol­du­ğu be­lir­til­di.

banner295
Emniyet'e özel harekat polisi talimatı

Em­ni­yet Ge­nel Mü­dü­rü Meh­met Kı­lıç­lar, per­so­nel is­tih­da­mı ko­nu­sun­da teş­ki­la­ta ya­zı­lı emir gön­der­di. Kı­lıç­lar ya­zı­sın­da baş­ta özel ha­re­kât po­lis­le­ri ol­mak üze­re bel­li branş­lar için ye­tiş­ti­ri­len per­so­ne­lin fark­lı alan­lar­da ça­lış­tı­rıl­ma­ma­sı­nı is­te­di.

VE­RİM­Lİ­Lİ­Ğİ AZAL­TI­YOR

Kı­lıç­lar, ya­zı­sın­da şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: “Özel ha­re­kât per­so­ne­linin ope­ras­yo­nel fa­ali­yet­le­ri ye­ri­ne ge­tir­me­si, ope­ras­yon­la­rın za­yi­at­sız veya en az za­yi­at­la so­nuç­lan­dı­rıl­ma­sı ile ope­ras­yon­lar­da ma­sum ki­şi­le­re za­rar ve­ril­me­me­si için bil­gi, be­ce­ri, ge­ce-gün­düz atış ka­bi­li­ye­ti ve be­de­ni ge­liş­tir­me ye­te­nek­le­ri­ni en üst se­vi­ye­ye çı­kar­mak ve sü­rek­li­li­ği­ni sağ­la­mak için branş­lı per­so­ne­lin Özel Ha­re­kât Şu­be Mü­dür­lü­ğü­’n­de pe­ri­yo­dik eği­tim­le­ri­ne ak­sat­ma­dan de­vam et­me­si ge­rek­mek­te­dir. Bu­na ben­zer tüm branş­lı per­so­ne­lin, bran­şıy­la il­gi­li bi­rim dı­şın­da ça­lış­tı­rıl­ma­la­rı du­ru­mun­da ka­zan­mış ol­duk­la­rı bil­gi ve be­ce­ri­le­ri­ni kay­be­de­bi­le­ce­ği, et­kin­lik ve ve­rim­li­li­ği­nin aza­la­ca­ğı de­ğer­len­di­ril­mek­te­dir.”

291 kişiye bir polis düşüyor

Em­ni­yet teş­ki­la­tında 265 bin 239 per­so­nel görev yapıyor. 291 va­tan­da­şa 1 po­lis dü­şü­yor. Po­lis­le­rin yüz­de 6’sı­nı ka­dın­lar, yüz­de 94’ü­nü er­kek­ler oluş­tu­ru­yor. Per­so­ne­lin yüz­de 11’i amir ve mü­dür­ler, yüz­de 87‘si me­mur, yüz­de 2’si de çar­şı, ma­hal­le bek­çi­le­rin­den olu­şu­yor. Po­lis­le­rin yüz­de 88’i yük­se­ko­kul ve üni­ver­si­te me­zu­nu. Yüz­de 11’i li­se, il­ko­kul ve or­ta­okul me­zu­nu. Em­ni­yet’te 4220 yük­sek li­sans ve 238 dok­to­ra yap­mış per­so­nel bu­lu­nu­yor.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.