banner238
banner264

Gençlerimizi kızlı erkekli iyi yetiştirin

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü’nü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Gül, hocalara, “Devlet üzerine düşeni yapıyor. Şimdi artık size emanet ettiğimiz çocukları, gençleri, kızlı erkekli en iyi şekilde yetiştirmelisiniz” dedi.

banner295
Gençlerimizi kızlı erkekli iyi yetiştirin

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Ka­ra­de­niz ge­zi­si­nin ikin­ci gü­nün­de Gi­re­su­n’­da çe­şit­li te­mas­lar­da bu­lun­du. İlk ola­rak va­li­li­ği zi­ya­ret eden Gü­l’­e va­tan­daş­lar yo­ğun il­gi gös­ter­di. El­le­rin­de­ki Türk bay­rak­la­rıy­la ken­di­si­ne sev­gi gös­te­ri­sin­de bu­lu­nan va­tan­daş­lar­la se­lam­la­şan Gül, da­ha son­ra bu­ra­da va­tan­daş­la­ra hi­tap et­ti. Ar­dın­dan va­li­li­ğe ge­çen Gül ga­ze­te­ci­le­rin gün­de­me iliş­kin so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­dı.

BÜ­YÜK FIR­SAT KA­ÇI­YOR

Ye­ni ana­ya­sa ça­lış­ma­la­rı­na iliş­kin so­ru üze­ri­ne Gül, “Bü­yük fır­sat ta­bi­i ka­çı­yor. Çok ge­ci­kil­miş ol­du. As­lın­da ge­çen Mec­li­s’­te de bir ana­ya­sa ya­pı­la­bi­lir­di. Bu Mec­li­s’­te de top­lu­mun çok bü­yük bir ar­zu­su var, bü­tün si­ya­si par­ti­le­rin ar­zu­su va­r” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du. Gül da­ha son­ra Fın­dık Araş­tır­ma İs­tas­yo­nu­nu ve Gi­re­sun Üni­ver­si­te­si Rek­tör­lü­ğü­’nü zi­ya­ret et­ti. Te­mel ko­nu­lar­da bü­tün si­ya­si par­ti­le­rin çok ay­rı düş­tü­ğü ka­na­atin­de ol­ma­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Gül, şöy­le de­vam et­ti:

“A­ma ma­ale­sef ger­çek­le­şe­me­di. Bu­nu 4-5 ay ön­ce de gör­müş­tüm ben. O za­man da ka­na­ati­mi, üzün­tü­mü pay­laş­mış­tım. Ar­tık ha­yır­lı­sı di­ye­ce­ğiz. İn­şal­lah ile­ri­de bu fır­sat olur. An­la­yış­la­rı­mız de­ği­şir­se, zi­hin­le­ri­miz­de de­ği­şik­lik­ler olur­sa me­tin­le­ri­miz fark­lı da ya­zı­lı ol­sa biz en azın­dan zi­hin­le­ri­miz­de, an­la­yış­la­rı­mız­da da­ha ge­niş viz­yon­da dav­ra­na­bi­li­riz, da­ha de­mok­ra­tik dav­ra­na­bi­li­riz. Stan­dart­la­rı­mı­zı fii­len yük­sel­te­bi­li­riz. Umut ede­rim ki ile­ri­de ger­çek­le­şir.”

Gül, Gi­re­sun Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Ay­gün At­ta­r’­ın ma­ka­mın­da ba­sın men­sup­la­rı­nın gö­rün­tü al­dı­ğı sı­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, ka­mu kay­nak­la­rı­nın bü­yük bö­lü­mü­nün üni­ver­si­te­le­re ay­rıl­dı­ğı­nı, kam­püs­le­rin gü­zel bi­na­lar­la ge­niş­le­di­ği­ni kay­det­ti.

Gül, “Dev­let üze­ri­ne dü­şe­ni ya­pı­yor. Şim­di ar­tık si­ze ema­net et­ti­ği­miz ço­cuk­la­rı, genç­le­ri, kız­lı er­kek­li, on­la­rı en iyi şe­kil­de ye­tiş­tir­me­li­si­niz. Bi­na­lar gü­zel ola­bi­lir, sa­ray gi­bi bi­le ola­bi­lir ama için­de­ki eği­ti­min se­vi­ye­si ye­ter­li de­ğil­se içe­ri­de­ki va­kit bo­şa geç­miş olur. Li­se üs­tü bir eği­tim ol­muş olur. Bu­na çok dik­kat et­mek ge­re­kir. Ba­ra­ka­da eği­tim ya­pı­la­bi­lir ama eği­ti­min ka­li­te­si çok iyi olur­sa ço­cu­ğu­nu­zu gön­der­mek için ora­yı ter­cih eder­si­niz. ‘Sa­ray gi­bi gör­kem­li bi­na­la­rın ol­du­ğu üni­ver­si­te­ye de­ğil o ba­ra­ka­da ço­cu­ğum eği­tim al­sı­n’ der­si­ni­z” di­ye ko­nuş­tu.

LOKOMOTİF YAPMALISINIZ

Cum­hur­baş­ka­nı Gül, üni­ver­si­te­le­rin şe­hir­le bü­tün­leş­me­si­nin öne­mi­ne de­ği­ne­rek, “Bu­lun­du­ğu­nuz ye­re lo­ko­mo­tif­lik yap­ma­nız ge­re­ki­yor. Bu­lun­du­ğu­nuz şeh­rin prob­lem­le­ri­nin çö­zü­mün­de araş­tır­ma­lar ya­pıl­ma­sı, ye­ri ge­lir sa­na­yi­de, ye­ri ge­lir tu­rizm­le, ta­rım­la iç içe ol­mak ve on­la­ra yol gös­te­ri­ci ol­mak yi­ne üni­ver­si­te­le­rin gö­rev­le­rin­den­di­r” di­ye ko­nuş­tu.


BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.