denizli escort izmir escort antalya escort Bodrum escort
banner238
banner302

Gizliliği düzenleyen yönetmelik kanunlara uymuyor

Adli Kolluk Yönetmeliği’ndeki değişiklik, soruşturmaya dışarıdan müdahaleyi önleyen CMK maddelerine aykırı bulundu.

banner295
Gizliliği düzenleyen yönetmelik kanunlara uymuyor

Yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­nun he­men ar­dın­dan so­ruş­tur­ma­la­rın giz­li­li­ği­ni bi­ti­ren yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ği, Ana­ya­sa­’nın hu­kuk dev­le­ti il­ke­si­ne, kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı­na, yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­na ay­kı­rı bu­lun­du. De­ği­şik­lik ay­rı­ca Ce­za Mu­ha­ke­me­le­ri Ka­nu­nu­’nun (CMK) il­gi­li mad­de­le­ri­ne de uy­ma­dı. Ad­li Kol­luk Yö­net­me­li­ği­’n­de apar to­par ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le sav­cı­la­ra yü­rü­te­cek­le­ri so­ruş­turma­lar­da Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı­’nı bil­gi­len­dir­me zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ril­di.

GİZ­Lİ­LİK İM­KÂN­SIZ

Em­ni­yet ve Jan­dar­ma gö­rev­li­le­ri için de so­ruş­tur­ma­lar hak­kın­da amir­le­ri­ne bil­gi ver­me zo­run­lu­lu­ğu kon­du. Sav­cı, ar­tık em­ni­yet mü­dü­rü­nün ha­be­ri ol­ma­dan so­ruş­tur­ma yü­rü­te­me­ye­cek. Bu du­rum CMK’­nın 164. mad­de­si­ne ay­kı­rı. Mad­de, “So­ruş­tur­ma iş­lem­le­ri, Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı’­nın emir ve ta­li­mat­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ön­ce­lik­le ad­li kol­lu­ğa yap­tı­rı­lır. Ad­li kol­luk gö­rev­li­le­ri, Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı­’nın ad­li gö­rev­le­re iliş­kin emir­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­rir. Ad­li kol­luk, ad­li gö­rev­le­rin ha­ri­cin­de­ki hiz­met­ler­de, üst­le­ri­nin em­rin­de­di­r” hük­mü­nü içe­ri­yor.

BÜTÜN AMiRLER BiLECEK

De­ği­şik­lik­le en üst de­re­ce­li kol­luk ami­ri olan il em­ni­yet mü­dü­rü, ad­li olay­la­rı mül­ki ida­re ami­ri­ne der­hal bil­di­re­cek. Bu de­ği­şik­lik CMK’­nın 157. mad­de­si’n­de­ki so­ruş­tur­ma giz­li­li­ği­ni or­ta­dan kal­dı­rı­yor. Mad­de­ye gö­re, so­ruş­tur­ma ev­re­sin­de­ki usul iş­lem­le­ri giz­li yü­rü­tü­lü­yor. Ön­ce­ki yö­net­me­lik­te ad­li kol­luk, su­ça iliş­kin ih­bar ve şi­ka­yet­le­ri, el koy­duk­la­rı olay­la­rı, ya­ka­lanan bu ki­şi­ler ile uy­gu­la­nan ted­bir­le­ri Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı­’na der­hal bil­dir­mek ve al­dık­la­rı emir­le­ri ge­cik­mek­si­zin ye­ri­ne ge­tir­mek­le so­rum­luy­du. An­cak ye­ni yö­net­me­lik­le, ad­li kol­luk gö­rev­li­si bun­la­rı sav­cı­nın ya­nı sı­ra baş­sav­cı ve en üst de­re­ce­li kol­luk ami­ri­ne (em­ni­yet mü­dü­rü­ne) de bil­dir­mek zo­run­da. Bu hü­küm de CMK’­nın 161. mad­de­si­ne ay­kı­rı.


KAYNAK - BUGÜN GAZETESİ
trabzon escort
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.