banner238
banner264

Görevden alınan polis müdürleri yargıya başvurmaya başladı

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından görevden alınan polis müdürleri haklarını aramak için yargıya başvurmaya başladı.

banner295
Görevden alınan polis müdürleri yargıya başvurmaya başladı

Basın mensuplarına açıklamada bulunan bir polis müdürü “Kendisi de soruşturmada zan altında olan bir bakan, bizleri görevden alabilir mi” diye sordu.

Tür­ki­ye­’yi sar­san dev yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­nun ar­dın­dan gö­rev­den alı­nan çe­şit­li rüt­be­ler­de­ki po­lis mü­dür­le­ri yar­gı­ya baş­vur­ma­ya baş­la­dı. İs­tan­bul Em­ni­ye­ti­’n­de­ki ilk dal­ga­da gö­rev­den alı­nan 5 şu­be mü­dü­rü İda­re Mah­ke­me­si­’ne da­va aç­tı. Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü (EGM) Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le (KOM) Da­ire­si­’n­de ger­çek­le­şen ikin­ci dal­ga­da gö­rev­den el çek­ti­ri­len 2’si baş­kan yar­dım­cı­sı ve 6 şu­be mü­dü­rü­nün da­va aç­ma­ya ha­zır­lan­dı­ğı öne sü­rül­dü.

GÜLER ATAYABİLİR Mİ?

İs­tan­bul ve An­ka­ra Em­ni­yet mü­dür­lük­le­ri ile EG­M’­de gö­rev­den alı­nan bir­çok mü­dü­rün es­ki gö­rev­le­ri­ne ge­ri dön­mek için de­ğil, iti­bar­la­rı­nı ge­ri ka­zan­mak için da­va aç­tı­ğı id­di­a edil­di. Po­lis Aka­de­mi­si­’ne ve El­ma­da­ğ’­da­ki Po­lis Mes­lek Yük­sek Oku­lu­’na “öğ­ret­men mü­dü­r” ola­rak ta­yin edi­len po­lis şef­le­ri­nin ay­nı di­lek­çe ile mah­ke­me­ye baş­vur­ma­yı plan­la­dı­ğı öğ­re­nil­di. Görevden alınan bir mü­dür, “Be­nim ve ar­ka­daş­la­rı­mın ta­yin ya­zı­sı­nın al­tın­da oğ­lu yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sın­da tu­tuk­la­nan ve ken­di­si hak­kın­da da id­di­alar bu­lu­nan es­ki İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­le­r’­in im­za­sı var. So­ruş­turma­da zan al­tın­da olan bir ba­kan biz­le­ri gö­rev­den ala­bi­lir mi­” di­ye sor­du.

İTİBAR MÜCADELESİ

Da­va­la­rı ka­zan­sa­lar bi­le es­ki gö­rev­le­ri­ne dön­me­yi dü­şün­me­dik­le­ri­ni be­lir­ten po­lis mü­dü­rü şöy­le ko­nuş­tu: “Bir­çok ar­ka­da­şı­mı­zın da­va aç­ma­sı­nın al­tın­da iti­bar mü­ca­de­le­si ya­tı­yor. Da­va di­lek­çe­le­ri­miz­de ‘Hak­kın­da şai­be bu­lu­nan bir ba­kan bi­zi gö­rev­den ala­maz. Ta­yin ev­ra­kı­mı­zın al­tın­da onun ona­yı ola­ma­z’ di­ye­ce­ğiz. Yü­rüt­me­yi dur­dur­ma alan ar­ka­daş­lar for­ma­li­te ge­re­ği es­ki gö­rev­le­ri­ne baş­la­sa bi­le ida­re­ye di­lek­çe ve­rip, ‘Bi­zi Po­lis Aka­de­mi­si­’ne ya da Po­lis Oku­lu­’na ta­yin edi­n’ di­ye­cek­ler­dir.”

7 daire başkanının dilekçesi hazır

Dev yol­suz­luk ope­ras­yo­nun ar­dın­dan Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’n­de gö­rev­den alı­nan 14 dai­re baş­ka­nın­dan ilk etap­ta 7’si­nin da­va aç­ma­ya ha­zır­lan­dı­ğı öğ­re­nil­di.

‘HAKSIZ YERE GÖREVDEN ALINDIK’

Ara­la­rın­da Ko­ru­ma, Ha­ber­leş­me, Asa­yiş, İk­mal ve Ba­kım, Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri, ve Kri­mi­nal Po­lis La­bo­ra­tu­ar­la­rı­’nın da bu­lun­du­ğu dai­re baş­kan­la­rı­nın önü­müz­de­ki gün­ler­de İda­re Mah­ke­me­si­’n­de da­va aça­cak­la­rı bil­di­ril­di. Da­va di­lek­çe­le­ri­ni ha­zır­la­yan Dai­re Baş­kan­la­rı, “Hak­kı­mız­da hiç­bir ad­li ve ida­ri so­ruş­tur­ma bu­lun­mu­yor. Ya­pı­lan ru­tin tef­tiş­ler­de de olum­lu ra­por­lar ol­ma­sı­na rağ­men hak­sız ye­re gö­rev­den alın­dık. Bu yüz­den hak­kı­mı­zı yar­gı­da ara­ya­ca­ğı­z” de­di­. BUGÜN’e ko­nu­şan es­ki bir Dai­re Baş­ka­nı, “Mem­le­ket­te­ki ha­lam be­ni ara­yıp ‘Siz gö­re­vi­ni­zi kö­tü­ye kul­lan­dı­ğı­nız için mi gö­rev­den alın­dı­nı­z’ di­ye ba­na sor­du. Ka­mu­oyun­da gö­rev­den alın­ma­mız­la ala­ka­lı yan­lış bir al­gı oluş­tu. Bu yüz­den da­va aç­ma­ya mec­bur kal­dık. Di­ğer dai­re baş­ka­nı ar­ka­daş­lar­ da iler­le­yen sü­reç­te bu yön­de ta­sar­ruf­ta bu­lu­na­bi­li­r” şeklinde konuştu.


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.