denizli escort izmir escort antalya escort Bodrum escort
banner238
banner302

Hakan Şükür'den dershane tepkisi

Dershanelerin kapatılmasına bir tepki de AK Parti Milletvekili Hakan Şükür’den geldi.

banner295
Hakan Şükür'den dershane tepkisi

Hakan Şükür, “Bugüne kadar binlerce gencimizin üniversite kazanmasına vesile olan bu kurumların kapatılmasının doğuracağı sosyal yaraların telafisinin zor olacağını düşünüyorum” dedi.

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın ders­ha­ne­le­ri ka­pat­ma ça­lış­ma­la­rıy­la il­gi­li tar­tış­ma­lar de­vam edi­yor. Son ola­rak AK Par­ti İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ha­kan Şü­kür, ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma sü­re­ciy­le il­gi­li res­mi Twit­ter he­sa­bın­dan açık­la­ma yap­tı.

Şü­kür, ders­ha­ne­le­re ih­ti­yaç du­yul­ma­ya­cak bir iyi­leş­tir­me ya­pıl­ma­dan ka­pa­tıl­ma­sı­na “E­ve­t” de­me­nin doğ­ru ol­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Şü­kür, ba­zı med­ya ku­ru­luş­la­rın­da ders­ha­ne tar­tış­ma­la­rı ile Hiz­met Ha­re­ke­ti ve AK Par­ti­’nin kar­şı kar­şı­ya ge­ti­ril­me­si­nin ken­di­si­ni üz­dü­ğü­nü ifa­de et­ti.

Şü­kü­r’­ün at­tı­ğı twe­et­ler şöy­le:

*20 se­ne­den faz­la bir sü­re­den be­ri için­de bu­lun­mak­tan şe­ref duy­du­ğum Hiz­me­ti­miz ile men­su­bu bu­lun­mak­la onur duy­du­ğum par­ti­mi­zin bu şe­kil­de kar­şı kar­şı­ya gel­miş ol­ma­la­rı be­ni çok üz­mek­te­dir.

BU­NU AÇIK­LA­MAK VA­Zİ­FEM

*Muh­te­rem Ho­ca­mın (Fet­hul­lah Gü­len) Baş­ba­ka­nı­mı­za her za­man du­a et­ti­ği­nin en ya­kın şa­hit­le­rin­de­nim. Ders­ha­ne­ler me­se­le­sin­de ge­rek ya­yın or­gan­la­rın­da ge­rek­se sos­yal med­ya­da gös­te­ri­len has­sa­si­yet, bu­gü­ne ka­dar sü­re­ge­len bu dost­lu­ğun ze­de­len­me­si en­di­şe­sin­den kay­nak­lan­mak­ta­dır. Ders­ha­ne­le­rin sa­de­ce ti­ca­ri ku­rum­lar ola­rak gö­rül­me­si doğ­ru de­ğil­dir.

*El­bet­te eği­tim sis­te­mi­mi­zin iyi­leş­ti­ril­me­si he­pi­mi­zin ön­ce­lik­li gö­re­vi­dir. Ama bu­nu bir şey­le­ri yı­ka­rak yap­ma­ya ta­raf­tar ol­ma­dı­ğı­mı be­lirt­mek is­te­rim. Ders­ha­ne­le­re ih­ti­yaç du­yul­ma­ya­cak bir iyi­leş­tir­me ya­pıl­ma­dan ka­pa­tıl­ma­sı­na evet de­me­nin, doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum.

*Bu­gü­ne ka­dar bin­ler­ce gen­ci­mi­zin üni­ver­si­te ka­zan­ma­sı­na ve­si­le olan bu ku­rum­la­rın ka­pa­tıl­ma­sı­nın, do­ğu­ra­ca­ğı sos­yal ya­ra­la­rın te­la­fi­si­nin zor ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Baş­tan da ifa­de et­ti­ğim gi­bi Sa­yın Baş­ba­ka­nı­ma olan sev­gi­mi sı­na­mak kim­se­nin had­di de­ğil­dir. Ama hiç­bir ma­kam sev­da­sı­na düş­me­den ta­ma­men mil­le­ti­me hiz­met sev­da­sıy­la ve Baş­ba­ka­nı­mız­la is­te­ğiy­le gir­di­ğim si­ya­set­te mil­le­ti­me fay­da­lı ol­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğüm hu­sus­la­rı açık­ça ifa­de et­mek en önem­li va­zi­fem­dir.


BUGÜN GAZETESİ
trabzon escort
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
konya vestel servisi konya bosch servisi konya arçelik servisi kartal klima servisi- ataköy escort- olgun porno- Antalya temizlik şirketleri antalya temizlik sirketleri paykasa al