denizli escort izmir escort antalya escort Bodrum escort
banner238
banner302

HSYK açıklaması bir gün öncesinden hazırdı

Soruşturma gizliliğini bitiren yönetmelik değişikliğine “Anayasa’ya aykırı” diye tepki gösteren HSYK açıklamasının perde arkası aralandı. Kurul, açıklamayı 25 Aralık’ta oy çokluğuyla kabul etti. Adalet Bakanlığı müsteşarınınki de dahil olmak üzere muhalefet şerhleri beklendi.

banner295
HSYK açıklaması bir gün öncesinden hazırdı

Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu­’nun (HSYK) Ad­li Kol­luk Yö­net­me­li­ği­’n­de ya­pı­lan de­ği­şik­li­ğin Ana­ya­sa ve Ce­za Mu­ha­ke­me­le­ri Ka­nu­nu­’na (CMK) ay­kı­rı ol­du­ğu­nu be­lir­ten açık­la­ma­sıy­la il­gi­li per­de ar­ka­sın­da ya­şa­nan ger­çek­ler or­ta­ya çık­tı. HSYK, 25 Ara­lı­k’­ta­ki Ge­nel Ku­rul top­lan­tı­sın­da, açık­la­ma yap­ma ka­ra­rı al­dı. An­cak açık­la­ma için Ada­let Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı Bi­rol Er­de­m’­in mu­ha­le­fet şer­hi bek­len­di. Er­de­m’­in şer­hi­ni 26 Ara­lı­k’­ta tes­lim et­me­si­nin ar­dın­dan açık­la­ma ya­rım sa­at içe­ri­sin­de HSYK’­nın in­ter­net si­te­si­ne ko­nul­du.

YET­Kİ GAS­PI­NA KAR­ŞI

HSYK’­nın söz ko­nu­su açık­la­ma­yı yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ği­ne gi­den Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’nın yet­ki gas­pın­da bu­lun­ma­sı üze­ri­ne yap­tı­ğı be­lir­til­di. Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’nın sav­cı­la­rın ad­li yet­ki­si­ne iliş­kin dü­zen­le­me yap­ma yet­ki­si­nin bu­lun­ma­dı­ğı ifa­de edil­di. Bu yet­ki­nin HSYK’­da ol­du­ğu kay­de­dil­di. Di­ğer yan­dan, yö­net­me­lik­ de­ği­şik­liği ne­de­niy­le ha­kim ve sav­cı­lar­dan HSYK’­ya bas­kı gel­di­ği, dü­zen­le­me­nin Ana­ya­sa ve CMK’­ya ay­kı­rı ol­du­ğu yö­nün­de açık­la­ma ya­pıl­ma­sının is­ten­di­ği öğ­re­nil­di.

Bu­nun üze­ri­ne ka­nu­na uy­gun ola­rak Ge­nel Ku­rul top­lan­tı­ya çağ­rıl­dı. 25 Ara­lık öğ­le sa­at­le­rin­de Ada­let Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı da­hil ol­mak üze­re 18 üye­nin ka­tı­lı­mıy­la top­lan­tı ya­pıl­dı. Top­lan­tı­da 17 üye Ad­li Kol­luk Yö­net­me­li­ği­’nin Ana­ya­sa ve CMK’­ya ay­kı­rı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. 13 üye açık­la­ma is­te­di. 4 üye ise Da­nış­ta­y’­da de­vam eden yar­gı sü­re­ci ne­de­niy­le açık­la­ma ya­pıl­ma­ma­sı yö­nün­de gö­rüş be­yan et­ti. Yö­net­me­li­ği ha­zır­la­yan Ada­let Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı Bi­rol Er­dem, yö­net­me­li­ğin hu­ku­ka ay­kı­rı ol­ma­dı­ğı­nı sa­vun­du ve açık­la­ma ya­pıl­ma­sı­na kar­şı çık­tı. HSYK 13 üye ile 25 Ara­lı­k’­ta oyçok­lu­ğuy­la açık­la­ma ka­ra­rı al­dı. An­cak açık­la­ma, mu­ha­le­fet şerh­le­ri­nin bek­len­me­si ne­de­niy­le ge­cik­ti. Şerh­ler ge­lir gel­mez açık­la­ma 26 Ara­lık ak­şa­mı in­ter­net si­te­si­ne ko­nul­du.

HSYK’­da bu ge­liş­me­ler ya­şa­nır­ken ay­nı gün öğ­le­den ön­ce İs­tan­bu­l’­da ad­li kol­lu­ğa ver­di­ği ta­li­mat­lar uy­gu­lan­ma­yan sav­cı Mu­am­mer Ak­ka­ş’­ın açık­la­ma­sı gel­di. Ak­kaş so­ruş­tur­ma­sı­nın en­gel­len­di­ği­ni, dos­ya­nın elinden alın­dı­ğı­nı be­lirt­ti. İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Tu­ran Ço­lak­ka­dı­’nın toplantısı sı­ra­sın­da HSYK’­nın açık­la­ma­sı son da­ki­ka ola­rak duyuruldu.

SAVCI TEK YETKİLİ

HSYK genelgelerinde soruşturma savcının tekelinde görülüyor. Genelgelerde idari göreve dikkat çekiliyor ve soruşturma içeriğini takip ve yönlendirme istenmiyor. 14 No’lu genelgede ise neredeyse başsavcının adı bile geçmiyor.

Sav­cı­lar­la il­gi­li yet­ki HSYK’­da

Da­nış­ta­y’­ın yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ğiy­le il­gi­li yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­ra­rı HSYK’­yı hak­lı çı­kar­dı. Ka­rar­da, ad­li ma­kam­la­rın yar­gı sü­re­ci­ne iliş­kin gö­rev ve yet­ki ala­nı­na her­han­gi bir şe­kil­de mü­da­ha­le­de bu­lu­na­cak de­ği­şik­li­ğin ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı be­lir­til­di. Da­nış­tay, CMK’­nın Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’na yö­net­me­lik­le il­gi­li sa­de­ce ida­ri dü­zen­le­me yet­ki­si ve­ren 167. mad­de­si­ne dik­kat çek­ti. Dai­re, yar­gı ala­nı­nın, kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı il­ke­si ge­re­ği an­cak ya­say­la dü­zen­le­ne­bi­le­ce­ği­ni kay­det­ti.

HSYK, ku­ru­luş ka­nu­nu­nun 4. mad­de­si­ne dik­kat çe­ke­rek, sav­cı­la­rın ad­li gö­rev­le­riyle ilgili düzenleme yetkisinin Kurul’da olduğunu belirtiyor. Madde “Delilleri değerlendirme ve suçu niteleme yetkisi hariç olmak üzere savcıların adli görevlerine ilişkin konularda genelge düzenlemek” hükmünü içeriyor. Genelgede savcıların adli kollukla ilgili yet­ki­si CMK’­ya uy­gun ola­rak be­lir­tiliyor.

Da­nış­ta­y’­da HSYK’­nın yet­ki­si yok

Da­nış­ta­y’­ın bir yük­sek yar­gı ku­ru­mu ol­ma­sı ve HSYK’­nın bu­ra­da gö­rev ya­pan yük­sek yar­gıç­la­ra emir, ta­li­mat ve et­ki et­me­si­nin müm­kün ol­ma­ma­sı önemli hususlardan biri. Çün­kü HSYK, Da­nış­ta­y’­a sa­de­ce üye se­çi­yor. Üye­le­rin gö­rev ala­nı­nın be­lir­len­me­si, so­ruş­tu­rul­ma­sı, yar­gı­lan­ma­sı gi­bi hu­sus­lar­da HSYK’­nın bir yet­ki­si bu­lun­mu­yor.

HSYK, ilk de­re­ce mah­ke­me­sin­de de­vam eden bir da­vay­la il­gi­li açık­la­ma yap­mış ol­say­dı o za­man bu eleş­ti­ri hak ka­za­na­cak­tı.


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
trabzon escort
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
konya vestel servisi konya bosch servisi konya arçelik servisi kartal klima servisi- ataköy escort- olgun porno- Antalya temizlik şirketleri antalya temizlik sirketleri paykasa al