banner238
banner264

HSYK teklifi Avrupa standartlarına aykırı

HSYK yasa teklifinin, Venedik Kriterleri, Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyi ile Avrupa Konseyi’nin tavsiye kararlarına aykırı olduğu ortaya çıktı.

banner295
HSYK teklifi Avrupa standartlarına aykırı

Tavsiye kararlarında yargı ve yargıçların bağımsızlığının yürütmeden bağımsız bir otorite tarafından teminat altına alınması gerektiği vurgulanıyor.

AK Par­ti­’nin Ha­kim­ler ve Sa­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) ile il­gi­li ya­sa tek­li­fi­nin, yük­sek yar­gı ku­rum­la­rı­nın olu­şu­mu­na iliş­kin pren­sip ve il­ke­le­rin yer al­dı­ğı ulus­la­ra­ra­sı bel­ge ve ra­por­la­ra ay­kı­rı ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Ve­ne­dik Kri­ter­le­ri, Av­ru­pa Hâ­kim­le­ri Da­nış­ma Kon­se­yi ile Av­ru­pa Kon­se­yi­’nin tav­si­ye ka­rar­la­rın­da, yar­gı­nın ve yar­gıç­la­rın ba­ğım­sız­lı­ğı­nın yü­rüt­me­den ba­ğım­sız bir oto­ri­te ta­ra­fın­dan te­mi­nat al­tı­na alın­ma­sı ge­rek­ti­ği di­le ge­ti­ri­li­yor.

Av­ru­pa Bir­li­ği Ba­kan­lar Kon­se­yi ile Av­ru­pa Yar­gıç­la­rı Da­nış­ma Kon­se­yi­’nin tav­si­ye ka­rar­la­rın­da, yar­gı­nın ve yar­gıç­la­rın ba­ğım­sız­lı­ğı yü­rüt­me­den ba­ğım­sız bir oto­ri­te ta­ra­fın­dan te­mi­nat al­tı­na alın­ma­sı ge­rek­ti­ği di­le ge­ti­ri­li­yor. An­cak HSYK tek­li­fi ya­sa­la­şır­sa, yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı or­ta­dan kal­kı­yor, yü­rüt­me­ye ba­ğım­lı bir yar­gı olu­şu­yor.

BİR İH­BAR YE­TER­Lİ

Ve­ne­dik Ko­mis­yo­nu­’nun ra­po­run­da ise Ada­let ba­ka­nı ve müs­te­şa­rı­nın HSYK üye­si ol­ma­sı­nın tek ba­şı­na, ku­ru­lun ba­ğım­sız­lı­ğı­nı za­yıf­lat­ma­ya­ca­ğı an­cak Ada­let ba­ka­nı­nın, ku­ru­lun baş­ta di­sip­lin ko­nu­la­rı ol­mak üze­re tüm top­lan­tı­la­rı­na ka­tıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği be­lir­ti­li­yor. AK Par­ti­’nin tek­li­fi­ne gö­re ise ba­kan, bı­ra­kın di­sip­lin top­lan­tı­sı­na ka­tıl­mak, üye­ler hak­kın­da hem di­sip­lin so­ruş­tur­ma­sı­nı baş­lat­ma hem de ka­rar ver­me yet­ki­si­ne sa­hip. Ba­kan, bir ih­bar­la her­han­gi bir üye­yi mes­lek­ten da­hi ih­raç ede­bi­li­yor. Üye­le­rin gö­rev ya­pa­ca­ğı da­ire­den, se­çim­le ge­len üye­le­rin di­sip­lin so­ruş­tur­ma­sı­nı baş­lat­ma ve ka­rar ver­me yet­ki­si Ada­let ba­ka­nının yet­ki­sin­de.

GÜNDEMİ KURUL BELİRLER

Av­ru­pa Hâ­kim­le­ri Da­nış­ma Kon­se­yi (CCJE) 10/2007 Sa­yı­lı gö­rü­şün­de yar­gı ku­rul­la­rı­nın top­lan­tı gün­dem­le­ri­nin biz­zat ken­di­le­ri ta­ra­fın­dan dü­zen­le­ne­bi­lir ol­ma­sı ge­rek­ti­ği be­lir­ti­li­yor. An­cak AK Par­ti­’nin tek­li­fin­de top­lan­tı gün­de­mi Ada­let ba­ka­nı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nı­yor. Üye­le­rin gün­de­me iliş­kin öne­ri­si­ne de ba­kan ka­rar ve­ri­yor.

Hükümetten bağımsız olmalı

Av­ru­pa Kon­se­yi Ba­kan­lar Ko­mi­te­si­’nin Hâ­kim­le­rin Ba­ğım­sız­lı­ğı, Ve­rim­li­li­ği ve Ro­lü Hak­kın­da 94/12 Tav­si­ye Ka­ra­rı­’n­da da ha­kim­le­rin ba­ğım­sız­lı­ğı­na vur­gu ya­pı­lı­yor. Tav­si­ye ka­ra­rın­da, “Hâ­kim­le­rin se­çi­mi ve ka­ri­yer­le­ri hak­kın­da ka­rar ve­re­cek ma­kam, ida­re ve hü­kü­met­ten ba­ğım­sız ol­ma­lı­dır. Bu ma­ka­mın ba­ğım­sız­lı­ğı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la üye­le­ri­nin yar­gı ta­ra­fın­dan se­çil­me­si ve ça­lış­ma usul­le­ri­nin de biz­zat söz ko­nu­su ma­kam ta­ra­fın­dan be­lir­len­me­si ge­re­ki­r” vur­gu­su bu­lu­nu­yor.KAYNAK:  BUGÜN GAZETESİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.