denizli escort izmir escort antalya escort Bodrum escort
banner238
banner302

'Hukuk devletine aykırı'

Soruşturmalarda emniyet müdürü, kaymakam ve valilerin bilgilendirilmesine ilişkin Adli Kolluk Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe AK Parti’den itiraz geldi.

banner295
 'Hukuk devletine aykırı'

Değişikliğin endişe verici olduğunu belirten Ankara Milletvekili Özdalga, “Demokratik toplum açısından daha iyiye değil daha kötüye gidişi ifade ediyor” dedi.

AK Par­ti An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Ha­luk Öz­dal­ga, Ad­li Kol­luk Yö­net­me­li­ği’n­de ya­pı­lan de­ği­şik­li­ğin en­di­şe ve­ri­ci ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Ya­pı­lan de­ği­şik­li­ğin de­mok­ra­tik top­lum açı­sın­dan da­ha iyi­ye de­ğil da­ha kö­tü­ye gi­di­şi ifa­de et­ti­ği­ni kay­det­ti. Bu dü­zen­le­mey­le, ken­di­siy­le doğ­ru­dan il­gi­li ol­sun ve­ya ol­ma­sın, si­ya­si ik­ti­dar­la­rın ar­zu et­me­di­ği bir so­ruş­tur­ma­nın yü­rü­tü­le­bil­me­si­nin im­kan­sız ha­le gel­di­ği­ni be­lirt­ti.

İK­Tİ­DAR İS­TE­MEZ­SE SO­RUŞ­TU­RU­LA­MAZ

Ad­li Kol­luk Yö­net­me­li­ği’n­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le il­gi­li açık­la­ma ya­pan Öz­dal­ga, yü­rüt­me­nin bu ka­dar ge­niş mü­da­ha­le­si­ne im­kan sağ­lan­ma­sı­nın, yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­nın ağır bir şe­kil­de ze­de­len­me­si an­la­mı­na gel­di­ği­ni söy­le­di. Bu dü­zen­le­mey­le, ken­di­siy­le doğ­ru­dan il­gi­li ol­sun ve­ya ol­ma­sın, si­ya­si ik­ti­dar­la­rın ar­zu et­me­di­ği özel­lik­le kap­sam­lı de­lil top­la­ma ih­ti­ya­cı olan dos­ya­lar­da, bir so­ruş­tur­ma­nın yü­rü­tü­le­bil­me­si­nin im­kan­sız ha­le gel­di­ği­nin al­tı­nı çi­zen Öz­dal­ga şun­la­rı söy­le­di: “İ­çiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’na bağ­lı em­ni­yet mü­dür­le­ri­nin, sav­cı­lık so­ruş­tur­ma­sı için ad­li kol­luk hiz­me­ti ve­ren gö­rev­li­ler üze­rin­de gö­ze­tim ve de­ne­tim yet­ki­le­ri­ne sa­hip ol­ma­sı, kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı­na ay­kı­rı. Hu­kuk dev­le­ti­nin özü­ne de sö­zü­ne de uy­mu­yor. Bu dü­zen­le­mey­le ad­li so­ruş­tur­ma­la­rın giz­li­li­ği de fii­len or­ta­dan kal­kı­yor. Bu da pek çok ba­kım­dan va­him bir du­rum.”

DE­LİL KA­RART­MA YO­LU GE­NİŞ­LE­YE­CEK

Em­ni­yet mü­dür­le­ri, jan­dar­ma ko­mu­tan­la­rı, kay­ma­kam­lar, va­li­ler, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı bü­rok­rat­la­rı gi­bi çok sa­yı­da ma­ka­mın elin­de bu­lu­nan bil­gi­le­rin ger­çek an­lam­da giz­li ka­la­ca­ğı­nın var­sa­yı­la­ma­ya­ca­ğı­nı an­la­tan Öz­dal­ga, “Me­se­la eli pek çok ye­re uza­na­bi­len et­ki­li, tu­zu ku­ru ki­şi­le­re ve gay­rimeş­ru iş­le­re bu­laş­mış çe­te­le­re dö­nük so­ruş­tur­ma yü­rüt­mek zor­la­şa­cak. Çün­kü bu ke­sim­ler için ön­ce­den ha­ber al­ma ve öy­le­lik­le so­ruş­tur­ma­yı de­ği­şik yön­tem­ler­le en­gel­le­me ve­ya de­lil­le­ri ka­rart­ma yol­la­rı hay­li ge­niş­le­miş olu­yor. Ada­let için ha­ya­ti önem ta­şı­yan sağ­lık­lı so­ruş­tur­ma ya­pıl­ma­sı, sav­cı­la­rın ve ha­kim­le­rin ira­de­si dı­şın­da­ki ne­den­ler­le zo­ra gi­re­ce­k” de­di.

Adli kolluk kurmak gerekirdi tersini yaptık

Yapılan değişikliğin AB’nin ilke ve uygulamalarıyla da bağdaşmayacağına dikkat çeken AK Partili Özdalga, mevcut durumun dahi yeterli olmadığını belirtti. Özdalga, “Merkezi idareden bağımsız, savcılıklara bağlı ayrı bir adli kolluk teşkilatı kurmamız gerekiyordu. Tersini yaptık ve adli kolluk hizmetini İçişleri Bakanlığı’nın gözetim ve denetimine bağlı kıldık. Bu değişiklik endişe verici, çünkü demokratik toplum açısından daha iyiye değil, daha kötüye gidişi ifade ediyor” ifadelerini kullandı.


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ
trabzon escort
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.