banner238
banner264

İkinci yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında şok suçlamalar

Bas­kı­lar so­nu­cu savcısı de­ğiş­ti­ri­len ikin­ci bü­yük yol­suz­luk ve rüş­vet so­ruş­tur­ma­sı­na iliş­kin dos­ya­da şok suç­la­ma­lar yer alı­yor.

banner295
İkinci yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında şok suçlamalar

Ulus­la­ra­ra­sı alan­da El Kai­de Te­rör Ör­gü­tü ile iliş­ki­li zan­lı olarak ka­bul edi­len Ya­sin El Ka­dı­’nın mer­ke­zin­de ol­du­ğu so­ruş­tur­ma 1.5 yıl ön­ce baş­la­tıl­dı. İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Mu­am­mer Ak­kaş ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len so­ruş­tur­mada de­va­sa bü­yük­lük­te ka­ra pa­ra ak­la­ma, rüş­vet, iha­le­ye fe­sat ka­rış­tır­ma ve yol­suz­luk fa­ali­ye­tinin or­ta­ya çık­tı­ğı be­lir­til­di. 100 mil­yar do­lar­lık bü­yük­lü­ğü olan 28 önem­li iha­le ve usul­süz iş­le­me iliş­kin ta­ki­bat ya­pıl­dı­ğı öne sü­rü­lür­ken dos­ya kap­sa­mın­da 4 ba­kan­lık ile Baş­ba­kan­lık Kal­kın­ma Ajan­sı­’n­dan bir­çok şüp­he­li iş­le­min iz­le­me­ye alın­dı­ğı kay­de­dil­di. 100 mil­yar do­lar­lık bir ka­mu za­ra­rı ve hak­sız ka­zanç sağ­la­na­rak Ha­zi­ne­’nin za­ra­ra uğ­ra­tıl­dı­ğı be­lir­len­di. İş­te dos­ya­da ol­du­ğu id­di­a edi­len şok suç­la­ma­lar:

14 SAN­TRA­LE MÜ­DA­HA­LE

*Pi­ya­sa de­ğe­ri 1 mil­yon do­la­rın üze­rin­de ol­du­ğu de­ğer­len­di­ri­len Eti­ler Po­lis Oku­lu Ara­zi­si­ üst dü­zey bir is­min oğ­lu­nun giz­li or­ta­ğı ol­du­ğu Bosp­ho­rus isim­li şir­ke­te iha­le­siz ola­rak 460 mil­yon do­la­ra dev­re­dil­di. Dev­let 600 mil­yon do­lar za­ra­ra uğ­ra­tıl­dı.

*İs­tan­bul Sul­tan­bey­li­’de­ki Pa­şa­köy or­man sa­ha­sın­da bu­lu­nan ma­den ara­zi­si usul­süz bir şe­kil­de fa­ali­ye­te ge­çi­ril­di. SİT ça­lış­ma­la­rı de­vam eden, do­ğal bit­ki tür­le­ri­nin bu­lun­du­ğu ve sos­yal prob­lem­le­re yol aça­ca­ğı ge­rek­çe­siy­le bu­gü­ne ka­dar izin ve­ril­me­yen ma­den ara­zi­si­ne usul­süz şe­kil­de izin ve­ril­di.

*İs­tan­bul Pen­di­k’­te­ki Üça­ğaç mev­ki­in­de bu­lu­nan ara­zi­nin Ka­dı­köy 3. İc­ra İf­las Mü­dür­lü­ğü’n­den pa­zar­lık su­re­ti ile sa­tı­şı ger­çek­leş­tiril­di. İha­le­ye çık­ma­dan ön­ce fa­son şir­ket­ler ku­rul­du. Bu şir­ket­ler­le iha­le­ye gi­ril­di. An­laş­ma­lı bir şe­kil­de ger­çek­leş­ti­ri­len iha­le­ye fe­sat ka­rış­tı­rı­la­rak ara­zi­nin ken­di­le­rin­de kal­ma­sı sağ­lan­dı.

*İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ray­lı Sis­tem Dai­re Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ekim ayın­da ya­pı­lan Me­ci­di­ye­köy-Mah­mut­bey Met­ro Hat­tı İha­le­si­’ne fe­sat ka­rış­tı­rıl­dı. Ba­zı fir­ma yet­ki­li­le­ri bir ara­ya ge­le­rek iha­le­de ve­ri­le­cek tek­lif­le­ri bir­lik­te ka­rar­laş­tır­dı. Böy­le­ce iha­le­ye fe­sat ka­rış­tı­rıl­dı.

*Özel­leş­ti­ril­me­si plan­la­nan 14 ter­mik san­tra­l, üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­rin ta­li­ma­tıy­la özel­leş­tir­me kap­sa­mın­dan çı­ka­rıl­dı. Ye­ni­len­me­si için Bosp­ho­rus 360 şir­ke­ti­ne iha­le edil­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı be­lir­len­di.

*2001 yı­lın­dan iti­ba­ren ABD, BM ve AB ta­ra­fın­dan ulus­la­ra­ra­sı alan­da El Kai­de Fi­nan­sö­rü ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le ara­nan ve mal­var­lı­ğı don­du­ru­lan Ya­sin El Ka­dı­’nın Tür­ki­ye­’de bir fi­nans ku­ru­lu­şu ile bü­yük bir mar­ket­ler zin­ci­ri­nin giz­li or­ta­ğı ol­du­ğu tes­pit edil­di. Ya­sin El Ka­dı­’nın, aran­dı­ğı dö­nem­de An­ka­ra­’da­ki üst dü­zey isim­le­rin ini­si­ya­ti­fiy­le Tür­ki­ye­’nin de ta­raf ol­du­ğu ulus­la­ra­ra­sı yap­tı­rım­la­ra ay­kı­rı ola­rak, Tür­ki­ye­’ye de­fa­lar­ca gel­di­ği be­lir­len­di.

*Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nün 03 Ara­lık 2013 ta­ri­hin­de Vi­ran­şe­hir-Kı­zıl­te­pe­’de ya­pı­lan yol iha­le­sin­de yak­la­şık 112 mil­yon li­ra­lık ma­li­yet fi­ya­tı­ iha­le­den ön­ce öğ­re­nil­di. Ve iha­le­ye fe­sat ka­rış­tı­rıl­dı.

Rüşvetle medyaya para temini

So­ruş­tur­ma­da mil­yar do­lar­lık ar­sa­la­rın iha­le­siz çok ucu­za dev­re­dil­di­ği, ma­den­le­re zor­la çö­ke­rek işa­dam­la­rı­nın elin­den gasp edil­di­ği, iha­le­le­rin ön­ce­den ayar­lan­dı­ğı­na iliş­kin net tes­pit­ler ya­pıl­dı­ğı, rüş­vet pa­ra­la­rı ile beş işa­da­mın­dan iha­le kar­şı­lı­ğı 100 mil­yon do­lar rüş­vet alı­na­rak bir med­ya gru­bu­na pa­ra te­mi­ni ya­pıl­dı­ğı gi­bi suç­la­ma­la­rın yer al­dı­ğı id­di­a edil­di. So­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da Ya­sin El Ka­dı, Üsa­me Ku­tup, A.T. H.D. Baş­da­nış­man İ.K, M.L.T, A.B, S.K. Ba­kan da­nış­ma­nı Ö.S, İ.Y, İşa­dam­la­rı C.K, M.C, A.Ç, O.C.K. gi­bi isim­le­re ağır suç­la­ma­lar bu­lu­nu­yor. Ay­rı­ca bü­yük bir med­ya gru­bu ile Bosp­ho­ros 360, Baş­ba­kan­lık Kal­kın­ma Ajan­sı, Kal­yon­cu Grup, KİP­TAŞ, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve TÜR­GEV gi­bi ku­ru­luş­la­rın so­ruş­tur­ma­da yer al­dı­ğı öne sü­rül­dü.

Mahkeme kararına uyulmadığının itirafı

İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Tu­ran Ço­lak­ka­dı ye­ni rüş­vet ve yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı için mah­ke­me­nin ver­di­ği ka­ra­rın uy­gu­lan­ma­dı­ğı­nı ka­bul et­ti. Ço­lak­ka­dı, “So­ruş­tur­ma için ye­ni 5 sav­cı gö­rev­len­dir­dik, araş­tı­rı­yo­ruz, in­ce­li­yo­ru­z” de­di. Ço­lak­ka­dı, Çağ­la­ya­n’­da­ki İs­tan­bul Ada­let Sa­ra­yı­’n­da ba­sın açık­la­ma­sı yap­tı. Ço­lak­ka­dı, İs­tan­bul Ad­li­ye­si­’n­de gö­rev ya­pan 200 sav­cı­nın rast­ge­le so­ruş­tur­ma baş­la­tıp bi­ti­re­me­ye­ce­ği­ni, bel­li suç­la­rın bel­li bü­ro­lar­da yü­rü­tül­dü­ğü­nü, sav­cı­la­rın iş bö­lü­müy­le ça­lış­tık­la­rı­nı ve bu­na uy­gun be­lir­li bir ta­li­mat­la­rı­nın ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di.

Ço­lak­ka­dı, “Cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rı önem­li olay­la­rı, ka­mu­oyu­nu il­gi­len­di­ren med­ya­da yer ala­cak olay­la­rı der­hal en kı­sa sü­rey­le, hat­ta çok önem­liy­se faks­la, te­le­fon­la, baş­sav­cı ve­ya baş­sav­cı ve­ki­li­ne bil­di­rir. Baş­sav­cı ve­ki­li­ne bil­di­rir­se der­hal o ve­kil baş­sav­cı­yı bil­gi­len­di­rir” dedi.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ

banner140
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.